Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalget på Nes er søndag 8. september og mandag 9. september 2019.

Godkjente listeforslag kommunestyrevalget

Arbeiderpartiet.pdf

Høyre.pdf

Nes bygdeliste.pdf

Senterpartiet.pdf

Disse har stemmerett

Stemmerett har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår (§2.1):

a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2019,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å kunne stemme ved valget i Nes må du være innført i manntallet for Nes.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2019.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført du kan avlegge stemme på valgdag. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført på valgda, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.
En oversikt over hvor det er mulig å forhåndsstemme i utlandet, blir publisert på valg.no før forhåndsstemmeperioden utenriks starter den 1. juli 2019.

Bor du i utlandet, og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Søknad fra norsk statsborger i utlandet om innføring i manntallet.doc

Står du i manntallet?

Du må stå i manntallet for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Fra midten av juli til og med valgdagen 9. september 2019 ligger manntallet ute til offentlig ettersyn på Servicetorget, Nes kommunehus.
 
Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at Valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flytting etter 30. juni 2019.
 
Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes: Valgstyret i Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen

Her kan du stemme

Nes kommunehus
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Søndag 8. september 14:00 - 19:00 
Mandag 9. september 09:00 - 20:00

I forhåndsstemmeperioden fra mandag 12. august til og med fredag 6, september kan du forhåndsstemme i alle landets kommuner.
Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmegivningen når fram med posten til valgstyret der du er manntallsført.
 
Du kan forhåndsstemme  på Nes kommunehus, Servicetorget
mandag – fredag  kl. 08.30 – 15.00

Husk å ta med valgkort og legitimasjon.

Forhåndsstemming institusjon foregår på Elverhøy helsetun
tirsdag 3. september kl. 11. 00 – 13.00
(inkludert omsorgsboligene) 

Du kan tidligstemme fra 1.juli til og med fredag 9. august.

Ta kontakt med Servicetorget for å avtale tidspunkt. 

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet kan du søke om å forhåndsstemme hjemme.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er tirsdag 3. september.
Søknad må inneholde navn, telefonnummer og adresse. Søk per telefon 32 06 83 00 eller brev til: Valgstyret i Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen.

Valgstyret

Alle kommuner har et valgstyre valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å tilrettelegge og avvikle kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Nes kommune sitt valgstyre for perioden 2015-2019:

Haraldset, Tore (leder)
Jorde, Gerd Kristin (nestleder)
Brattested, Astrid
Storhaug, Endre Anton
Larsen, Knut Jakob

Valgstyrets adresse:
Valgstyret i Nes kommune
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Epost: postmottak@nes-bu.kommune.no
Tlf: 32 06 83 00

Fylkestingsvalget

Valg til Fylkestinget blir avholdt samtidig med valg til kommunestyret, og skal speile den nye fylkesinndelingen som trår i kraft fra 1. januar 2020.
 
Valget i 2019 skal avholdes som om grenseendringen allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og deling. Det betyr at innbyggere i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.
 
Du kan lese mer om valg til fylkestinget her:
Buskerud fylkeskommune: www.bfk.no
Viken fylkeskommune: www.viken2020.no

Informasjon om listeforslag - kommunestyrevalget 2019

Alle partier/grupper som stiller til valg må levere valgliste og vedlegg til listeforslag. Partiet/grupper som ikke er registrert i Partiregisteret må i tillegg levere liste med underskrifter tilsvarende 2 % av antall stemmeberettigede ved forrige kommunestyrevalg.

Det er Valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019.

Listeforslag med vedlegg.docx

Liste med underskrifter.docx

Frist for innlevering av listeforslag er kl. 12.00 mandag 1. april 2019, jfr. Valgloven § 6-1, 1.ledd.
Fristen er absolutt. Listeforslag må være levert til kommunehuset innen fristen.

Innkomne listeforslag

Forslag til valgliste for Arbeiderpartiet.pdf

Forslag til valgliste for Høyre.pdf

Forslag til valgliste for Nes bygdeliste.pdf

Forslag til valgliste for Senterpartiet.pdf

Valgresultat kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Valgoppgjør for Nes - endelige resultater - representanter.pdf

Signert valgprotokoll for valgstyret.pdf

Kandidatoppgjør.pdf