Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Det nye kommunenavnet blir Nesbyen

Fra 1. januar 2020 er navnet Nesbyen kommune.

Den store oppslutningen om Nesbyen som nytt kommunenavn var i tråd med anbefalingen fra Språkrådet.  De skriver i sin vurdering at «Slik vi ser det, er det bare Nesbyen som peker seg ut som en god kandidat». Rådmannen presiserer at Språkrådet er et rådgivende organ, og det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som behandler saken på statlig nivå og som legger frem forslag til nytt kommunenavn for Kongen i statsråd.

Sakens art tilsa at Rådmannen normalt ikke fremmer noen innstilling. I tidligere behandling av saken har imidlertid kommunestyret vedtatt å skifte navn. Blant innbyggerne i kommunen var det en klar overvekt av de som har engasjert seg som ønsket Nesbyen. Ut fra dette samt at det ikke var noen andre opplagte navnealternativ, tillot Rådmannen seg å fremme saken med innstilling om at Nesbyen ble valgt som nytt kommunenavn.

Rådmannens innstilling:

  • Kommunestyret vedtar at kommunen skal hete Nesbyen kommune fra 01.01.2020.
  • Det forutsettes at Staten dekker de faktiske utgiftene som kommunen har i forbindelse med skifte av kommunenavn, jfr. brev av 20. mai fra KMD.
  • Vedtaket oversendes KMD for endelig avgjørelse.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 15 mot 5 stemmer