Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv  

Andre kunngjøringer

Nye veinavn for adressering vedtatt i hytteområde Natten

Den 26.08.2021 gjorde Teknisk utvalg vedtak om seks nye veinavn for adressering for veiparseller i hytteområde Natten. Vedtaket gjelder hvilket navn veiparsellene skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn).

Saksframlegg med vedtak.pdf

Veier Natten 1396 - 1401.pdf

Valg av navn på veiparsellen etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 12. Eventuell klage sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 16.11.2021.

 

01202005, Tøllemovegen 7 - vedtatt plan 

Det vises til kommunestyrets vedtak den 24.06.21 sak 48/2021. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 er detaljreguleringsplan for Tøllemovegen 7 med planid 01202005 vedtatt.

Plandokumentene er tilgjengelig her: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3040/gl_planarkiv.aspx?planid=01202005

I medhold av plan- og bygningslovens §1-9 jfr. forvaltningslovens kap. IV kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato eller fra mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommunen innen 3 – tre- år.

 

01201702, Venehalle 2 - vedtatt plan 

Det vises til kommunestyrets vedtak den 24.06.21 sak 49/2021.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 er detaljreguleringsplan for Venehalle 2 med planid 01201702 vedtatt.

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 oppheves detaljreguleringsplan for Venehallet med planid 01200304 fra samme tidspunkt.

Plandokumentene er tilgjengelig her: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3040/gl_planarkiv.aspx?planid=01201702

I medhold av plan- og bygningslovens §1-9 jfr. forvaltningslovens kap. IV kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato eller fra mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommunen innen 3 – tre- år.

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030

Vedtatt i kommunestyret 24.06.21

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 090920.pdf

Kulturminneplan - fagapport arkeologiske kulturminne vedlegg 7-1.pdf

Kulturminneplan fagrapport 250521 vedlegg 7-2.pdf

Vedlegg 7-3.pdf

Bevaringsliste vedlegg 7-4 250521.pdf

Vedlegg 7-5 Tilskuddsordninger.pdf

Vedlegg 7-6 Begreper og definisjoner.pdf