Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Barne-, ungdoms- og familiedirektorat (Bufdir) administrerer tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at alle barn og unge, uavhengig foreldrenes situasjon, skal ha like muligheter til å delta på kultur-, fritid- og ferieaktiviteter. 

Søkere om tilskudd fra denne ordningen kan være offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at:
a)

 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur og fritidsaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

b)

 • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:
 1. økt aktivitet for målgruppen
 2. kunnskap om lavinntektsproblematikk
 3. økt oppslutning om Fritidserklæringens mål

Søknadsfrist for ordningen er 4. desember 2020.

Søkere til tilskuddsordningen anbefales å sette seg godt inn i rundskrivet, veilederen og årsplanen for ordningen. Denne informasjonen finnes på Bufdir sine nettsider: www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Det er i Nesbyen kommune opprettet en knutepunktfunksjon for denne tilskuddsordningen. Dette funksjonen ivaretas av Bettina L. Efjestad, folkehelsekoordinator i kommunen.

Knutepunktfunksjonen skal ivareta følgende oppgaver:

 • Koordinere det frivillige og offentlige arbeidet rettet mot målgruppen.
 • Være kontaktperson for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn og unge i målgruppen.
 • Samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn og unge i lavinntektsfamilier.
 • Ha oversikt over relevante tilbud fra kommunen og fra frivilligheten.
 • Samle og dele erfaringer fra frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet.
 • Kunne gi informasjon om tilskuddsordningen.
 • Veilede søkere i søkeprosessen.

Folkehelsekoordinatoren/knutepunktfunksjon kan kontaktes på mobil nummer 970 58 823 eller på e-postadressen bettina.efjestad@nesbyen.kommune.no