Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - rullering 2021/ spillemidler 2022

Høsten 2021 skal «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» rulleres.

I den forbindelse må lag/foreninger o.a. skriftlig melde til Nesbyen kommune hvis det foreligger nye planer om anleggsprosjekter for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som skal realiseres i 2022 og delfinansieres av spillemidler. Det samme gjelder for de anlegg som står i «Uprioritert langtidsplan 2020 - 2029 spillemidler», se vedlegg, og som eventuelt nå er planlagt realisert 2022. Anlegg som er ført opp som prioriterte tiltak i «Prioritert handlingsplan for anlegg til idrett og friluftsliv (spillemiddelsøknader 2021)», se vedlegg, og ikke var ferdigstilte/ikke fått tilsagn om spillemidler, blir automatisk tatt med i rullert kommunedelplan (som prioriterte tiltak/prosjekter).

Prosjektplaner sendes til: Nesbyen kommune v/kulturkontoret, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller pr. e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no

Anleggsprosjekter defineres i denne sammenheng som:

  1. Ordinære anlegg (gjelder også rehabilitering av anlegg, tursti, turvei, tur-/skiløype, andre friluftsanlegg, skilting, merking).
  2. Nærmiljøanlegg (definisjon: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg). Velforeninger (ikke hyttevelforeninger) kan søke om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Planer om anleggsprosjekter må inneholde følgende opplysninger: Type anlegg (friidrettsbane, fotballbane osv.), ca. dato for byggestart/ferdigstillelse, lokalisering (anlegget må være inntegnet på kart), arealbehov, totalkostnad, finansiering (privat-/egenfinansiering, spillemidler, annen offentlig finansiering, dugnad). Anleggsprosjekter må være fullfinansiert.

Merk!

Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600.000 må være med i «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» for å være aktuell for tildeling av spillemidler. Dette kravet gjelder ikke for øvrige nærmiljøanlegg.

Ordinære anlegg må være med i «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» for å være aktuell for tildeling av spillemidler. Dette kravet gjelder ikke for orienteringskart og skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier.

Beregning av tilskudd:

Ordinære anlegg:
Hovedregelen er tilskudd på 1/3 av godkjente kostnader. Det er en rekke unntak som angir maks. tilskudd, spesifisert i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2021, pkt. 2.6».

Det kan gis tilskudd på inntil 50% (men med maks. tilskuddsbeløp) av godkjent kostnad for følgende anlegg: Turveier,-løyper og stier/lysanlegg for turveier,-løyper og stier/brutiltak/skilting, merking av eksisterende veier, løyper, stier.

Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50% av godkjent kostnad i søknaden. Med statlig tilskudd menes finansiering fra tilskuddsordninger som forvaltes av staten.

Nærmiljøanlegg:
Det kan søkes om tilskudd på inntil 50% av kostnader. Tilskudd er begrenset til kr. 300.000 pr. anlegg/element. Nedre grense for kostnad er kr 50.000. Anleggs-sted: Maks. tilskudd her er kr 1.500.000.

Skriftlig informasjon om anleggsprosjekter (ikke spillemiddelsøknader) må være mottatt i Nesbyen kommune senest fredag 8. oktober.

Selve spillemiddelsøknaden m/godkjente vedlegg må være mottatt i Nesbyen kommune senest 8. desember.

NB! Spillemiddelsøknader skal leveres elektronisk til kommunen. Elektroniske søknadsskjemaer- se www.idrettsanlegg.no, under «Søknads- og regnskapsskjema». Kulturenheten er behjelpelig med utfylling av søknad.

Vedlegg:

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Handlingsplan 2020 - 2029.pdf

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT 2021 spillemidler - prioritert liste.pdf