Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Folkehelseprofil Nesbyen kommune 2022

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens helseoversikt

Folkehelseprofilen som gir ut av Folkehelseinstituttet hvert år, er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker helsen. Denne oversikten er kommunen pålagt å ha gjennom Folkehelseloven §5. I tillegg til informasjon i Folkehelseprofilen bruker kommunen også en rekke andre kilder til informasjon inn i arbeidet. Folkehelseutfordringene som blir avdekket gir grunnlag for overordnede mål og strategier for kommunens folkehelsearbeid.

Årets tema er livskvalitet

Årets tema for Folkehelseprofilen er livskvalitet. Både den objektive og subjektive livskvaliteten i Norge er i internasjonal sammenheng høy, men den er skjevt fordelt. En ny trend er at de unge er mindre fornøyde, mer ensomme og mer bekymret enn de eldre. God livskvalitet er viktig for folkehelsen og for samfunnsutviklingen.

God livskvalitet kan knyttes til «Hverdagsgledens 5»

 • Knytte bånd
 • Fysisk aktivitet
 • Fortsette å lære
 • Være oppmerksomt til stede
 • Gi til andre

Kommunens verktøy

Kommunene kan gjennom gode planer og utforming av tilbud og tjenester bidra til å styrke innbyggernes livskvalitet gjennom:

 • Trygge og inkluderende skoler og barnehager
 • Trygge arbeidsplasser og muligheter for videreutdanning
 • Gode aktivitetstilbud og møteplasser
 • Tilgjengelige og inkluderende arenaer som parker, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, kulturarenaer, friluftsområder m.m.
 • Mulighet for medvirkning og frivillig arbeid

Feil i folkehelsebarometeret

I årets Folkehelseprofil kan det i folkehelsebarometeret se ut som kommunen ligger dårlige an en landet som helhet på indikatoren nr. 14 «Drikkevann, hygienisk og stabilt». På denne indikatoren har kommunen tidligere år kommet svært godt ut. Grunnen til at kommunen tilsynelatende dårlig ut i denne omgang skyldes en rapporteringsfeil. Folkehelseinstituttet har fått beskjed om denne feilen slik at dette kan rettes opp i.

Noen trekk i Folkehelsebarometeret

 • Det er færre i Nesbyen kommunen i yrkesaktiv alder enn i landet som helhet
 • Det er en lavere andel med høyere utdanning i kommunen, men gjennomføringen av videregående skolen har vært økende de siste årene
 • Det er færre i Nesbyen enn i landet som helhet som lever med vedvarende lavinntekt
 • Det er gode fysiske forhold på Nesbyen som rent vann og ren luft
 • Over halvparten av de unge på ungdomskolen bruker mer enn fire timer på en skjerm daglig utenom skoletiden.

Folkehelseprofilen 2022 for Nesbyen kommune