Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Om planprosesser

Kommunen har ansvaret for planleggingsoppgaver og er planleggingsmyndighet. Kommunestyret skal påse at det blir utarbeida reguleringsplan for de områdene i kommunen der dette følger av lov eller av kommuneplanens arealdel og der det er behov for å sikre planavklaring for gjennomføring av bygge- og anleggstiltak. En planprosess har fire faser og kan startes opp av det offentlige eller av private.

Planprosess

 1. Planoppstart
  Det skal kunngjøres oppstart (igangsetting) av planarbeid i avis og på internett, med frist for mulighet til å gi innspill til planen.
 2. Planprogram
  For alle regionale  planer og kommuneplaner, og planar som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram. Planprogrammet skal vise formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som skal vurderes og  behovet  for utredninger. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig som varsel om planoppstart.
 3. Offentlig ettersyn
  Når planforslaget er behandlet  i politisk utvalg (1. gangs behandling) sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med en fastsatt frist for å gi innspill. Alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organ, private organisasjoner og saksparter som blir berørt av planforslaget har rett til å gi innspill. Planforslaget skal gjøres tilgjengelig på internett, og kan fås ved henvendelse til kommunen servicetorg.
 4. Vedtak av plan
  Alle arealplaner må vedtas av kommunestyret før de trer i kraft.

Kort veileder

 • Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.
 • Når et planarbeid blir igangsatt, skal berørte offentlige organer og andre interesser varsles.
 • Når forslagstiller er en annen enn kommunen, skal planspørsmålet legges fram for kommunen i møte.
 • Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet.
 • Det er videre krav om varsling og kunngjøring (jf. § 12-8).

Behandling av planprogram for planar med vesentlige virkninger

 • For planer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram.
 • Planprogram kan unntas for  reguleringsplaner som er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering og der virkningene er tilfredsstillende vurdert  i overordna plan. (jf. PBL § 12-9).