Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler fra kommunestyret

Nesbyen kommuneTV

Her kan du følge våre direktesendinger fra kommunestyremøtene

Nesbyen kommuneTV

2021

14.10.21

åpning og opprop-Kommunestyremøte.mp3

61-21 - Godkjenning av innkalling og saksliste-Kommunestyremøte.mp3

63-21 - 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - sluttbehandling-Kommunestyremøte.mp3

64-21 - Gebyrregulativ tekniske tjenester- endring-Kommunestyremøte.mp3

65-21 - Utredning av fremtidig bygningsstruktur og behov helse - Delrapport-Kommunestyremøte.mp3

66-21 - Finansrapport 2. tertial 2021 -Kommunestyremøte.mp3

67-21 - Tertialrapport 2. tertial 2021-Kommunestyremøte.mp3

68-21 - Felles kommuneoverlege og Samhandlingsleder i Hallingdal-Kommunestyremøte.mp3

69-21 - Elevundersøkelsen - delrapport til Tilstandsrapport for grunnskolen 2020-2021 -Kommunestyremøte.mp3

70-21 - Overføring av kommunestyremøter på nett-Kommunestyremøte.mp3

71-21 - Regionalt politiråd - samarbeidsavtale-Kommunestyremøte.mp3

Oeientering Hallinghelse-Kommunestyremøte.mp3

Orientering rådmann - statsbudsjett-Kommunestyremøte.mp3

Referatsaker-Kommunestyremøte.mp3

09.09.21

åpning, opprop-Kommunestyremøte.mp3

Orientering COVID-19-Kommunestyremøte.mp3

Orientering ordfører og rådmann-Kommunestyremøte.mp3

21-55-56 - Godkjenning av saksliste og protokoll-Kommunestyremøte.mp3

21-57 - Søknad om nytt MVA lån til HallingSpranget21-58-Kommunestyremøte.mp3

21-58 - Bruk av næringsfond 2018-2020-Kommunestyremøte.mp3

21-59 - Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg-Kommunestyremøte.mp3

21-60 - Dokken skole - Avklaring fra kommunen om videre eierskap-Kommunestyremøte.mp3

24.06.21

Åpning, opprop og merknader-Kommunestyremøte.mp3

38-21 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte-Kommunestyremøte.mp3

39-21 - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030-Kommunestyremøte.mp3

40-21 - Søknad om fritak fra verv som lekdommer til Hallingdal forliksråd ut perioden 01.01.2025 - Anne Grøtt Lauvang-Kommunestyremøte.mp3

41-21 - Årsmelding og årsregnskap Nesbyen kommune - 2020-Kommunestyremøte.mp3

42-21 - Tertialrapport 1. tertial 2021-Kommunestyremøte.mp3

43-21 - Finansrapport 1. tertial 2021-Kommunestyremøte.mp3

44-21 - Justering av budsjett 1. halvår 2021-Kommunestyremøte.mp3

45-21 - Bruk av premiefond i KLP-Kommunestyremøte.mp3

46-21 - Søknad om tilskudd fra næringsfond - Hus & hjerterom AS-Kommunestyremøte.mp3

47-21 - JUSTERT AVTALE OM DRIFT AV INTERMEDIÆRE SENGEPLASSAR VED HALLINGDAL SJUKESTUGU-Kommunestyremøte.mp3

48-21 - 01202005, Tøllemovegen 7 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan-Kommunestyremøte.mp3

49-21 - 01201702, Venehalle 2 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan-Kommunestyremøte.mp3

50-21 - Gebyrregulativ tekniske tjenester- endring-Kommunestyremøte.mp3

51-21 - Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg-Kommunestyremøte.mp3

52-21 - Partnerskapsavtale mellom Regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune-Kommunestyremøte.mp3

53-21 - Sats på Hallingdal - Regional omstilling-Kommunestyremøte.mp3

54-21 - Kontrollutvalgets behandling av Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesak og Reguleringsplaner-Kommunestyremøte.mp3

Interpellasjon - Spillrom Nesbyen bibliotek-Kommunestyremøte.mp3

Gjennomgang fra adminstrasjonen i forbindelse med sak 41-43-Kommunestyremøte.mp3

Orientering renseanlegg-Kommunestyremøte.mp3

Orientering Trafikksikring og skoleplassen-Kommunestyremøte.mp3

Referatsaker-Kommunestyremøte.mp3

20.05.21

Åpning og info-Kommunestyremøte.mp3

32-21 - Barnevernsvakt for Hallingdal - samarbeidsavtale Hallingdal krisesenter-Kommunestyremøte.mp3

33-21 - Finansrapport 2020-Kommunestyremøte.mp3

34-21 - Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Formannskap-Kommunestyremøte.mp3

35-21 - Rv. 7, Vegpakke Hallingdal og strekningen Ørgenvika - Kittilsviken. Bompengefinansiering - prinsippvedtak-Kommunestyremøte.mp3

36-21 - Revidering av retningslinjer for bruk av næringsfond-Kommunestyremøte.mp3

Orientering 1 Bolyst NEsbyen-Kommunestyremøte.mp3

Orientering 2 PPT-Kommunestyremøte.mp3

Orientering 3 Mekkling-Kommunestyremøte.mp3

Protokoll-Kommunestyremøte.mp3

14.04.21

Åpning og opprop.mp3

Merknader til møteinnkalling-Kommunestyremøter.mp3

Spørretime-Kommunestyremøter.mp3

Interpellasjon fra Høyre-Kommunestyremøter.mp3

Orientering kompensajsonsordnig COVID-19-Kommunestyremøter.mp3

Sak 22-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 23-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 24-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 25-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 26-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 27-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 28-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 29-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 30-21-Kommunestyremøter.mp3

Sak 31-21-Kommunestyremøter.mp3

11.03.21

Innledning og opprop-Kommunestyremøte.mp3

Orientering Barnevernstjenesten i Hallingdal-Kommunestyremøte.mp3

Orientering NTN-Kommunestyremøte.mp3

Orientering Rådmann-Kommunestyremøte.mp3

14_21-01201803, Seterfeltet 2 - detaljreguleringsplan -2.gangsbehandling-Kommunestyremøte.mp3

15_21-Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenesopplæringskontor OKViken-Kommunestyremøte.mp3

16_21-Planstrategi 2020 - 2023 - justering av prioriterte planer-Kommunestyremøte.mp3

17_21-Midler til sertifisering som Miljøfyrtårn kommune-Kommunestyremøte.mp3

18_21-Søknad på næringsfond til bærekraftig reisemål-Kommunestyremøte.mp3

19_21-Bruk av næringsfond 2018 - 2020-Kommunestyremøte.mp3

20_21-Endring av seniortiltak-Kommunestyremøte.mp3

21_21-Endring av selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon IKS - øktlåneramme-Kommunestyremøte.mp3

avslutting-Kommunestyremøte.mp3

11.02.21

Møteinnkalling Kommunestyret 11.02.2021-Kommunestyremøte.mp3

Åpning og opprop-Kommunestyremøte.mp3

2_21-Oppdatert plan for utskifting og rehabilitering av ledningsnett-Kommunestyremøte.mp3

3_21-Hovedplan vann og avløp med oppdatert rensedistrikt for Nesbyen-Kommunestyremøte.mp3

4_21-01201905, Einan 5 - Opphøring av detaljreguleringsplan for Einan-Kommunestyremøte.mp3

5_21-Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Else Horge Asplin-Kommunestyremøte.mp3

6_21-Møteplan 2021-Kommunestyremøte.mp3

7_21-Midler til sertifisering som Miljøfyrtårn kommune-Kommunestyremøte.mp3

8_21-Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hyttehjelp AS-Kommunestyremøte.mp3

9_21-Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - NTN-Kommunestyremøte.mp3

10_21-Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - fellesprosjekt Tråkk'n'Roll-Kommunestyremøte.mp3

11_21-Søknad på næringsfond til bærekraftig reisemål-Kommunestyremøte.mp3

12_21-Utskrivning og fakturering av eiendomsskatt og kommunale avgifter-Kommunestyremøte.mp3

13_21-Digitalt samarbeid kommunene i Viken - DigiViken-Kommunestyremøte.mp3

Orientering Hallingdal Renovasjon-Kommunestyremøte.mp3

Orientering NTN-Kommunestyremøte.mp3

RS1_21-Rapport-Drift-2020-Meteorittparken GARDNOS-Kommunestyremøte.mp3

2020

17.12.20

66.20 Sommerstengte barnehager.mp3

67.20 Skoleutvikling og skolesamarbeid.mp3

68.20 IKT utstyr i skolene.mp3

69.20 Barnehagekapasitet - utredning.mp3

70.20 Nasjonalt prøver delrapport til tilstandsrapport for grunnskolen 2020-2021.mp3

71.20 Avgifter og gebyr tekniske tjenester 2021.mp3

72.20 Vardar as - ny aksjonæravtale.mp3

73.20 Kontrollutvalgets søknad om overføring av budsjettmidler fra 2020 til 2021.mp3

74.20 Årsbudsjett 2021. økonomiplan 2021-2024.mp3

75.20 Møteplan 2021.mp3

10.12.20

Åpning av møte og protokoll-MP3.mp3

60_20_Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030-MP3.mp3

61_20_01201502, Natten II - reguleringsplan- sluttbehandling-MP3.mp3

62_20_01201905, Einan 5 - detaljreguleringsplan - 2.gangsbehandling-MP3.mp3

63_20_Forprosjekt Nesbyen renseanlegg, Grønna-MP3.mp3

64_20_Overføring av bevilgninger fra 2020 til 2021-MP3.mp3

65_20_Revidering av Handlingsplan for strategisk næringsplan 2016 -2026-MP3.mp3

Info-MP3.mp3

Kulturpris-MP3.mp3

Merknader sakslista-MP3.mp3

Orienteringer-MP3.mp3

Referatsaker-MP3.mp3

19.11.20

52.20 Adgang til å avholde politiske fjernmøter i Nesbyen kommune.mp3

53.20 Revidering av handlingsplan for strategisk næringsplan 2016-2026.mp3

54.20 Næringsfond 2017-2019.mp3

55.20 Overordnet arbeidsgiverstrategi.mp3

56.20 Stortingsvalgget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag.mp3

57.20 Rullering av kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.mp3

58.20 17. mai komite valg av medlemmer perioden 2021-2022.mp3

59.20 Møteplan 2021.mp3

Orientering frå Regionrådet.mp3

Orientering om DEFA prosessen.mp3

Orientering om Embetsgarden.mp3

Orientering om etablerersenteret og næringshagen.mp3

Orientering om renseanleggutbygging.mp3

15.10.20

40-20 Tertialrapport.mp3

41-20 Tilstandsrapport 2019-20 grunnskolen.mp3

42-20 Elevundersøkelsen-delrapport.mp3

43-20 Felles forliksråd.mp3

44-20 Valg av medlemmer til forliksrådet.mp3

45-20 Valg av møtefullmektig til forliksrådet.mp3

46-20 Kommunal planstrategi.mp3

47-20 Etablering av trafikksikkerhetstiltak Esso-plassen.mp3

48-20 Viken kommunerevisjon IKS-selskapsavtale.mp3

Grunngitt spørsmål.mp3

Telemarksforskning.mp3

10.09.20

36-20 Skal ikke behandles.mp3

37-20 Felles forliksråd i Hallingdal.mp3

38-20 Oppløsning av kommunerevisjon IKS Hallingdal-Valdres.mp3

39-20 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor Buskerud IKS.mp3

Referatsaker.mp3

Orientering Frivillighetssentralen.mp3

Orientering kommuneoverlege Nils Høva.mp3

25.06.20

17-20 årsmelding og regnskap.mp3

18-20 Tertialrapport 1.mp3

19-20 Justering av driftsbudsjett 1 tertial.mp3

20-20 Justering av investeringsbudsjett 1 tertial.mp3

21-20 Søknad Nesbyen Ski og sykkel - lokaler.mp3

22-20 Søknad 100 000 til Tråkk n Roll SA.mp3

23-20 Søknad tilskudd - Hallingdal helsetjenester.mp3

24-20 Detaljregulering gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen - sluttbehandling.mp3

25-20 Borgarting lagmannsrett - valg.mp3

26-20 Hallingdal tingrett - valg av meddommere.mp3

27-20 Øvre Buskerud jordskifterett valg av meddommere.mp3

28-20 IKA Kongsberg selskapsavtale.mp3

29-20 Heltidskultur - helse og omsorg.mp3

30-20 Økonomi og ressurstall i skolene-delrapport.mp3

31-20 Nasjonale prøver i skolene.mp3

32-20 Valg av revisor - Ktr-utv behandling.mp3

33-20 Valg av revisjonsordning - ktr-utvalg behandling.mp3

34-20 Retningslinjer for salg av kommunal eiendom.mp3

35-20 Etablering av trafikksikkerhetstiltak Esso-plassen.mp3

Interpellasjon Nesbyen Sp.mp3

Orientering rådmann - økonomi.mp3

Spørsmål eiendomsskatt.mp3

14.05.20

8_Arbeidsgrppe til revidering av handlingsplan for strategisk næringsplan 2016-2026.mp3

9_Sykkelsti fra Syningen til sentrum.mp3

10_Søknad om tilskudd til oppbevaringsboks for sykkel - Bikebox Technologies as.mp3

11_ Plassering av nytt renseanlegg.mp3

12_Valg av skjønnsmedlemmer.mp3

13_Helse-og servicesenteret-ombygging.mp3

14_Kontrollutvalgets behandling av Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023.mp3

15_Samarbeid om innkrevjing av kommunale krav - felles innkrevjingskontor i Hallingdal.mp3

16_Kommunens bidrag til det lokale næringslivet - forespørsel fra Nesbyen turist- og næringsservice.mp3

Grunngitt spørsmål - Høgre.mp3

Referatsaker.mp3

31.03.20 formannskap

5.20. Hallingdal kraftnett as tilpassing til lovpålagt krava om selskapsmessig skille fra 01.01.21.mp3

6.20 Inn på tunet.mp3

7.20 Tilstandsrapport for skoleåret 2018-19 grunnskolen i Nes.mp3

8.20 Kommunerevisjon IKS Halllingdal- Valdres - endring av selskapsavtale fra 01.01.20.mp3

9.20. Alkoholpolitiske retningslinjer for NEsbyen kommune 2020-2024.mp3

10.20. Kontrollutvalgets årsmelding 2019.mp3

11.20. Nesbyen renseanlegg - forprosjekt.mp3

12.20. Utredning om mulige omstilling og effektiviseringstiltak. Behov for ekstern analyse.mp3

13.20 Sykkelsti Syningen-sentrum-detaljreguleringsplan 2. gangs behandling.mp3

12.03.20 Beredskapsmøte

Beredskapsmøte 12-mars-2020.mp3

13.02.20

Kulturprisen 2019.mp3

Miljøfyrtårn.mp3

Grunngitt spørsmål om brev til innbyggerne om beregningsgrunnlaget fodr eiendomsskatt.mp3

Grunngitt spørsmål om Inn på tunet.mp3

Orientering om renseanlegg.mp3

1.20 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nesbyen historiske opplevelser.mp3

2.20 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Geiterygg 101.1..mp3

3.20. Lyseren 2. gangss behandlding av detaljreguleringsplan.mp3

4.20 Hallingdal brann og redninggstjeneste IKS - forslag til kandidater til styret 2019-2023.mp3

5.20 17. mai komite - valg av medlemmer perioden 2020-2021.mp3

2019

12.12.19

Referatsaker Nes.mp3

Sak 93-97 Valg.mp3

Sak 98- 106 Valg.mp3

Sak 107 - 110 Valg.mp3

Sak 111 Møteplan 2020.mp3

Sak 112 Avgifter og gebyrer i Nesbyen kommune - teknisk.mp3

Sak 113 Årsbudsjett 2020 - økonomiplan.mp3

Sak 114 Sluttrapport - etablering av Kunstlandskap Nesbyen.mp3

Sak 115 Vurdering av evt sammenslåing av Nes folkebibliotek og biblioteket ved Nes ungdomsskole.mp3

Sak 116 50 års markering av varmerekorden Nesbyen - forprosjekt.mp3

Sak 117 NOU 2019-16 Skattelegging av vannkraftverk - høringsuttalelse.mp3

28.11.19

81_Overføring av bevilgninger 2019-20.mp3

82_Bruk av disposisjonsfond.mp3

83_Bruk av næringsfond til dekning av avdrag 2019.mp3

84_Nes kommuneskoger.mp3

85_Endring av selskapsavtale Hallingdal Renovasjon IKS.mp3

86_Avvikling av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud.mp3

87_IKA Kongsberg - selskapsavtale 2020.mp3

88-92 Valg.mp3

Referatsaker.mp3

07.11.19

70_Elevundersøkelsen-delrapport til tilstandrapporten2018-2019.mp3

71_Tertialrapport 2-tert.mp3

72_Kunstgressbane Nesbyen idrettssenter.mp3

73_Endring av viksomhetsnavn innen oppvekst og kultur.mp3

74_Fritak fra politiske verv-Knut Jakob Larsen.mp3

75_Oppretting av felles avløpskontor Hallingdal.mp3

76-80 Valg.mp3

Gondolprosjektet - Bård Heio.mp3

Sykkelsti Syningen-Sentrum Osmund Ueland - orientering.mp3

Referatsaker.mp3

10.10.19

52_Godkjenning av kommunestyrevalget 2019.mp3

53_Valg av formannskap.mp3

54_Valg av ordfører.mp3

55_Valg av varaordfører.mp3

56_Valg av kontrollutvalg.mp3

57_Valg av leder og nestleder kontrollutvalg.mp3

58_Valg av Oppvekst-skole og kulturutvalg.mp3

59_Valg av leder og nestleder Oppvekst-skole og kulturutvalg.mp3

60_Valg av teknisk utvalg.mp3

61_Valg av leder og nestleder Teknisk utvalg.mp3

62_Valg av Helse og sosialutvalg.mp3

63_Valg av leder og nestleder Helse- og sosialutvalg.mp3

64_Valg av kommuneplanutvalg.mp3

65_Valg av leder og nestleder Kommuneplanutvalg.mp3

66_Valg av valgutvalg.mp3

67_Valg av leder og nestleder Valgutvalg.mp3

68_Valg av medlemmer til Hallingtinget.mp3

69Valg av representanter til KS Viken.mp3

05.09.19

43_Navnebytte for Nes kommune.mp3

44_Vurdering vedr eventuell skolesammenslåing.mp3

45_Økonomi og ressurstall i skolene.mp3

46_Rukkedalsvegen 47 - oppgradering holdeplass-fradeling av parkeringsplass.mp3

47_Trollset 2 - 2 gang behandling av detaljreguleringsplan.mp3

48_Kommunedelplan for idrett-friluftsliv og fysisk aktivitet.mp3

49_Nesbyen turist og næringsservice - tilskudd forprosjekt gondol.mp3

50_Videreutvikling av Hallinghelse.mp3

51_Leve hele livet-en kvalitetsreform for eldre.mp3

Orientering vedr sak 44.mp3

Orientering vedr sak 46.mp3

20.06.19

25_Årsmelding og regnskap 2018.mp3

26_Tertialrapport 1.mp3

27_Bruk av næringsfond.mp3

28_Budsjett ombygging indre Torg.mp3

29_Søknad om tilskudd fra næringsfond - hjorteoppdrett.mp3

30_Bevilgning for innkjøpt til iPad-folkevalgte.mp3

31_Søknad om midler til rehabilitering tak Hallingdal Museum.mp3

32_Prinsippdebatt - 0 konsesjon og fritidsboliger.mp3

33_Videre utredning aalt 2 vedlikeholdsavtale terrengsykkelstier Nesbyen.mp3

35_Rullering av kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel.mp3

36_Rukkedalsvegen 47 - oppgradering av holdeplass - fradeling av parkeringsplass.mp3

37_Forprosjekt Nesbyen renseanlegg - flytting av plassering.mp3

41_Eiendomskatt - valg av takseringsmetode.mp3

42_Navnebytte for Nes kommune.mp3

Interpellasjon.mp3

Referatsaker.mp3

09.05.19

19_Alfarvegen-bevilgning Embetsgarden Nesbyen etter forhandlinger.mp3

20_Etiske retningslinjer for folkevalgte.mp3

21_Utvidelse av aksjekapital Vinn as Hallingdal.mp3

22_Norsk reiselivsfagskole-regional delfinansiering.mp3

23_Månedsrapport mars 2019.mp3

24_Eventuelt navnebytte for Nes kommune.mp3

Merknader til innkalling-saksliste.mp3

Orientering-resultat av markeds- og ringvirkningsanalyse - gondolbane.mp3

Referatsaker.mp3

11.04.19

15_Rullering av kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel.mp3

16_Handlingsplan mot rus for Nes kommune.mp3

17 Søknad om tilskudd til hjorteoppdrett.mp3

18_Bruk av næringsfond.mp3

Referatsaker.mp3

Hallinghelse orientering.mp3

Merknader og orientering til sakliste.mp3

Sykkelstien Syningen til sentrum orientering.mp3

28.03.19

13_Kontrollutvalgets behandling av sak Embetsgarden Nesbyen.mp3

14_Eventuelt navnebytte for Nes kommune.mp3

Grunngitt spørsmål.mp3

Takk til konstituert rådmann.mp3

07.03.19

5.19 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017-18.mp3

6.19 Endring av rapportering tilstandsrapport for skole.mp3

8.19 Prinsippdebatt O - konsesjon og fritidsboliger i sentrum.mp3

9.19 Einan 3 sluttbehandling av detaljreguleringsplan.mp3

10.19. Einan 4 detaljreguleringsplan behandling av planinitiativ.mp3

11.19 Stasjonsvegen 67.mp3

12.19 Eventuelt navnebytte for NEs kommune.mp3

Merknader til sakliste og innkalling 7.3.19.mp3

Referatsaker.mp3

Orienteringar 7.3.19.mp3

Grunngitt spørsmål 7.3.19.mp3

07.02.19

1_Beitebruksplan.mp3

2_Rullering av kommunedelplan Nesbyen.mp3

3_Mjølid-krav om lovlighetskontroll.mp3

Info om fiber.mp3

Orientering Nesbyen renseanlegg.mp3

Orientering om møte med Nes i Akershus om bytte av navn.mp3

Orientering salg av kommunal eiendom.mp3

Orientering Vinn.mp3

Referatsaker.mp3

2018

13.12.18

81_Sal av kommunal eiendom.mp3

82_Nytt kommunehus-tinghus - navneforslag.mp3

83_Ordførers stillingsstørrelse neste valgperiode.mp3

84_Vurdering utvidelse av eiendomsskatten Nes.mp3

85_Bruk av kapitalfond.mp3

86_Overføring av bevilgninger 2018-2019.mp3

87_Økonomiplan 2019-2022-årsbudsjett 2019.mp3

Byggeskikkpris.mp3

Kulturpris.mp3

Grunngitt spørsmål.mp3

Ordfører om budsjettbehandling.mp3

Referatsaker.mp3

29.11.18

68_Ansettelse av rådmann.mp3

69_Sykkelbygdavtale.mp3

70_Prisippdebatt-0-konsesjon og fritidsboliger i sentrum.mp3

71_Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - prinsipper.mp3

72_Avgifter og gebyrer 2019.mp3

73_Søknad om midler til rehabilitering av tak på Hallingdal Museum.mp3

74_ Søknad om fritak politiske verv - Kristian Høva.mp3

75_ Møteplan 2019.mp3

76_17-mai komite.mp3

77_Kommunepsykolog.mp3

78_Avtale om videreføring av kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken Helseområde.mp3

79_Organisering av Nav Hallingdal.mp3

80_Revidert brannvaktordning Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS.mp3

Presisering fra rådmann.mp3

Referatsaker.mp3

08.11.18

34.1 sak - utleige av apotekbygget.mp3

61.18 Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2019.mp3

62.18 Inkluderig og barnefattigdo - forebygging og tiltak i Nes.mp3

63.18 Revidering av vedtektene for SFO.mp3

64.18. Samlokalisering av almenlegetjeneten og kommunaal helse og omsorg.mp3

65.18 Ombygging av helse- og servicesenteret.mp3

66.18 KOmmune og fylkestingvalg 2019 - fastsetting av valgdag.mp3

67.18. Tertialrapport 2. tertial.mp3

11.10.18

54_Bøgaset2 - detaljreguleringsplan - sluttbehandling.mp3

55_Mjølid - deling av eiendom - klage.mp3

56_Forprosjekt - renseanlegg.mp3

57_Ombygging Helse- og servicesenteret.mp3

58_Søknad tilskudd kommunalt næringsfond - Hallingdal Teleservice AS.mp3

59_Revidering av delegeringsreglement og politisk reglement.mp3

60_Selskapsstrategi kommunerevisjonen IKS - høring.mp3

Referatsaker.mp3

13.09.18

42_Oppdatert vedlikeholdsplan kommunale veger.mp3

43_Handlingsplan folkehelse Hallingdal 2018-2021.mp3

44_Sykkelsti fra Syningen til sentrum - avklaring av tidligere vedtak.mp3

45_Beiavegen 6 - tilleggsbevilgning for Nes ungdomsskole tilbygg garderober og kontor.mp3

46_Tinghuset-tilbygg og ombygging.mp3

47_Søknad-næringsfond-Trailhead Nesbyen AS.mp3

48_Søknad-Stuveseth Farge & Interiør.mp3

49_Søknad-Hallingdal Teleservice AS.mp3

50_Selskapsstrategi Kommunerevisjon IKS-høring.mp3

51_Avdragstid på låneportefølje.mp3

52_Ivaretagelse av kommunens eierskap i Vestviken 110 IKS.mp3

53_ Tiltak for reduksjon av lønnskostnader.mp3

Referatsaker.mp3

Orientering Mjølid-saken Anders Halland.mp3

Orientering NTN Solveig Hjallen.mp3

Orientering Nytt renseanlegg Anders Halland.mp3

21.06.18

28_Mjølid-deling av eiendom - ny behandling.mp3

29_Detaljregulering Søre Buhovd-sluttbehandling.mp3

30_Forprosjekt renseanlegg-utsettelse av frist.mp3

31_Privatisering av kommunale veger.mp3

32_Omlegging av Vassfarvegen i Trytetjernområdet.mp3

33_Mobildekning Nes østmark.mp3

34_Årsmelding og regnskap.mp3

35_Tertialrapport 1.mp3

36_Tinghuset-tilbygg og ombygging.mp3

37_Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.mp3

38_Hallingdal Krisesenter.mp3

39_Medlemskap i USS.mp3

40_Kommuneplanens arealdel.mp3

41_Konstituering av ny rådmann-rekruttering av ny.mp3

Grunngitt spørsmål.mp3

Orientering - Mellombygget.mp3

Referatsaker.mp3

Takk til rådmann Torbjørn.mp3

Til innkallinga.mp3

08.05.18

20_Detaljregulering_Liaberg-Liaset.mp3 

21_Nystølkroken-detaljreguleringsplan-2_gangs_behandling.mp3

22_Utbyggingsavtale_Detaljreguleringsplan-Tverrlie_7.mp3

23_Handlingsplan_strategisk_næringsplan2016-2026.mp3

24_VA-Norm.mp3

25_Eierskapsmelding_Nes_kommune.mp3

26_Kommuneplanens_samfunnsdel_2018-2030.mp3

27_Flytting_Garnås_skulpturene.mp3

Merknad til saksliste.mp3

Referatsaker.mp3

12.04.18

Nes 12.18. Mjølid - deling av eiendom.mp3

Nes 13.18. Standard abbonentsvilkår for vann og avløp i Nes.mp3

Nes 14.18 Plan for utskifting og rehabilitering av ledningsnett.mp3

Nes 15.18 Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell.mp3

Nes 16.18 Detaljreguleringsplan Tverrlie 7, 2, gangs behandling og egengodkjenning.mp3

Nes 17.18. Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til ombygging av låve.mp3

Nes 18.18 Kontrollutvalgets behandling av årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Nes.mp3

Nes 19.18 Utredning av regional fjellhall bestilling fra kommunestyret.mp3

Nes- Nesfjella til sentrum.mp3

Nes orientering om framtidig renseanlegg.mp3

08.03.18

Nes 7.18 Kunstlandskap Nesbyen.mp3

Nes 8.18 Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell.mp3

Nes 9.18 Søknad om fritak fra politiske verv - Marius Bjørnsen Garnås.mp3

Nes 10.18. Samarbeidsklima politikere og administrasjon - rådmannens tilbakemelding på vedtak KST 59.17.mp3

Nes 11.18 Revisjonsordningen.mp3

Nes referatsaker 8.3.18.mp3

08.02.18

1_Valg_nytt_3varamedlem_Helse-ogsosialutvalget.mp3

2_Søknad_fritak_politiske_verv2018-Kristian_Noreng.mp3

3_Kommunedelplan_Nesbyen-endring_planformål_BA2_Østenfor.mp3

4_Utrening_utbyggingsavtale_etterk-vedtak_59-17.mp3

5_Samarbeidsklima_politikere_og_administrasjon-rådmannens_tilbakemelding.mp3

6_Vestviken_IKS-Endring_selskapsavtalen.mp3

Avklaring-rådmann-kunstlandsskap_Nesbyen.mp3

Referatsaker.mp3

2017

27.12.2017

85 Brannsamarbeid i Hallingdal.mp3

86 Søknad om midler til 3-årig prosjekt Aktivitetsportalen 2018-2020.mp3

14.12.2017

64_Brannsamarbeidet_Hallingdal-Nes-inn_Hallingdal_Brann_og_redning.mp3

65_Detaljregulering_Vestlie_masseuttak.mp3

66_Vadbrue_masseuttak.mp3

67_Tilleggsbevilgning_Nes_Sokn.mp3

68_Sykkelsti_fra_Syningen_til_sentrum.mp3

69_Søknad_midler_3-årig_prosjekt-aktivitetsportalen.mp3

70_Utbygging_Nes_ungdomsskole.mp3

71_Kunstlandskap_nesbyen.mp3

72_Søknad_støtte_ombygging-utvidelse_trytetjern_skytebane.mp3

73_Søknad_tilskudd_oppussing_Sollys.mp3

74_Overføring_bevilgning.mp3

75_Budsjettregulering_2017.mp3

76_àrsbudsjett_2018-Handlingsplan.mp3

77_17-mai_komite-valg.mp3

78_Trafikksikkerhetsplan_2017-25.mp3

79_Sluttrapport-nybygg_Nesbyen_barnehage.mp3

80_SelskapsendringIKA.mp3

81_Kommunale_vigsler.mp3

82_Møteplan_2018.mp3

83_Revidering_politisk_reglement-delegasjonsreglement.mp3

84_Utbyggingsavtale_Nesbyen_Golf_aktivitetspark11.mp3

Byggeskikkprisen 2017.mp3

Kulturpris_2017.mp3

Nesfjella til sentrum - orientering.mp3

Referatsaker.mp3

09.11.2017

Nes spørretime 9.11..mp3

Nes 60.17 Nytt renseanlegg - valg av løsning.mp3

Nes 61.17. Nesbyen golf- og aktivitetspark II 2. gangs behandling.mp3

Nes 62,17 Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2018.mp3

Nes 63.17 Tilleggsbevilging kontrollutvalget.mp3

Nes 62-66.17 Referatsaker.mp3

Nes orienteringssak.mp3

27.10.2017

59_Kontrollutvalgets_behandling_Samarbeidsklima_plitikere_og_administrasjon_og_Forvaltningsrevisjon.mp3

12.10.2017

48_Høring-forslag_regional_plan_areal-transport_buskerud.mp3

49_Budsjettregulering_2017.mp3

50_Tertialrapport_2-tertial_2017.mp3

51_Boliger_psykisk_helse-omdisponering_finansiering_fase2-3.mp3

52_Detaljregulering_Einan-2_gangs_behandling.mp3

53_Regional_plan_Norefjell-referansegruppe.mp3

54_Gartnerlykkja-plassering_pump-track_bane.mp3

55_Revidering_delegeringsreglement-politisk_reglement.mp3

56_Endring_vedtak_fritak_politisk_verv-Tor_Oscar_Magnussen.mp3

57_Kontrollutvalgets_behandling_ForvaltningsrevisjonIKT_Hallingdal.mp3

58_Skatteoppkreveren_Hallingdal-fordeling_kostnader.mp3

Referatsaker.mp3

14.09.2017

43_Nesfjella_til_sentrum.mp3

44_Søknad_tilskudd_næringsfond-Liodden_Camping.mp3

45_Søknad_tilskudd_kommunalt_næringsfond-Oskar_Renslo-lausdriftsfjøs.mp3

46_Søknad_kommunalt_tilskudd_oppussing_Sollys.mp3

47_Tilleggsbevilgning-ny_brannbil.mp3

Referatsaker.mp3

15.06.2017

Nes 34.17. Organisering av NAV kontora i Hallingdal.mp3

Nes 35.17 Detaljreguleringsplan for Ranten.mp3

Nes 36.17. Detaljreguleringsplan for Jordeslie 2. gangs behandling.mp3

Nes 37.17. Revison av forskriftd for avfallsbehandling 2017.mp3

Nes 38.17. Kommunal forskrift om rett til bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.mp3

Nes 39. 17 Eierskapsmelding.mp3

Nes 40.17. Årsmelding og regnskap 2016.mp3

Nes 41.17. Tertialrapport 1. tertial 2017.mp3

Nes 42.17. Rammetildeling økonomiplan 2018-20121.mp3

Nes Referatsaker 15.6..mp3

11.05.2017

29_Årsmelding_2016-Hallingdal_barnevernteneste - med-orientering.mp3

30_Søknad_tilskudd-Trailhead_NesbyenAS.mp3

31_Tilleggsbevilgning_til_Meteorittparken_Gardnos.mp3

32_Valg_Høyres_rep_Helse-ogsosialutvalget.mp3

33_Kontrollutv_behandling_kontrollutvalgets_årsmelding.mp3

Orientering_av_leder_kontrollutvalget.mp3

Referatsaker.mp3

06.04.2017

15_Nesbyen_terrengsykkeldestinasjon.mp3

16_Revidering_Næringsfondets_retningslinjer.mp3

17_Søknad-tilskudd_kommunalt_næringsfond.mp3

18_Tilleggsbevilling_ombygging_brannstasjon.mp3

19_Vegliste-oppskriving_kommunale_veger.mp3

20_Frivilligsentralen-eierskap-organisering.mp3

21_Valg_nytt_fast_medlem_helse-sosialutvalg.mp3

22_Søknad_fritak_Endre_Storhaug.mp3

23_Økonomirutiner-budsjettprosess.mp3

24_Risiko-ogsårbarhetsanalyse.mp3

25_Samarbeid_administrasjon-folkevalgte-brukerundersøkelse.mp3

26_Samarbeid_administrasjon-folkevalgte.mp3

27_Valg_nytt 2-varamedlem_skatteoppkrever.mp3

28_Søknad_fritak_verv_17-mai_komitee.mp3

Grunngitt_spørsmål.mp3

Interpellasjon.mp3

Referatsaker.mp3

09.03.2017

8_Nedleggelse_Rukkedalen_friskole-konsekvenser_for_kommunen.mp3

9_Lokal_handlingsplan_mot_radikalisering-voldelig_ekstremisme.mp3

10_Søknad_fritak_politiske_verv.mp3

11_Suppleringsvalg.mp3

12_Anskaffelse _av_budsjettverktøy.mp3

13_Endring_takst-rabattsystem_bompengefinansiering_Rv7_Sokna-Ørgenvika.mp3

Referatsaker.mp3

09.02.2017

2_Planprogram-kommuneplanens samfunnsdel.mp3

3_Bøgaset-sluttbehandling-endring reguleringsplan tomt H98 og H101.mp3

4_Søknad_tilskudd_kommunalt_næringsfond-løsdriftsfjøs-Margit_Åmellem.mp3

5_17-mai_komitee-valg av medlemmer.mp3

6_Endringer_selskapsavtalen_Kommunenes_opplæringskontor-Buskerud.mp3

7_Brannsamarbeid_Hallingdal.mp3

Referatsaker.mp3

Kongens fortjenestemedalje Einar Hanserud.mp3

Kulturprisen 2016.mp3

2016

15.12.2016

72.16 Dagsenter Demens - finansiering.mp3

73.16 Boliger psykisk helse - finansiering.mp3

74.16 Overføring av bevilginger fra 2016 til 2017.mp3

75.16 FIG lager for Hallingdal lokalisert på Torpomoen.mp3

76.16 Tilskutt til løypekjøring - fast årlig tilskudd.mp3

77.16 Avgifter og gebyrer 2017.mp3

78.16 Vurdering av utvidelse av eiendomsskatten i Nes.mp3

79.16 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.mp3

80.16 Enan 54.146 endring av reguleringsplan for tomtene 8,9 og 11.mp3

81.16 Lyseren 71.15 endring av reguleringsplan for tomtene H6 og H 18.mp3

82.16 Regional plan for kulturminnevern - høring.mp3

83.16 Bosetting av flyktninger 2017.mp3

84.16 Tilstandsrapport om grunnskolen i Nes skoleåret 2015-16.mp3

85.16 Revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet.mp3

86.16 Søknad om ettergivelse av gammelt lån - Nesbyen turist- og næringsservice as.mp3

87.16. Reglement for finans- og gjeldsforvalting.mp3

88.16 Revidering av delegeringsreglementet.mp3

89.16 Møteplan 2017.mp3

90.16 Vestviken 110 - endring av selskapsavtalen.mp3

Referatsaker 15.12..mp3

10.11.2016

65_Prosjektplan_Nesfjellene_til_sentrum.mp3

66_Avløpsvurdering-utsettelse_innsending_utslippssøknad.mp3

67_Forvaltningsrevisjon-barnevern.mp3

68_Kontrollutvalgets_behandling_forvaltningsrevisjonsrapport_vedr_PPT_Nedre_hallingdal.mp3

69_Intermediær_avdeling.mp3

70_Søknad_ettergivelse_gammelt_lån-Nesbyen_turist-og_næringsservice.mp3

71_Søknad_økning_festeavgift-Nes_kirkegård.mp3

Referatsaker.mp3

13.10.2016

56_Utbyggingsavtale-Eidalsmarka.mp3

57_Suppleringsvalg-meddommere_Tingretten.mp3

58_Oppnevning_nemndkandidat_dyrevernsnemnd.mp3

59_Suppleringsvalg-formannskap_øvrige_utvalg.mp3

60_Søknad_fritak_politiske_verv-Tor_Oscar_Magnussen.mp3

61_Valg_nytt_kontrollutvalg.mp3

62_Valg_nytt_varamedl-Per_Børtnes_fond_for_utdanning.mp3

63_Stortingsvalget-sametingsvalget_2017.mp3

64_Plan_forvaltningsrevisjon-selskapskontroll.mp3

Grunngitt_spørsmål.mp3

Interpellasjon.mp3

Referatsaker.mp3

15.09.2016

47.16 Nesfjellet til Sentrum.mp3

48.16 Rollefordeling - avklaring mellom politisk ledelse og rådmannen.mp3

49.16 Suppleringsvalg til formannskap og øvrige utvalg.mp3

50.16 Ordførers godtgjørsle 2016.mp3

51.16 3. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Eidalsmarka sameie 56.18 m.fl..mp3

52.16 Halvårsrapport 1. halvår 2016, Nes kommune.mp3

53.16 Liemarka - endring av reguleringsplan for felt D - egengodkjenning.mp3

54.16 Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åseteretten.mp3

55.16 Kommuneplanens samfunnsdel - styringsgruppa.mp3

Referatsaker 15.09.16.mp3

21.06.2016

30_Rammetildeling_Økonomiplan.mp3

31_Valg_legatstyrer.mp3

32_Valg_Borgarting.mp3

33_Valg_meddommere_tingretten.mp3

34_Valg_dommere_Jordskifteretten.mp3

35_Valg_forliksrådsmedlemmer.mp3

36_Oppnevning_møtefullmektiger_forliksrådet.mp3

37_Handlingsplan_Folkehelse.mp3

38_Avfallsplan_Hallingdal-Krøsherad.mp3

39_Søknad_tilskudd_kommunalt_næringsfond-booking_Technology.mp3

40_Kommunereformen-avsluttende_behandling.mp3

41_Del_Nesbyen_sentrum-endring_plan.mp3

42_Detaljregulering_senterområdet_nord-Nesbyen_alpinsenter.mp3

43_Kommunedelplan_Natten-Tverrlie-3-gangs_behandling.mp3

44_Detaljreguleringsplan_Nesbyen_barnehage.mp3

45_Detaljreguleringsplan_del_Myking.mp3

46_Utbyggingsavtale_Detaljregulering_sentrumsområde_nord_Nesbyen_alpinsenter.mp3

Referatsaker.mp3

19.05.2016

15_Økonomirapport_31-3-16.mp3

16_Årsmelding-regnskap_Nes_kommune_2015.mp3

17_Vurdering_utvidelse_eiendomsskatten_Nes.mp3

18_Ny_barnehage.mp3

19_Revidert_handlingsprogram_2016-19.mp3

20_Endelig_behandling_strategisk_næringsplan.mp3

21_Orientering_vedr_kommunesammenslåing_Gol-Nes_kommuner.mp3

22_Søknad_tilskudd_kommunalt_næringsfond-Gøtt_øl.mp3

23_Detaljregulering_senterområdet_nord_Nesbyen_alpinsenter.mp3

24_Kommunal_planstrategi.mp3

25_Avløpsvurdering-framtidige_renseløsninger.mp3

26_Valg_skjønnsmedlemmer.mp3

27_Alkoholpolitiske_retningslinjer_Nes_kommune_2016-2020.mp3

28_Endring_selskapsavtale_IKS.mp3

29_Revidering_delegasjonsreglement_politisk_reglement.mp3

Merknader_til_sakslista.mp3

Referat-meldinger.mp3

14.04.2016

Nes 10.16 statur traineeprosjekt Nesbyen turist og næringsservice[1].mp3

11.16 Søknad om tilskutt fra næringsfondet - Trailhead Nesbyen as[1].mp3

12.16 Omdisponering av midler fra sentrumsutvikling til terrengsykling[1].mp3

13.16. Nytt ultralydapparat ved Nesbyen legesenter[1].mp3

14.16 Revidert handlingsprogram 2016-2019[1].mp3

Orientering om barnehageutbygging open del[1].mp3

Referat og meldingar[1].mp3

10.03.2016

8.16. Midler til nytt høydebasseng Høva[1].mp3

9.16. Kommunereformen organisering, framdrift, innbyggerdialog og kostnad[1].mp3

11.02.2016

1.16. Flytting av Garnås statuene for utvikling av indre torg[1].mp3

2.16. Drift og utvikling av meteroittparken Gardnos 2016, rapport fra sommeren 2015[1].mp3

3.16. Fagsenter for Nasjonalromantikken . oppretting av medlemmer til styringsgruppa[1].mp3

4.16. Endring i aksjonæravtale for interkommunale selskap- Vinn Hallingdal as[1].mp3

5.16. Samarbeidsutval for skolene - valg for perioden 2015-2019[1].mp3

6,16, Søknad om fritak fra politiske verv Rune Tore Husemoen[1].mp3

7.16. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene[1].mp3

2015

17.12.2015

104_Nesbyen_turist-næringsservice_Valg.mp3

105_Takstnemnd_eiendomsskatt_VALG.mp3

106_Klagenemnd_eiendomsskatt_Valg.mp3

107_Eldrerådet_valg.mp3

108_Heimevernsnemnd_Valg.mp3

109_17-mai_komite_valg.mp3

110_Samarbeidsutvalg_valg.mp3

111_Sagtomta_borettslag_valg.mp3

112_Nes_vilt-innlandsfiskenemnd_valg.mp3

113_Råd_mennesker_nedsatt_Valg.mp3

114_Kommunerevisjon_IKS_endring_selskapsavtale.mp3

115_Kommunerevisjon_IKS-valg.mp3

116_Rullering_plan_idrett-fysisk_aktivitet.mp3

117_Plan_koommunal_kriseledelse.mp3

118_Revidering_politivedtekter.mp3

119_Strategisk_næringsplan.mp3

120_Tilstandsrapport_grunnskolen.mp3

121_Vurdering_kommunal_bygningsmasse.mp3

122_Overføring_bevilgninger.mp3

123_Bosetting_flykninger.mp3

124_Ny_barnehage_Nes.mp3

125_Nybygg_dagsenter_hjemmeboende_demens.mp3

126_Avgifter-gebyrer_2016.mp3

127_Etablering_fagsenter_nasjonalromantikken_NEs.mp3

128_Vurdering_utvidelse_eiendomsskatten_Nes-heile_kommuna.mp3

129_Årsbudsjett_2016-handlingsplan.mp3

Kulturprisen_2015.mp3

12.11.2015

74-88_Valg.mp3

89_Selskapskontroll_Retura_Val-Hall_AS.mp3

90_Valg_Oppnemning_nye_medlemmer_villreinnemdene.mp3

91_Evaluering_Hallingdal_Barneverntjeneste.mp3

92-97_Valg.mp3

98_Pensjonsordning_folkevalgte.mp3

99_Møteplan_2016.mp3

100_VinnAS_Hallingdal-endring_vedtekter-aksjonæravtale.mp3

101_Omsorgstjenesten-invitasjon_deltagelse_forsøk_statlig_finansiering.mp3

102-103_Valg.mp3

Grunngitt_spørsmål.mp3

Referatsaker.mp3

10.09.2015

Det ble dessverre gjort en feil i studio. Sak 53 er derfor ikke tatt opp. (Mangler også litt på slutten av sak 52.)

49_Salg_alkoholholdig_drikk_valgdagen.mp3

50_Detaljreguleringsplan_Trondrudmarka-sluttbehandling.mp3

51_Utbyggingsavtale_Trondrudmarka.mp3

52_Halvårsrapport_1_halvår.mp3

54_Høring_eiendomsbeskatning_arbeidsmaskiner_verk-bruk.mp3

55_Søknad_tilskudd-lån.mp3

Grunngitt spørsmål.mp3

Interpellasjon_statlig_finansiering_eldreomsorgen.mp3

Interpellasjon-renovasjonsgebyr.mp3

referatsaker.mp3

20.08.2015

45_Ny_buss-Elverhøy_helsetun.mp3

46_ApartaAS-søknad_tilskudd.mp3

47_Tilleggsbevilgning-garasje_sandsilo-brannstasjon.mp3

48_Bevilgning_flytting_stabbur_stall_med_loft.mp3

13.08.2015

Ekstramøte 13.8.15 kommunedelplan for Nesbyen , eigengodkjenning.mp3

11.06.2015

38_Bosetting_flykninger_2015.mp3

39_Soknad_tilskudd_reetablering_På_Hjornet.mp3

40_Utviklingsprogram_byregioner-soknad_fase_2.mp3

41_Helse-og_servicesenteret-utskifting_ventilasjon.mp3

42_Årsmeldin_Regnskap_2014.mp3

43_Rammetildeling_2016-okonomiplan_2016-19.mp3

Redegjorelse_fra_ordforer-mail_fra_Berge.mp3

Referatsaker.mp3

12.05.2015

28.15 Økonomirapport 2015 Nes kommune.mp3

29.15. Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Cluda as.mp3

30.15. Opprettelse av fastlegestilling.mp3

31.15. Nes Østmark - søknad om tilskudd.mp3

32.15. Medlemskap i Film og Kino.mp3

33.15 Kontrollutvalget - valg av nytt varamedlem.mp3

34.15. Flytting av Nesbyen turistkontor og gjenbruk av dagens lokale.mp3

36.15. Valg av medlem og varamedlem til styret i Hallingdal kraftnett.mp3

Referatsaker.mp3

09.04.2015

14.15 Årsmelding 2014 Hallingdal barneverntjeneste.mp3

15.15 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Nes kommune.mp3

16.15 Soknad om tilskutt fra kommunalt næringsfond Hallingdal lokalmat Senter as.mp3

17.15 Soknad om stotte til trainee.mp3

18.15 Soknad om tilskudd fra kommunale næringsfond - Cluda AS.mp3

19.15 Kulturkoordinator i Hallingdal.mp3

2.gangs behandling Reguleringsplan for del av Myking 53-5 m fl.mp3

20.15 Strategisk plan for kultursektoren 2015.2025.mp3

21.15 Tilleggsbevilging til gatelys.mp3

23.15 Detaljreguleringsplan for Tverrlie 4 sluttbehandling.mp3

24.15 Detaljreguleringsplan for Tverrlie 1 og 3 2. gangs behandling.mp3

25.15 Utbyggingsavtale Tverrlie 4.mp3

26.15 Utbyggingsavtale Tverrlie 1 og 3.mp3

27.15 Organisering av politisk arbeid.mp3

Orientering om barnevernet.mp3

Referatsaker.mp3

12.03.2015

Til_møteinnkalling.mp3

11_Utredning_alternative_losninger_barnehage_Nes.mp3

12_Kommunereform_organisering_videre_arbeid.mp3

13_Endringer_arbeidsmiljolovens_paragraf_14-9.mp3

referatsaker.mp3

12.02.2015

1_Planprogram_strategisk_næringsplan_20-16-26.mp3

2_Strategisk_plan_kultursektoren_2015-25.mp3

3_Detaljreguleringsplan_K1a-K1b-2_gangs_behandling.mp3

4_Utbyggingsavtale_K1_a-b.mp3

5_Midler_til_ny_overvannsledning_Nes_statlige_mottak-Villa_Elverhoy.mp3

6_Valg_medlemmer_17-mai_komite.mp3

7_Permisjon-fritak_politiske_verv-Tommy_Haugen.mp3

8_Kommunereform-orientering.mp3

9_Nes_kommunale_skoger.mp3

10_Endringer_Miljoloven.mp3

Referatsaker.mp3

Utdeling_kulturpris_2014.mp3

2014

11.12.2014

59_Detaljreguleringsplan_Brattested_Sondre.mp3

60_Detaljreguleringsplan_Trytetjern.mp3

61_Valg_2015-fastsetting_stemmested-åpningstider.mp3

62_Valg_2015_Fastsetting_valgdag.mp3

63_Felles_samhandlingstiltak-samhandlingsreformen.mp3

64_Revidert_samarbeidsavtale_Hallingdal_barneverntjeneste.mp3

66_Endring_amortiseringsprinsipp.mp3

67_Okonomirapporter.mp3

68_Okonomi_endring_barnehagestrukturen.mp3

69_Ordforers_godtgjorelse_2015.mp3

70_Avgifter-gebyrer_2015.mp3

71_Årsbudsjett_2015_okonomiplan.mp3

72_Overforing_bevilgninger.mp3

Ekstrasak-om facebook_innlegg.mp3

Referatsaker.mp3

13.11.2014

50_Okonomirapport_2014.mp3

51_Avgifter-gebyrer_2015.mp3

52_Salg_kommunal_bolig-Neslevegen_2.mp3

53_Vurdering_Nes_kommune_s_eiendommer.mp3

54_Garnos_utvikling-rapport_sommersesongen-videre_framdrift.mp3

55_Rullering_plan_idrett_fysisk_avktivitet_2015.mp3

56_Revidering_driftsavtale_Nesbyen_idrettssenter.mp3

57_Nes-Flå_kirkelige_fellesråd-anbefaling_fra kommunestyret_Nes.mp3

58_Moteplan_2015.mp3

Referatsak.mp3

09.10.2014

45_Avtale_makeskifte_Trytetjern-Sevrelia.mp3

46_Videreforing_vannområder_Hallingdal.mp3

47_Opprettelse_ad-hoc_gruppe-behandling_Kommunereformen.mp3

48_Halvårsrapport_1_halvår_2014.mp3

49_Avdragstid_låneportefolge.mp3

Referatsaker.mp3

11.09.2014

38_Lovlighetskontroll-sak_34-14.mp3

39_Oppstart_utarbeidelse_strategisk_næringsplan.mp3

40_Tilstandsrapport_grunnskolen-2013-14.mp3

41_Endring_detaljreguleringsplan_Bortnes-Odegårdene.mp3

42_Detaljreguleringsplan-Tverrlie_5-2_gangs_behandling.mp3

43_Tverrlie_5-detaljreplan-utbyggingsavtale.mp3

44_Detaljreguleringsplan_Lyseren-2-gangs_behandling.mp3

Referatsaker.mp3

12.06.2014

27_Valg_valgstyre_2015.mp3

28_Moteplan_2-halvår_2014.mp3

29_Soknad_godkjenning_nye_bomsatser_Nesbyen-Hedalen_veglag.mp3

30_Endring_selskapsavtale_interkommunalt_arkiv.mp3

31_Okonomirapporter_april_2014.mp3

32_Detaljreguleringsplan_Myking_2-gangs_behandling.mp3

33_Strategisk_plan_kultursektoren_2014-18.mp3

34_Avtale_makeskifte_Trytetjern-Sevrelia.mp3

35_Utbyggingsavtaler_Nes_kommune_utredning_KS-10-04-14.mp3

36_Tilknytningsgebyr_vann-kloakk.mp3

37_Rammetildeling_2015_okonomiplan.mp3

Referatsaker.mp3

Sporretimen.mp3

15.05.2014

18.14 Årsmelding og rekneskap for Nes kommune 2013.mp3

19.14 Organisasjonsvurdering av enhetene helse og pleie . og omsorg.mp3

20.14 Delegasjonsreglement og politisk organisering og reglement for Nes kommune.mp3

21.14 Okonomrapport pr 31. mars 2014.mp3

22.14 Bevilging til rehabilitering av Hova hoydebasseng.mp3

23.14 Framtidig barnehagestruktur.mp3

24.14 Drift av Gardnos - sommeren 2014.mp3

25.15 Utviklingsprogram for byregioner.mp3

26.14 Valg av varamedlem til styret i Hallingdal renovasjon IKS.mp3

Referatsaker 15. mai.mp3

10.04.2014

14.14. Okonomirapport pr. 28.02.14.mp3

15.14 IKT samarbeid i Hallingdal - endring.mp3

16.14 Utbyggingsavtaler Nes kommune.mp3

17.14 Detaljreguleringplan for Lyseren 2. gangs behandling.mp3

Referatsaker 10.04.14.mp3

13.03.2014

11_Okonomirapport_2014.mp3

12_Permisjon_kommunale_verv-Tommy_Haugen.mp3

13_Etablering_felles_rettssted_Hallingdal-nybygg.mp3

Fylkesmannens_svar_på_lovlighetsktr_sak_28-13_20-juni_2013.mp3

Referatsaker.mp3