Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Om arealplaner

Kommuneplanen

Kommuneplanen har som siktemål å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Planens langsiktige del består av en tekstdel, som angir mål og retningslinjer for utviklingen, og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser.

Kommunen har i 2012 startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel med bestemmelser (planID 00201101). Planprogrammet  er vedtatt, en rekke innspill er mottatt og kommuneplanutvalget jobber med forslag til plan.

Kommunedelplan

Kommunedelplaner er en del av kommuneplanens arealdel for hele kommunen, men er mer detaljert utdyping for et geografisk område. Delplanene har formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan, men er gjerne mer detaljert.

Nesbyen har i en vedtatt kommunedelplan som gjelder for Nesbyen sentrum (planID 00200801)

Kommunen har i 2012 startet arbeidet med rullering av kommunedelplan for Nesbyen med bestemmelser (planID 00201201). Planprogrammet er vedtatt og kommuneplanutvalget har lagt ut planen på høring. Høringsperioden er omme og kommuneplanutvalget jobber videre med planen på grunnlag av innkomne merknader.

Reguleringsplaner.

Områdeplaner og detaljreguleringsplaner skal utarbeides så langt det er nødvendig for gjennomføring av kommuneplanen. Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for større bygge- og anleggsarbeider og der det er plankrav i kommuneplan/kommunedelplan.

Oversikt over vedtatt planer i Nesbyen kommune og planer som er under behandling finnes i vårt digitale planarkiv.