Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Nesbyen er igjen best i landet på skole

Nesbyen kommune sin skolesektor er nr. 1 på Kommunebarometeret for 2021!

I Kommunal rapport sin årlige sammenligning av ulike resultater i kommunesektoren, så har nå Nesbyen kommune oppnådd øverste plassering for grunnskolesektoren. De siste årene har kommunen ligget i øvre sjikt, i fjor ble det gjort noen små justeringer som gjorde at vi i siste versjon av endelig rapport endte på 2. plass. I 2019 var vi på 3.plass. Resultatene i barometeret for 2021 er svært gledelige og samtidig enda litt mer overraskende enn i fjor!

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Grunnskole utgjør 20% av kommunens samlede resultat. Kommunebarometeret bruker hovedsakelig data fra 2020 i sitt barometer for 2021. For grunnskole er samleresultat basert på 19 ulike nøkkeltall som bl.a. omfatter avgangsresultater fra 10. trinn, gjennomføringstall fra videregående skole, elevenes mestringsnivå i nasjonale prøver, utdanningsnivået på kommunenes lærere, elevenes trivsel, nivået på fysisk aktivitet, omfang av spesialundervisning og andelen elever som får leksehjelp. En del av nøkkeltallene er satt opp som gjennomsnitt for 4/5 siste år.

Ansatte ved skolene i Nesbyen har i stor grad et felles elevsyn, der det ikke er mine og dine elever men våre felles elever vi skal utdanne, støtte og hjelpe. Trygge, tydelige og omsorgsfulle voksne er en viktig forutsetning for læring. Elevene gir tilbakemelding gjennom bl.a. den årlige Elevundersøkelsen om at de opplever svært god støtte fra lærerne. Det er jevnt over god arbeidsro i klassene. Foreldrene er positive til skolen. Elevene melder også om at foreldrene har høye forventninger til elevenes læring, uavhengig av foreldrenes egne forutsetninger for å kunne gi hjelp og støtte ved lekser o.l. Skolene legger vekt på godt foreldresamarbeid og tett dialog mellom skole og hjem. Denne gode sirkelen er vi opptatt av å ta vare på!

Nesbyen hadde gode avgangsresultater både i 2019 og 2020 (ikke eksamen i 2020 pga. korona). Vi har i mange år hatt en kompetent og erfaren personalgruppe i skolene. Vi har nå fokus på å ta vare på den gode læringskulturen som er bygd, når vi nå er midt i et generasjonsskifte. Vi har satset systematisk på videreutdanning av lærere siden 2013, noe som har gitt gode resultater og som vi vil fortsette med. Gjennom samarbeid mellom kommunene i Hallingdal driver gjennomfører vi også omfattende regional etterutdanning og videreutvikling av skolene våre, i tillegg til det utviklingsarbeidet som skjer på hver skole.

Nesbyen kommune har over lengre tid hatt en anstrengt økonomi, men samtidig har det vært politisk vilje til å prioritere grunnskolen. I kommuneplanen for 2018 – 2030 er disse målene vedtatt:

  • Alle barn og unge skal ha trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår.
  • Nesbyen kommune skal ha gode skoler med kompetente og stabile lærerkrefter i et stimulerende og trygt miljø.
  • Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte.
  • Nesbyen kommune skal legge til rette for utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø.

Nå gleder vi oss stort over den innsatsen som elever, foresatte og ansatte har gjort! Skolene i Nesbyen har bygd en god og stabil læringskultur over mange år som vi vil ta vare på, til beste for framtida til våre barn og unge.