Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Motorferdsel i utmark

Tjenesten følger opp søknad om bruk av motorkjøretøy i utmark.

Lover og retningslinjer

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselloven ved bruk av snøscooter - orientering om ny hjemmel for Statens naturoppsyn (SNO.pdf

Kjøring som er tillatt med hjemmel direkte i forskriften

Løypekjøring

§ 3 e) Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. (Velforeninger og løypelag regnes som turlag i denne sammenheng.)

Enkeltpersoner eller andre virksomheter som ikke er nevnt i §3 e) må søke kommunen om tillatelse til løypekjøring.

Kjøring på egen eiendom

§ 3 g) Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til nødvendig transport av ved fra egen eiedom til fast bopel.

Nødvendig vintertrasport av ved fra egen eiendom til fast bopel tillates direkte i forskriften. Med egen eiendom menes eier av fast eiendom  dvs. grunneier. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke kommunen om tillatelse til slik vedkjøring. Rettighetshavere med positivt avgrenset rådighet, eks. bruksberettiget i sameige, er ikke grunneier.

Dersom det er behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel, må det søkes om tillatelse etter §5 e).

Kommunale retningslinjer

Retningslinjer 2019-2023.pdf

Søknadsveiledning

  • Søknad sendes på fastsatt skjema.
  • Søknadsfrist 15. oktober hvert år.
  • Søknader som kommer inn etter fristen må regne med lenger saksbehandlingstid.

Søknad - Motorferdsel i utmark

Leiekjøring Nesbyen kommune 2019-2023

Liste over personer som er gitt dispensasjon til leiekjøring med snøscooter i Nesbyen for 2019-2023, etter nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark.

Leiekjøring Nes kommune 2019-2023.pdf

Klagemulighet

Saker etter §6 i nasjonal forskrift om motorferdsel skal opp i utvalg for næring, miljø, teknikk.

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.

Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Klageinstans er klagenemnda i kommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemnda.