Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Nesbyen er best i landet på skole

Nesbyen kommune sin skolesektor er nr. 1 på Kommunebarometeret for 2020!

I Kommunal rapport sin årlige sammenligning av ulike resultater i kommunesektoren, så har nå Nesbyen kommune (tidligere Nes i Buskerud) oppnådd øverste plassering for skolesektoren. I fjor var Nesbyen nr. 3 og de siste årene har kommunen ligget i øvre sjikt. Resultatene i barometeret for 2020 er svært gledelige og litt overraskende!

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Kommunebarometeret bruker hovedsaklig data fra 2019 i sitt barometer for 2020. For grunnskole er samleresultat basert på disse nøkkeltallene: avgangsresultater fra 10. trinn, gjennomføringstall fra videregående skole, mestringsnivået i nasjonale prøver, utdanningsnivået på kommunenes lærere, elevenes trivsel, nivået på fysisk aktivitet, omfang av spesialundervisning og andelen elever som får leksehjelp.

Ansatte ved skolene i Nesbyen har i stor grad et felles elevsyn, der det ikke er mine og dine elever men våre felles elever vi skal utdanne, støtte og hjelpe. Trygge, tydelige og omsorgsfulle voksne er en viktig forutsetning for læring. Elevene gir tilbakemelding gjennom bl.a. den årlige Elevundersøkelsen om at de opplever god støtte fra lærerne. Det er jevnt over god arbeidsro i klassene. Elevene melder også om at foreldrene har høye forventninger til elevenes læring, uavhengig av foreldrenes egne forutsetninger for å kunne gi hjelp og støtte ved lekser o.l. Skolene legger vekt på godt foreldresamarbeid og tett dialog mellom skole og hjem. Denne gode sirkelen er vi opptatt av å ta vare på!

Nesbyen hadde gode avgangsresultater i 2019. Vi har i mange år hatt en kompetent og erfaren personalgruppe i skolene. Likevel har det vært satset systematisk på videreutdanning av lærere siden 2013, noe som har gitt gode resultater og som vi vil fortsette med. Gjennom samarbeid mellom kommunene i Hallingdal driver gjennomfører vi også omfattende etterutdanning og videreutvikling av skolene våre.

Nesbyen kommune har over lengre tid hatt en anstrengt økonomi, men samtidig har det vært politisk vilje til å prioritere grunnskolen. I kommuneplanen for 2018 – 2030 er disse målene vedtatt:

  • Alle barn og unge skal ha trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår.
  • Nesbyen kommune skal ha gode skoler med kompetente og stabile lærerkrefter i et stimulerende og trygt miljø.
  • Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte.
  • Nesbyen kommune skal legge til rette for utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø.

Nå gleder vi oss stort over den innsatsen som elever, foresatte og ansatte har gjort! Det vil bli behørig markert ved en egnet anledning.