Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskuddsordninger

 

Tilskuddsordninger for lag, foreninger og organisasjoner 2022

Tittel på tilskuddsordningen

Søknadsfrist

Hvem kan søke?

Tilskudds info

Tilskudd til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

15. januar

Sentrale organisasjoner med aktivitet i minst 2 fylker

Miljødirektoratet

Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurser

15. januar

Sentral- eller fylkesleddet i frivillige organisasjoner eller sentrale institusjoner for barn og unge som er registrert i Enhetsregisteret

Miljødirektoratet

Tilskudd til vilttiltak

15. januar

Lag og organisasjoner, og i visse tilfeller institusjoner, kommuner, privatpersoner

Miljødirektoratet

Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

15. januar

Vassområdeutval, interkommunale vassprosjekt, kommunar, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, private verksemder

Miljødirektoratet

Tilskudd til universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon

21. januar

Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Gavetildeling til allmennyttige formål

31. januar

Lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige foretak/prosjekter.

Skue sparebank

Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

1. februar

Lag og foreninger

Viken fylkeskommune

Tilskudd til store arrangementer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

1. februar

Friluftslivsorganisasjoner som skal arrangere samlinger med nasjonal/internasjonal betydning.

Viken fylkeskommune

Tilskudd Aktiv i Viken

1. februar

Frivillige organisasjoner, spillemiddelberettigede, kommune, interkommunale samarbeid, forskningsmiljøer

Viken fylkeskommune

Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder

1. februar

Frivillige organisasjoner, interkommunale friluftsråd og kommuner

Viken fylkeskommune

Gave til drift av skiløyper

1. februar

Lag og organisasjoner

Sparebankstiftelsen Hallingdal

Gave til drift av lag og foreninger

1. februar

Lag, foreninger, og frivillige organisasjoner

Sparebankstiftelsen Hallingdal

Tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser

1. mars

Frivillige organisasjoner

Viken fylkeskommune

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

1. mars

Lag, foreninger og organisasjoner, frivilligsentraler, fritidsklubber, interkommunale friluftsråd

Gjensidigestiftelsen

Støtte til helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse

15. mars

Frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam

Stiftelsen DAM

Støtte til allmennyttige formål

31. mars

Lag, foreninger, organisasjoner, kommuner

Olav Thon Stiftelsen

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

1. april

Organisasjoner, privat virksomhet med ideelt formål, skole og barnehage, kommuner

Sparebankstiftelsen DNB

«Vi heier på»-konkurransen – støtte til gode formål og prosjekter som Storebrand mener gir en fremtid å glede seg til

1. april

Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger

Storebrand

«Statskogmillionen» – tilskudd til friluftsliv og folkehelse

30. april

Organisasjoner

Statskogmillionen

«Statskogmillionen» – tilskudd til friluftsliv og folkehelse

31. august

Organisasjoner

Statskogmillionen

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

1. september

Organisasjoner, privat virksomhet med ideelt formål, skole og barnehage, kommuner

Sparebankstiftelsen DNB

Støtte til helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse

15. september

Frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam

Stiftelsen DAM

Støtte til allmennyttige formål

31. mars

Lag, foreninger, organisasjoner, kommuner

Olav Thon Stiftelsen

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

15. september

Lag, foreninger og organisasjoner, frivilligsentraler, fritidsklubber, interkommunale friluftsråd

Gjensidigestiftelsen

«Vi heier på»-konkurransen – støtte til gode formål og prosjekter som Storebrand mener gir en fremtid å glede seg til

1. oktober

Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger

Storebrand

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

1. desember

Organisasjoner, privat virksomhet med ideelt formål, skole og barnehage, kommuner

Sparebankstiftelsen DNB

Gave til prosjekter og arrangementer

Løpende

Lag, foreninger, og frivillige organisasjoner

Sparebankstiftelsen Hallingdal

Støtte til barn og unge (musikk, teater, dans osv.)

Løpende

Lag, forening, organisasjon, gruppe

Frifond

Tilskudd til kulturarv og friluftsliv med spesielt fokus på kulturhistoriske veier/stier og tilrettelagte ferdselsminner i Buskerudgeografien

Løpende

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner

Viken Fylkeskommune

Driftstilskudd (Gis kun til foreninger/lag o.a. som hovedsakelig driver med barne- og ungdomsarbeid.)

Mai/juni

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune

Tilskudd til nyanskaffelser/inventar og investeringer.

Mai/juni

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune

Tilskudd til prosjekt. En tidsavgrenset aktivitet, fortrinnsvis i lokalmiljøet.

Prosjekt kan være for eksempel konserter, teater, seminar, kurs, utstillinger, temakvelder.

Løpende

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune

Startbidrag.

Nystartede foreninger/lag kan gis startbidrag.

Løpende

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune

Tilskudd til andre formål.

Lag og foreninger o.a. som ønsker å benytte seg av de ulike statlige tilskuddsordninger hvor det er aktuelt med kommunalt bidrag, kan søke om dette.

Mai/juni

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune