Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Andre kunngjøringer

Høring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030 for Nesbyen kommune.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 090920.pdf

Kulturminneplan - fagapport arkeologiske kulturminne vedlegg 7-1.pdf

Kulturminneplan fagrapport 030920 vedlegg 7-2.pdf

Vedlegg 7-3.pdf

Bevaringsliste vedlegg 7-4.pdf

Vedlegg 7-5 Tilskuddsordninger.pdf

Vedlegg 7-6 Begreper og definisjoner.pdf

Frist for å komme med innspill er 10.11.2020. Innspill sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no.

 

Nye veinavn for adressering vedtatt i områdene Natten og Lyseren

Den 25.08.2020 gjorde Teknisk utvalg vedtak om nye veinavn for adressering for 15 veiparseller
ved Natten og 3 veiparseller ved Lyseren. Vedtaket gjelder hvilket navn de ulike veiparsellene skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn).

Kart Lyseren 7 - vei 1393 - 1395.pdf

Kart Natten vei 1389.pdf

Kart Natten veiene 1379 - 1380 og 1390 - 1392.pdf

Kart Natten veiene 1381 - 1389.pdf

Vedtak , 25082020, Sak 50-20, Nye veinavn for adressering på...pdf

Vedtak , 25082020, Sak 51-20, Nye veinavn for adressering på...pdf

Valg av navn på veiparsellene etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 12.

Eventuell klage sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 19.10.2020.

 

Høring - Forskrift om avfallsbehandling

Forslag til revidert «Forskrift for avfallsbehandling» for Flå kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Hol kommune, Nesbyen kommune, Krødsherad kommune og Ål kommune er på vegne av kommunene lagt ut på høring.

Avfallsforskrift høringsdokument.pdf

Innspill og kommentarer sendes til Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi Næringspark 31, 3570 Ål eller til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen høringsfristen 15. oktober 2020.

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Elverhøy helsetun i Nesbyen, Nesbyen kommune.  PlanID 01202002

I tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Elverhøy helsetun, Nesbyen. Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller Nesbyen kommune. Det er Søndergaard Rickfelt AS som er konsulent for arbeidet. 

Formålet med planen er å legge til rette for mulig utvidelse av bygningsmassen og videreføring av dagens virksomhet knyttet til helse og omsorg. Planen skal videre legge til rette for utbedring av kryss mot fv 2908 Blingsmovegen, samt ivareta vegetasjonssone mot Hallingdalselva og gjennomkjøring til landbruksareal.

Planområdet avgrenses som vist på kart. 

I gjeldende kommunedelplan er området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, med skråningen mot Hallingdalselva som LNF-område.

Det er lagt til grunn at planen ikke har store konsekvenser for miljø og samfunn, og at det er tilstrekkelig at konsekvensene blir vurdert i planbeskrivelsen. 

Aktuelle tema for utredning vil bl.a. være flom, overvann, trafikale forhold, støy, vernehensyn, universell utforming samt energi- og enøktiltak.

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden eller via epost: post@sorarkitekter.no.  Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 35 02 95 00.

Kopi kan sendes til Nesbyen kommune på epost postmottak@nesbyen.kommune.no eller brev til Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.

Innspill må være mottatt innen onsdag 30. september 2020