Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Andre kunngjøringer

Alminnelig ettersyn - valg av meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett

Valgutvalget i Nesbyen kommune har fremmet forslag til valg av meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett for perioden 01.01.2021- 31.12.2024.

I medhold til domstolloven § 68 er forslagene lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 22.05.2020- 05.06.2020.

Valgutvalgets forslag til valg av meddommere lagmannsrett.pdf 

Valgutvalgets forslag til valg av meddommere til tingretten.pdf

Valgutvalgets forslag til valg av meddommere til jordskifterett.pdf

Spørsmål kan rettes til Nesbyen kommune v/Mette Bråten, tlf 32 06 83 00.

Eventuelle innvendinger sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 05.06.2020. 

01201804, Sykkelsti Syningen-sentrum - detaljreguleringsplan - vedtatt plan

Det vises til formannskapets vedtak av 31.03.2020 sak 13/20. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 er detaljreguleringsplan for Sykkelsti Syningen-sentrum med planid 01201804 vedtatt.

I medhold av plan og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato (07.04.2020) eller fra mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommune innen 3 – tre- år.

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_planbeskrivelse_gjeldende_20200116.pdf

3040_01201804_Rp_Sykkelsti Syningen-sentrum_plankart_vedtatt_A0.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_bestemmelser_gjeldende_20200331.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_byggebeskrivelse_gjeldende_20190426.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_Skred-vurdering_gjeldende_20181203.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_tilleggsdokumentasjon_gjeldende_20200116.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_ROS-analyse_gjeldende_20190426.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_saksfremsilling_sluttbehandling_20200331.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_vedtak_20200331.pdf

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg, tlf: 32 06 83 00.

Forslag til nye veinavn samt omadressering i hyttefelt Natten

Det pågår nyadressering og omadressering i Natten og Tverrlie i forbindelse med den store hyttebyggingen i området. I hyttefelt Natten har Nesbyen kommune mottatt forslag til ny reguleringsplan. I den forbindelse vil det bli foretatt en omadressering tilsvarende det som er gjort i hyttefelt Tverrlie, nedre del av Natten samt syd for kulvert i Natten (på øya mellom to nedfartsløyper).

Årsak til omadressering er:

 • Få en enhetlig adressering i kommunen.
 • Fortetting.

Natten og Tverrlie ble første gang adressert i 2005. Den gang ble det benyttet få veinavn samt forløpende nummerering. Denne metoden er sårbar ved fortetting da det blir mangel på ledige husnummer. Ellers benyttes det nå avstandsadressering, dvs. en veiadresse pr 10m. Ligger hytta 180m veiens startpunkt blir husnummeret 18 når hytta ligger på veiens høyre side. I tillegg er det vanlig å tildele en veiparsell eget navn når om lag 6 eller flere hytter sogner til veiparsellen. Dermed vil mange sideveier til veien Natten og Syninglie få eget veinavn slik som i Tverrlie. Det er to hovedveier i området: 1059 Natten og 1060 Syninglie. Disse veinavnene kan beholdes. Eventuelt kan veien Natten endre navn til Nattevegen hvis det er ønskelig.

Det vanlige er å ha veinavn som baserer seg på stedsnavn i området. Men i området Natten og Tverrlie er det så mange veier at det blir umulig at alle veier skal basere seg på stedsnavn. I hyttefelt Tverrlie ble det benyttet navn på dyr og planter.

Så langt har disse veiparsellene fått nytt veinavn og blitt omadressert i hyttefelt Natten:

1314 Alpinvegen
1315 Olaf Rodegårds veg
1316 Solsteinvegen
1317 Kvartsvegen
1320 Glimmervegen
1323 Granatvegen

Det er benyttet navn på blant annet bergarter og mineraler. Dersom det er vanskelig å komme på veinavn, kan man kanskje velge blant disse:

Marmor
Kalkstein
Gabbro
Kleberstein
Bergkrystall
Krystall
Olivin
Hornblende
Rosenkvarts
Feltspat
Beryll
Sinober
Porfyr
Ametyst
Kalsitt
Opal
Perlemor
Topas
Turkis

Veinavnene kan ha ulike endinger som for eksempel: vegen, gutu, stien, faret.

Veiparsellene 1379 – 1389 er i dag sideveier til veien Natten.
Veiparsellene 1390 – 1392 er i dag sideveier til veien Syninglie.

18-00109-120 Kart Natten vei 1389 470521_1_1.pdf

18-00109-120 Kart Natten veiene 1379 - 1380 og 1390 - 1392 470522_1_1.pdf

18-00109-120 Kart Natten veiene 1381 - 1389 470523_1_1.pdf

Ber med dette om forslag til veinavn på veiene 1379 – 1392 (14 veiparseller).
Forslag sendes til Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 04.05.2020.

Videre planlagt saksgang

 • Sak til Teknisk utvalg den 26.05.2020 med forslag til veinavn.
 • Veinavn legges ut på høring på kommunens hjemmesider.
 • Veinavn vedtas i Teknisk utvalg den 25.08.2020.
 • Vedtaket kunngjøres på kommunens hjemmesider og Hallingdølen.
 • Omadressering utføres med brev via Altinn til berørte hytteeiere.
 • Nesbyen kommune erverver nye husnummerskilt til de som får ny veiadresse.
 • Dette vil være standard husnummerskilt med svarte tall på grå reflekterende bakgrunn.
 • Husnummerskilt blir lagt ved inngangsdøra (på samme måte som i Tverrlie) høsten 2020.
 • Nesbyen kommune erverver og setter opp nye veinavnskilt høsten 2020.

 

Melding om vedtak: 01201403 - Vedtak av Detaljreguleringsplan for Geiterygg gbnr 101/1

Kommunestyret  har behandlet saken i møte 13.02.2020 sak 2/20

3040_01201403_Rp_Geiterygg_planbeskrivelse_Vedtatt.pdf

3040_01201403_Rp_Geiterygg_plankart_vedtatt_A1.pdf

3040_01201403_Rp_Geiterygg_bestemmelser_Vedtatt.pdf

3040_01201403_Rp_Geiterygg_ROS.pdf

3040_01201403_Rp_Geiterygg_skredfarevurdering.PDF

3040_01201403_Rp_Geiterygg_støyvurdering.PDF

Vedtak

I henhold til plan- og bygningslovens §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Geiterygg gbnr 101/1, planID 01201403.

Klagemulighet

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er tre uker fra den dagen vedtaket blir mottatt. Klage skal sendes til Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen.

Du må opplyse hvilket vedtak klagen gjelder, endringer som ønskes samt hvilke grunner klagen støtter seg på. Klagen må være underskrevet. Du må også opplyse om når vedtaket ble mottatt dersom du klager så sent at det er uklart om klagefristen er ute.  Selv om det er mulighet til å klage kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det kan søkes om å få utsatt iverksetting til klagefristen er ute eller klagen er behandlet. Vedtak om utsatt iverksetting kan ikke påklages.