Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Einan 6 på Nesfjellet

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Einan 6 på Nesfjellet i Nesbyen kommune. Samtidig legges planprogram ut på offentlig ettersyn. Det er Asplan Viak som er ansvarlig for utarbeidelse av områdereguleringen og eventuelle spørsmål eller innspill sendes dem. Se eget brev- varsel om oppstart – for mer informasjon.

Varsel om oppstart.pdf

Kart_oppstartsvarsling.pdf

Planinitiativ Nesfjellet_Einan 6.pdf

Planprogram.pdf

 

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan 01201801 Sorenskrivergården 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og har Nesbyen kommune fattet følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan 01201801 Sorenskrivergården legges ut til offentlig ettersyn.

Plandokumentene er tilgjengelig her: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3040/gl_planarkiv.aspx?planid=01201801

Merknader til planforslaget sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 20.08.2021.

 

Nye veinavn for adressering ved Natten- høring

Den 27.04.2020 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 6 nye veinavn for adressering på høring frem til 13.08.2021.

18-00109-164 Vedtak , 27042021, Sak 24_21, Forslag til nye veinavn for adressering Natten 550860_1_1.pdf

18-00109-163 Forslag til nye veinavn for adressering Natten 547840_3_1.pdf

Veier Natten 1396 - 1401.pdf

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 13.08.2021.

 

Andre kunngjøringer

01202005, Tøllemovegen 7 - vedtatt plan 

Det vises til kommunestyrets vedtak den 24.06.21 sak 48/2021. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 er detaljreguleringsplan for Tøllemovegen 7 med planid 01202005 vedtatt.

Plandokumentene er tilgjengelig her: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3040/gl_planarkiv.aspx?planid=01202005

I medhold av plan- og bygningslovens §1-9 jfr. forvaltningslovens kap. IV kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato eller fra mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommunen innen 3 – tre- år.

 

01201702, Venehalle 2 - vedtatt plan 

Det vises til kommunestyrets vedtak den 24.06.21 sak 49/2021.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 er detaljreguleringsplan for Venehalle 2 med planid 01201702 vedtatt.

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 oppheves detaljreguleringsplan for Venehallet med planid 01200304 fra samme tidspunkt.

Plandokumentene er tilgjengelig her: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3040/gl_planarkiv.aspx?planid=01201702

I medhold av plan- og bygningslovens §1-9 jfr. forvaltningslovens kap. IV kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato eller fra mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommunen innen 3 – tre- år.

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030

Vedtatt i kommunestyret 24.06.21

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 090920.pdf

Kulturminneplan - fagapport arkeologiske kulturminne vedlegg 7-1.pdf

Kulturminneplan fagrapport 250521 vedlegg 7-2.pdf

Vedlegg 7-3.pdf

Bevaringsliste vedlegg 7-4 250521.pdf

Vedlegg 7-5 Tilskuddsordninger.pdf

Vedlegg 7-6 Begreper og definisjoner.pdf