Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.

Selv om et dokument kan unntas offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Etter loven gjelder retten all lagret informasjon uten hensyn til hvilke medium som er benyttet for lagring.

Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjon som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder

Målgruppe
Innsynsretten gjelder for alle.

Kriterier/vilkår
Det er ikke noe krav at den som krever innsyn må ha saklig interesse. Innsynskravet må imidlertid gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Praktisk veiledning
Postlisten er en liste over inngående og utgående post til et offentlig organ. Her finner du oversikten over saken og dokumentet, navnet på avsender eller mottaker av dokumentet. Når du på vår postliste har funnet fram til et dokument som du vil bestille, kan du kreve innsyn. Her finner du postlista vår:

https://prod01.elementscloud.no/publikum/964951640

Saksbehandling
Krav om innsyn skal avgjøres så snart som mulig. Det vil si innen 1-3 arbeidsdager. Det vil regnes som avslag etter offentlighetsloven, dersom man ikke har fått svar innen 5 arbeidsdager.

Klagemulighet
Hvis kommunen avslår en begjæring om innsyn, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Det skal også opplyses om klageadgangen og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans når avslaget er truffet av kommunen, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om meroffentlighet

Lenker

Arkivlova

Offentleglova

Offentlegforkrifta

Rettleiar til offentleglova

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Maylinn Espegard

Tittel: Arkivleder

Telefon: 32 06 84 07