Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder

En rekke sjeldne naturtyper med truede og sårbare plante- og dyrearter er i tilbakegang i Viken fylke. Gjennom tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder vil fylkeskommunen bidra til at slike naturområder blir gjenskapt eller restaurert.

Myrer er drenerte og tørrlagte dammer er fylt igjen og bekker er lagt i rør. Dette har negative konsekvenser for både plante- og dyreliv, og for vannbalansen i naturen. 

Formålet med ordningen er å restaurere eller gjenskape vann- og våtmarksbiotoper som er i markert tilbakegang i fylket, for eksempel bekker, dammer og små våtmarker, rikmyr og ulike typer sumpskog/fuktskog. Ordningen skal bidra til å ivareta det biologiske mangfoldet i disse områdene. Ved vurdering av søknader vil også tilrettelegging for naturopplevelser telle positivt.

Kommuner, vannområder, næringsorganisasjoner og frivillige organisasjoner kan søke fylkes- kommunen om støtte. Kommuner oppfordres til både å søke om prosjekter på egen grunn, samt innhente søknader fra privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger, og gi fylkeskommunen en samlet oversikt over og prioritering mellom søknadene. Tilskuddsordningen er primært ment for mindre prosjekter, det vil si en total kostnad begrenset til noen hundre tusen kroner.

Frist for å søke er 1. november inneværende år.
Eventuelle utlysninger utover dette avhenger av restmidler fra i år, og fremtidig budsjett. Søknadene behandles samlet umiddelbart etter søknadsfrist.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og krav til søknad står på vår hjemmeside: Tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder - Viken fylkeskommune