Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) i Nesbyen kommune skal bidra til at pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester får tildelt koordinator og får tilbud om en individuell plan (IP).

KE skal bidra til at

  • De ulike tjenestene sees i sammenheng
  • De ulike tjenesteyterne samarbeider
  • Det er kontinuitet i tjenesteytingen
  • Den enkelte tjenestemottaker får mulighet til å være med i planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene han/hun mottar.

Pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, deres pårørende eller tjenesteytere kan ta kontakt med KE.

Benytt skjema Melding til koordinerende enhet, eller ta direkte kontakt med KE.

Melding til koordinerende enhet

I Nesbyen kommune er KE organisert innenfor enhet Helse og omsorg.

KE samarbeider med alle avdelingene innen helse og omsorg, fastlegene, spesialisthelsetjenesten, barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT, oppfølgingstjenesten, NAV og evt. andre ved behov.

Lese mer om Koordinerende enhet

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre der dette blir regnet som det beste for brukeren.

Ordningen gjelder personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den omfatter frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre til mindreårige barn som foreldre har omsorgsplikt for.

Omsorgsgiver vil selv kunne søke omsorgsstønad.

Søknad om omsorgsstønad

Info om omsorgsstønad Helse Norge

Ledsagerbevis

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Eit ledsagerbevis gjør det muglig å ta med seg en ledsager utan ekstra kostnadar på offentlege kultur- og fritidsarrangement

Søknadsskjema ledsagerbevis.pdf

Info om ledsagerbevis Helse Norge

TT- kort

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Buskerud mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

Pris for tjenesten
Bruker betaler for hver tur kr 50,- i egenandel. Egenandelen betales direkte til transportør.

Veiledning og hjelp til utfylling av søknadsskjema gis på servicetorget.

Søknadsfrist er 1. februar.

Søknaden sendes til
Nesbyen kommune, Tjenester for funksjonshemmede, Elverhøy helsetun, 3540 Nesbyen.

Søknad om TT-kort

Info om transport for funksjonshemmede

Parkeringskort

Kommunen kan tildele parkeringsbevis som gir rett til å parkere på reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

Beviset gir også rett til å parkere avgiftsfritt og utover lengste fastsatte parkeringstid.

Bevis gis til personer som har en bevegelseshemming og evt. til organisasjoner som transporterer bevegelseshemmede.

Søk om parkeringstillatelse

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse.pdf 

Søknad sendes til 
Nesbyen kommune, Tjenester for funksjonshemmede, Elverhøy helsetun, 3540 Nesbyen