Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - spillemidler - rullering 2023

Høsten 2023 skal «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» rulleres. I den forbindelse må lag/foreninger o.a. skriftlig melde til Nesbyen kommune hvis det foreligger nye planer om anleggsprosjekter for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som skal realiseres i 2024 og delfinansieres av spillemidler. Det samme gjelder for de anlegg som står i gjeldende «Uprioritert tiltak 2020 – 2029 spillemidler, pr. 2023», og som eventuelt nå er planlagt realisert i 2024. Anlegg som er ført opp som prioriterte tiltak i gjeldende «Prioritert handlingsplan for anlegg til idrett og friluftsliv (spillemiddelsøknader 2023)», og ikke var ferdigstilte/ikke fått tilsagn om spillemidler, blir automatisk tatt med i rullert kommunedelplan (som prioriterte tiltak/prosjekter).

Anleggsprosjektplaner sendes til:
Nesbyen kommune
v/kulturkontoret
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen
eller pr. e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no.

Anleggsprosjekter defineres i denne sammenheng som:

  1. Ordinære anlegg (gjelder også rehabilitering av anlegg, tursti, turvei, tur-/skiløype, andre friluftsanlegg, skilting, merking).
  2. Nærmiljøanlegg (definisjon: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg). Velforeninger (ikke hyttevelforeninger) kan søke om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Planer om anleggsprosjekter må inneholde følgende opplysninger:

  • Type anlegg (friidrettsbane, fotballbane osv.)
  • Ca. dato for byggestart/ferdigstillelse
  • Lokalisering (anlegget må være inntegnet på kart)
  • Arealbehov
  • Totalkostnad
  • Finansiering (privat-/egenfinansiering, spillemidler, annen offentlig finansiering, dugnad)

Alle anleggsprosjekter må være fullfinansiert.

Både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg må være med i «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» for å være aktuell for tildeling av spillemidler.  

Beregning av tilskudd

  • Ordinære anlegg: Hovedregelen er tilskudd på 1/3 av godkjente kostnader. Det er en rekke unntak som angir maks. tilskudd, spesifisert i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2022, pkt. 2.6». Det kan gis tilskudd på inntil 50% (men med maks. tilskuddsbeløp) av godkjent kostnad for følgende anlegg: Turveier,-løyper og stier/lysanlegg for turveier,-løyper og stier/brutiltak/skilting, merking av eksisterende veier, løyper, stier. Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50% av godkjent kostnad i søknaden. Med statlig tilskudd menes finansiering fra tilskuddsordninger som forvaltes av staten.
  • Nærmiljøanlegg: Det kan søkes om tilskudd på inntil 50% av kostnader. Tilskudd er begrenset til kr 300.000 pr. anlegg/element. Nedre grense for kostnad er kr 50.000.

Skriftlige planer om anleggsprosjekter (ikke spillemiddelsøknader) må være mottatt i Nesbyen kommune senest onsdag 18. oktober.

Selve spillemiddelsøknaden for 2024 m/godkjente vedlegg må være mottatt i Nesbyen kommune senest 12. desember.

NB!
Spillemiddelsøknader skal leveres elektronisk til kommunen. Elektroniske søknadsskjemaer – se www.idrettsanlegg.no, under «Søknads- og regnskapsskjema».
Kulturenheten er behjelpelig med utfylling av søknad.

Merk!
Til spillemiddelsøknader: Det er et krav fra staten om å vedlegge dokumentasjon på utført behovsanalyse for anlegget. Man kan enten bruke vedlegg 7. (obligatorisk) eller skjema «Behovs- og bærekrafts-sjekk for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Viken fylkeskommune» (frivillig – brukes dette skjemaet er det ikke nødvendig å bruke vedlegg 7.)

Sist endret: 12.09.2023