Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunale avgifter 2023

Informasjon om kommunale avgifter og hvorfor avgiftene har økt så mye i år

Husstander i Nesbyen

Kommunale avgifter har økt fra 2022 til 2023. En gang i året vedtas gebyrene politisk. Dette skjer i november/desember året før.

Gebyrene skal dekke de kostandene kommunen har med de ulike oppgavene. Dette innebærer renovasjon, avløp, vann og feiing. Ikke alle innbyggere har kommunalt vann og avløp, de vil da heller få gebyr for tømming av septikktank.

Kommunen har ikke lov å ta inn for mye penger på dette arbeidet, dersom kommunen tar inn for mye ett år regnes dette mot neste års gebyr. Målet er at vi skal gå i null og at vi kan drifte dette så billig som mulig.

Hvorfor øker avgiftene så mye i år?

Det som øker mest, er vann og avløp. Dette gjør det siden vi har gjort mye gravearbeid i sentrum og oppe i Rukkedalen. Dette måtte vi gjøre for å unngå forurensing siden noen rør ikke var tette, eller at anlegget var veldig gammelt. For vann så rant nesten halvparten av det vannet vi sendte ut på nettet ut i grunnen. Nå har vi ryddet opp i dette og kan bruke mindre penger på å rense vann.

For renovasjon og feiing er gebyrene i stor grad styrt av de interkommunale selskapene Hallingdal renovasjon og Hallingdal brann og redning. Om du har sett at det er forskjeller mellom kommunene på disse gebyrene, er grunnen henteavstand, kommunens egen kostand og om kommunene har brukt penger på avfallsplasser/ returpunkter.

Hallingdal renovasjon har også måtte modernisere sitt sorteringsanlegg på Torpo. Tida der vi stort sett brant avfallet i forbrenningsanlegget på Kleivi er forbi. Nå jobber de for å møte fremtidens miljøkrav gjennom økt sortering og bedre håndtering av avfallet. Dette er bra for miljøet og fremtida

Tilleggsinfo til hyttenesningen

For hytteeiere så har også kostnadene gått opp. For de hyttene som har kommunalt avløp så har man det stipulert forbruk på avløp. Kommunen leverer ikke vann inn i noen hytteområder i Nesbyen.

Kommunen har basert på råd fra Envidan momentum som beregner kommunens gebyrer gjennomgått fordelingen mellom fastboende og hytter nøye. Kommunen har fordelt kostander mellom hytter og fastboende så rettferdig som mulig. Når antall hytter øker så har også tjenestebehovet økt. Avfallsmengende til hyttene består nå av ca 50 % av det totale avfallsvolumet i Hallingdal. Dette gjør at vi også har får nye krav om sortering innen få år og kommunen bygger ut nye returpunkter i hytteområdene.

Lyst til å vite litt mer om hva som er grunnen til at gebyret har økt?   

Forklaring av avløpsgebyr

For avløp så betaler man et fast gebyr basert på hvor mye du brukte i fjor. Vannforbruket styrer avløpet. For hytteområder så er forbruket stipulert basert på mange års praksis.

På regningen som dere nå har fått har man tatt utgangspunkt i sist års forbruk og beregnet dette med 2023 priser pr m3 og fastledd.

Om man da etter vannmåleravlesning i 2023 finner ut at man har brukt mindre en i fjor så vil dette avregnes mot betaling 2024.

For å kunne sammenligne fra år til år så har vi satt opp et regnestykke basert på en normal familie:

2023: Forbruk på 150 m3 blir 3965 kr.
2022 : Forbruk 150 m2 blir 2406kr.
Økning fra 2022 til 2023= 1559 kr

Forklaring på vanngebyr

Vann

Vann er nokså likt avløp fordelingen mellom et fastgebyr og ett forbruksgebyr.

For 2023 er gebyrene satt til 2764 kr i fast gebyr og 28,78 kroner pr/m³ i forbruksgebyr.

Det er igjen forbruket året før som styrer hvor mye du skal betale det kommende året. Grunnen til dette er at vi kun har avlesning av vannmåler en gang i året. Det er samme prinsipp på vann som avløp at dersom man har bruker mindre vann i 2023 en i 2022, så vil dette avregnes mot betaling i  2024.

For å kunne sammenligne fra år til år så har vi satt opp et regnestykke basert på en normal familie:

2023: Forbruk på 150 m3 blir 7081 kr
2022: Forbruk 150 m3 blir 5418 kr
Økning fra 2022 til 2023 = 1663 kr

Renovasjonsgebyr

De samlede gebyrinntektene for renovasjon i Nesbyen kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2023 er det beregnet at normalgebyret (''standardgebyret'') for renovasjon bør settes til 4 893 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på -260 kroner fra 2022 til 2023.

Nesbyen kommune har flere typer avfallsløsninger. De fleste fastboende har 140 l dunke. Noen har container løsning og noen har andre tilpassede løsninger. For hytter/ seterbygg så har samtlige containerløsning. Dvs. man kaster usortert avfall i større kontainere.

Nesbyen kommune økte gebyrene fra 2021 til 2022 og ser at de kan sette ned gebyret for 2023 med bakgrunn i at gebyret var satt for høyt i 2022 sammenlignet med utgiftene.

Septikk/ slam

Kommunen la om hvordan man beregner gebyret i 2022. Man vil nå få ulikt gebyr basert på størrelse på tanken. Gebyret for 2023 blir redusert i forhold til 2022. Altså ingen økning.

Sist endret: 08.03.2023