Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Nye veinavn for adressering ved Natten- høring

Den 27.04.2020 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 6 nye veinavn for adressering på høring frem til 13.08.2021.

18-00109-164 Vedtak , 27042021, Sak 24_21, Forslag til nye veinavn for adressering Natten 550860_1_1.pdf

18-00109-163 Forslag til nye veinavn for adressering Natten 547840_3_1.pdf

Veier Natten 1396 - 1401.pdf

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 13.08.2021.

 

01201805, Tverrlie 8 - vedtatt plan

Det vises til kommunestyrets vedtak den 15.04.21 sak 24/21. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 er detaljreguleringsplan for Tverrlie 8 med planid 01201805 vedtatt.

Plandokumentene er tilgjengelig her: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3040/gl_planarkiv.aspx?planid=01201805

I medhold av plan- og bygningslovens §1-9 jfr. forvaltningslovens kap. IV kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse.

Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato (29.04.21) eller fra mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommunen innen 3 – tre- år.

Planens dokumenter kan også fås ved henvendelse til kommunens servicetorg.

 

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan 01202005 – Tøllemovegen 7

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og har Nesbyen kommune fattet følgende vedtak:
Detaljreguleringsplan 01202005 – Tøllemovegen 7 legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny konsentrert boligbebyggelse og tilhørende infrastruktur i tråd med gjeldende kommunedelplan for Nesbyen.

Plandokumentene er tilgjengelig her: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3040/gl_planarkiv.aspx?planid=01202005 .

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 04.06.21.

 

Høring - Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Forskrifta gjelder for kommunen sin saksbehandling og kontroll i medhold av forurensningsforskriften. Forskrifta omfatter Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå.

Høring - Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Høringsuttalelse skal sendes til KAV Hallingdal, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål
E-post: kav@hallingdal.no 

Høringsfrist 26.05.2021

 

Høring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 - 2030 for Nesbyen kommune

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 090920.pdf

Kulturminneplan - fagapport arkeologiske kulturminne vedlegg 7-1.pdf

Kulturminneplan fagrapport 030920 vedlegg 7-2.pdf

Vedlegg 7-3.pdf

Bevaringsliste vedlegg 7-4.pdf

Vedlegg 7-5 Tilskuddsordninger.pdf

Vedlegg 7-6 Begreper og definisjoner.pdf

Frist for å komme med innspill er 15.05.2021. Innspill sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no.

 

Andre kunngjøringer