Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Spillemidler 2021

Høsten 2020 skal "Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet" rulleres.

Lag/foreninger o.a. må skriftlig melde til: Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller pr. e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no, hvis det foreligger nye planer om anleggsprosjekter for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 2021 som skal delfinansieres av spillemidler. Det samme gjelder for de anlegg som står i "Uprioritert langtidsplan 2020 – 2029 spillemidler" og som nå eventuelt er planlagt realisert i 2021.

Anleggsprosjekter defineres i denne sammenheng som:

  1. Ordinære anlegg (gjelder også rehabilitering av anlegg, tursti, turvei, tur-/skiløype, andre friluftsanlegg, skilting, merking).
  2. Nærmiljøanlegg (anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.) Velforeninger (ikke hyttevelforeninger) kan søke om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Merk! Ordinære anlegg og nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600.000 må være med i "Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet" for å bli tildelt spillemidler. Dette kravet gjelder ikke for øvrige nærmiljøanlegg.

Skriftlig informasjon om anleggsprosjekter (ikke spillemiddelsøknader) må være mottatt i Nesbyen kommune senest fredag 9. oktober 2020.

Selve spillemiddelsøknaden m/godkjente vedlegg må være mottatt i Nesbyen kommune senest 10. desember.

NB! Spillemiddelsøknader skal leveres elektronisk til kommunen.
Søknadsskjemaer - se www.idrettsanlegg.no, under "Søknads- og regnskapsskjema". Kulturenheten er behjelpelig med utfylling av søknad.