Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Offentlig ettersyn - planforslag for ny detaljreguleringsplan for Natten II

Kommunen har mottatt planforslag for ny detaljreguleringsplan for Natten II. Planforslaget legger opp til fortetting med inntil 45 nye fritidsboliger.

Melding om reguleringsvedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 har Nesbyen kommune fattet følgende vedtak: Forslag til detaljreguleringsplan for Natten II tas inn til behandling og legges nå ut på offentlig ettersyn. Samtidig varsles følgende planer opphørt:

  • Planid 02199403 - Bebyggelsesplan for Natten II- vedtatt 27.10.94
  • Planid 02199902 - Bebyggelsesplan for Gnr 56 bnr 120 Natten- vedtatt 23.11.99
  • Planid 02200301- Bebyggelsesplan for Natten II Øvre del- vedtatt 27.05.03
  • Planid 02200201 - Bebyggelsesplan for gnr 56 bnr 18 Natten, vedtatt 14.03.02
  • Planid 02200202 - Bebyggelsesplan for Veritasfeltet gnr 56 bnr 32, vedtatt 22.08.02

Det vil bli inngått utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet.

Delegert vedtak_ Natten II.pdf

Natten2_Reguleringsbestemmelser_høring_26.06.20.pdf

Planbeskrivelse_Natten 2.pdf

3040_01201502_Rp_Natten2_plankart_høring1_A=.pdf

Natten II_ VA-plan.pdf

Natten II_VA-plan_300520.pdf

Overvannsvurdering.pdf

Natten II_ Notat vedr. brannvannsdekning.pdf

Natten2-ROS-analyse.pdf

Natten II_ Vedlegg 1 fra Skred As.pdf

Natten II_ vedlegg H01.pdf

Natten II_Vedlegg H02.pdf

Natten II_Vedlegg H03.pdf

Natten II_H03.pdf

Natten II_ Vedlegg H04.pdf

Natten2_Rapport fra kulturminneregistreringen.pdf

Natten2_ Referat fra oppstartsmøte.pdf

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 6. september-20.

01201905, Einan 5 - detaljreguleringsplan - til 1.gangs offentlig ettersyn

Nesbyen kommunen har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Einan 5 ut på offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur i samråd med gjeldende kommunedelplan. Planforslaget består av plankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse.
Det varsles samtid at planid 01201407 detaljreguleringsplan Einan varsles opphørt fra samme tidspunkt som ny plan for Einan 5 egengodkjennes i kommunestyret.

3040_01201905_Rp_Einan5_1.gangsbehandling_vedtak.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_plankart_høring1_A1.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_bestemmelse_høring1.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_planbeskrivelse_høring1.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_ROS_høring1.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_støyvurdering_høring1.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_VA-plan_høring1.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_VA-kart_høring1.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_snitt_høring1.pdf

3040_01201905_Rp_Einan5_innkomne merknader_høring1.pdf

Planforslaget er tilgjengelig på kommunens servicetorg. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nesbyen kommune ved planavdelingen, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 11.09.2020.

Andre kunngjøringer

Høring - forslag til kommunal planstrategi  for Nesbyen kommune 2020-2023

Kommuneplanutvalget har i møte 17.06.2020 vedtatt å legge forslag til kommunal planstrategi  for Nesbyen kommune 2020-2023 på høring.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023 Forslag.pdf

Folkehelsenotat.pdf

Folkehelseprofil 2020.pdf

Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020-2023 saksutredning.pdf

Vedtak om høring Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020-2023.pdf

Høringsfrist er satt til 20.08.2020. Innspill sendes Nesbyen kommune.

 

Høring - Forslag til nye veinavn for adressering på Lyseren

Den 26.05.2020 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 3 forslag til nye veinavn for adressering på høring frem til 10.08.2020.

18-00109-132 Forslag til nye veinavn for adressering på Lyseren 480780_2_1.pdf

Kart Lyseren 7 - vei 1393 - 1395.pdf.PDF

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 10.08.2020.

Høring - Nye veinavn for adressering på Natten

Den 26.05.2020 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 16 nye veinavn for adressering på høring frem til 10.08.2020.

Kart Natten veiene 1379 - 1380 og 1390 - 1392.pdf

Kart Natten veiene 1381 - 1389.pdf

Kart Natten vei 1389.pdf

Vedtak , 26052020, Sak 19-20, Forslag til nye veinavn for adressering i Natten.pdf

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 10.08.2020.

01201804, Sykkelsti Syningen-sentrum - detaljreguleringsplan - vedtatt plan

Det vises til formannskapets vedtak av 31.03.2020 sak 13/20. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 er detaljreguleringsplan for Sykkelsti Syningen-sentrum med planid 01201804 vedtatt.

I medhold av plan og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato (07.04.2020) eller fra mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommune innen 3 – tre- år.

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_planbeskrivelse_gjeldende_20200116.pdf

3040_01201804_Rp_Sykkelsti Syningen-sentrum_plankart_vedtatt_A0.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_bestemmelser_gjeldende_20200331.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_byggebeskrivelse_gjeldende_20190426.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_Skred-vurdering_gjeldende_20181203.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_tilleggsdokumentasjon_gjeldende_20200116.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_ROS-analyse_gjeldende_20190426.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_saksfremsilling_sluttbehandling_20200331.pdf

3040_01201804_RP_Sykkelsti Syningen-sentrum_vedtak_20200331.pdf

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg, tlf: 32 06 83 00.