Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjon – endring vedr. vedtak om nedlegging av barnehage

Det vises til budsjettvedtaket 17. desember 2020 vedrørende innsparinger på barnehage. Rådmannen bestemte i tråd med vedtaket, å legge ned Elvefaret barnehage (fra og med august 2021).

Oppvekst og kultur har laget et notat som viser alternative løsninger for å oppnå samme innsparinger. Basert på notatet, så mener rådmannen det vil være en bedre løsning å:

  • Beholde avdelingen for store barn i Elvefaret barnehage også kommende barnehageår.
  • Fordele barn i småbarnsavdelingen på de andre barnehagene.

Dette innebærer en innsparing i årsverk på 100 % assistent og 20% styrerstilling (60% styrerstilling i budsjettvedtaket), samt redusert behov for innkjøp av utstyr og leker i 2021.
Mesteparten av den vedtatte innsparingen (i fordelingen mellom barnehage og teknisk) skjer på barnehage og mindre på teknisk. Innsparingen vil løses med interne omdisponeringer av personale i kommunen. De politiske partiene v/gruppelederne har sluttet seg til denne løsningen.

Dette innebærer at Elvefaret barnehage vil være i drift med 1 avdeling for barn i alder 3-5 år i barnehageåret 2021/2022. Fra høsten 2022 legges barnehagen ned.

Det er gitt informasjon til berørte parter om denne endringen. Tillitsvalgte og verneombud vil fortsatt bli involvert i forbindelse med videre organisering av barnehagetilbudet.