Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen planID 01201903 ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs deler av fylkesvegen i Nesbyen sentrum fra Gartnerlykkja til kryss Møllevegen.

19-00053-10 01201903 Detaljregulering gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen - melding om offentl 456657_4_0.pdf

3040_01201903_Rp_Rukkedalsvegen_plankart_høring1_A2.pdf

Planbeskrivelse 060120.pdf

Reguleringsbestemmelser 060120.pdf

ROS-analyse 060120.pdf

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre dokumenter i saken, vil være tilgjengelig på Servicetorget i Nesbyen kommune, 3540 Nesbyen.

Merknader til kan rettes til Nesbyen kommune, 3540 Nesbyen eller e-post postmottak@nesbyen.kommune.no innen 24.02.2020

Andre kunngjøringer 

Melding om reguleringsvedtak - detaljreguleringsplan for Lyseren 7 med planid 01201807

Det vises til kommunestyrets vedtak av 13.02.2020 sak 3/20. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 er detaljreguleringsplan for Lyseren 7 med planid 01201807 vedtatt.

3040_01201807_Rp_Lyseren 7_planbeskrivelse_gjeldende_20190701.pdf

3040_01201807_Rp_Lyseren7_plankart_vedtatt_A0.pdf

3040_01201807_Rp_Lyseren 7_bestemmelser_gjeldende_20200213.pdf

3040_01201807_Lyseren 7_ROS-analyse_gjeldende_20190701.pdf

3040_01201807_RP_Lyseren 7_VA-plan tekstdel_gjeldende_20200121.pdf

3040_01201807_Rp_Lyseren 7_VA-plan temakart_gjeldende_20200110.pdf

3040_01201807_Rp_Lyseren 7_ saksfremstilling_ sluttbehandling.pdf

3040_01201807_RP_Lyseren 7_vedtak_20200213.pdf

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 er følgende planer opphørt fra samme tidspunkt:

  • Detaljreguleringsplan for Lyseren 79/2, 111, 240 med planid 01201207
  • Detaljreguleringsplan for Lyseren gnr 79 bnr 2 med planid 01200601

I medhold av plan og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46,  3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato (22.02.20) eller fra mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nes kommune innen 3 – tre- år.

 

Nye veinavn for adressering på Trollset- høring

Den 28.01.2020 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 4 nye veinavn for adressering på høring frem til 09.03.2020. Foreslåtte veinavn og kart finnes på Nesbyen kommune sine hjemmesider under Teknisk, eiendom og næring – Adressering. 

18-00109-110 Forslag til nye veinavn for adressering - Trollset 458394_1_1.pdf

18-00109-110 Veinavn Trollset vei 1130-1332-1367-1368-1369-1370 458397_1_1.pdf

18-00109-111 Navneforslag til veg 1367 459029_1_1.pdf

18-00109-112 Forslag til nye veinavn for adressering - Trollset - Vei 1367 459318_1_1.pdf

18-00109-113 Forslag til veinavn Trollset 2 459881_1_1.pdf

18-00109-114 Nesbyen kommune – adressenavnene Trollsetutsikten, Storhallhøgde Vest, Nystølsik 460554_1_1.pdf

18-00109-115 Forslag til nye veinavn for adressering på Trollset 460557_1_1.pdf

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 09.03.2020.

 

Nye veinavn for adressering vedtatt på Lyseren

Den 28.01.2020 gjorde Teknisk utvalg vedtak om nye veinavn for adressering for 4 veiparseller. Vedtaket gjelder hvilket navn de ulike veiparsellene skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn).

15-00034-19 Nye veinavn for adressering - Lyseren - vedtak 460545_1_1.pdf

15-00034-12 Tilråding førti nye veinavn, Nes kommune (Buskerud 271032_1_1.pdf

15-00034-14 Kart Lyseren 283771_1_1.pdf

Det pågår en navnesak i Kartverket angående skrivemåten til navnet Lyseren / Lysern. Valg av navn på veiparsellene etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 12. Eventuell klage sendes til Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 24.02.2020.

 

Oppstart av navnesak 2018/281 – Bransethaugan i Nesbyen kommune

Kartverket har reist navnesak etter «Lov om stadnamn» angående stedsnavnet Bransethaugan, som er plassert mellom Synstevatn og Lyseren seterlag, se http://norgeskart.no/ssr/ Navnesaken er tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte.

18-00828-3 Oppstart av navnesak 2018281 - Bransethaugan i Nes kommune 377530_1_1.PDF

Eventuelle merknader til skrivemåten eller navnets plassering sendes til postmottak@nesbyen.kommune.no eller Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen innen 30.03.2020.