Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehage

Informasjon om barnehagetilbudet i Nesbyen kommune

I Nesbyen kommune er det fire kommunale barnehager med åpningstid fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Det gis tilbud om plass tre, fire eller fem dager pr. uke. Det elektroniske søknadsskjemaet gir ikke anledning til å søke på spesielle avdelinger. Da må du i tilfelle henvende deg til barnehagekontoret enten via e-post eller telefon.

Elvefaret barnehage

Styrer: Janne Iren Skjellanger

Adresse: Sjåheimvegen 5, tlf. 32 07 19 50

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentralt plassert i Nesbyen sentrum. Det er kort avstand til bibliotek, post, skole, butikker, museum osv. Langs Rukkedøla går det en sti opp til spennende skogsområder, som barnehagen ofte bruker.

Størrelse

Beia

18 plasser for barn i alder 3-5 år

 

Nesbyen barnehage

Styrer: Gunvor Børtnes

Adresse: Alfarvegen 149, tlf. 32 06 83 50

Beliggenhet

Barnehagen ligger bak Sollys. Det er kort avstand til bibliotek, post, skole, butikker, museum osv. Langs Rukkedøla går det en sti opp til spennende skogsområder.

Størrelse

4 avdelinger

Grønn 18 plasser for barn i alderen 3 – 5 år
Gul 18 plasser for barn i alderen 2 – 4 år
Rød 9 plasser for barn i alderen 0 – 3 år
Blå Har ikke åpnet enda

 

Friskussen barnehage

Styrer: Henrik M. Lundekvam
Adresse: Fuglestigen 11, tlf. 32 07 00 90

Beliggenhet

Barnehagen ligger på Nesbyen østside, sentralt i boligområdene, ca. 2 km fra sentrum, i et naturområde med variert terreng.
Barnehagen ligger i Fuglestigen 11 vis a vis Defa. Det finnes flere lekeplasser i nærheten, og det er kort vei til flotte skogsområder. Det er også kort vei til varmtvannsbasseng.

Størrelse 

2 avdelinger

Veslestugu 9 plasser for barn i alderen 0-3 år
Trøllstugu 18 plasser for barn i alderen 3-5 år

 

Briskebyen barnehage

Styrer: Anne Kari Hanserud
Adresse: Klevarudstigen 15, tlf. 32 07 16 03

Beliggenhet

Barnehagen ligger i Briskebyen boligfelt, ca. 2 km fra sentrum, i et naturområde med variert terreng. Det
finnes store skogsområder like inntil, som barnehagen vet å benytte seg av.
Gangavstand til sentrum for å besøke bibliotek, skole og butikker. Kort vei til varmtvannsbasseng.

Størrelse

2 avdelinger

Hemsen Barn i alderen 1 – 3 år
Peisestugu Barn i alderen 3 – 5 år

 

Infohefte og vedtekter

Vedtekter for Nesbyen kommunale barnehager, gjeldende fra 01.01.19.pdf

Barnehageåret 2021/2022 starter ca. 15. august.

I Nesbyen kommune starter barnehageåret 2021/2022 ca. 15. august. Alle nye søkere og søkere som ønsker å endre eksisterende plassering fra og med det nye barnehageåret, må sette 15. august i datofeltet.

Dersom du søker barnehageplass utenom hovedopptaket eller fra et annet tidspunkt enn 15. august (for eksempel 1. januar), er det aktuell dato som skal føres opp i datofeltet.

Plasser utenom hovedopptaket blir tildelt etter venteliste ved ledig kapasitet.

Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen for å være med i hovedopptaket er 1. mars.

Det kan også søkes om plass ellers i året.  Da blir plasser tildelt etter venteliste ved ledig kapasitet.

Søk barnehageplass

Søknad om barnehageplass i Nesbyen kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

Klikk på Søk barnehageplass. Da kommer du direkte til Visma Flyt Barnehages foresattportal og innloggingsside. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Søknad om barnehageplass består av flere trinn, hvor det må legges inn informasjon.
De som søker plass 3 eller 4 dager/uke kan legge inn dagvalg (dvs. hvilke dager dere ønsker plass), men husk at dagvalg markeres likt i partall og oddetallsuker. Dersom dere markerer ulikt, er det partallsuker som registreres.

Søknaden sendes elektronisk. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Husk å lese informasjonshefte.

Du vil få svar på søknaden innen utgangen av mars måned.
SVAR KOMMER I DIN DIGITALE POSTKASSE.

Det er viktig at du oppgir hvilken barnehage du helst vil ha plass i, og alternativer dersom første valget ikke kan imøtekommes. Din søknad vil først bli vurdert i den barnehagen du har prioritert, men du vil også komme i betraktning i de andre barnehagene.

Søknader som gjelder barnehageåret 2021/2022 blir behandla i hovedopptaket. Søknadsfristen er 1. mars og blir annonsert i Hallingdølen og på hjemmesida i begynnelsen av februar.

Opptak

Opptaksperioden er fra 15.august det året barnet får plass til 15.august det året barnet slutter i barnehage.

Ventelister

Opptak til ledige plasser skjer fortløpende i løpet av året. Ventelistene nullstilles ved hovedopptak hvert år slik at det må sendes ny søknad dersom barnet ikke har fått plass i løpet av året. Har du takket ja til en plass i en barnehage, står barnet ikke lenger på venteliste. Får du tilbud om plass i en av de barnehagene du har prioritert ved søknad og takker nei, strykes barnet fra ventelisten.

Klage

Dersom du får avslag på søknad om plass i barnehage, kan avslaget ankes. Du vil få nærmere beskjed om klagefrist og prosedyrer i forbindelse med avslaget. Retningslinjer for opptak av barn i kommunale barnehager

Se vedtekter for Nesbyen kommunale barnehager.

Søk barnehageplass 

Søkere uten 11-sifret personnummer

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år seinest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

I Nesbyen kommune er det ett hovedopptak i året. Søknadsfristen for å være med i hovedopptaket er satt til 1. mars.

Alle som søker barnehageplass innen fristen (1.mars) har rett til plass under forutsetning av at plassen benyttes innen 15.11. samme år.

For å ha rett til barnehageplass, må det søkes om plass i hovedopptaket. Det kan selvsagt også søkes om plass ellers i året, men søkeren må være oppmerksom på at retten til barnehageplass ikke kan kreves oppfylt.

Prioritet til barnehageplass

Med spørsmålet ”Har barnet rett til prioritet til barnehageplass i samsvar med Lov om barnehager eller til kommunens vedtekter?” mener man om barnet har rett til prioritet etter kriterium 1 og 2.

Etter vedtektene for barnehagene i Nesbyen kommune har følgende barn rett til prioritet til barnehageplass:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjeneste §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, jf Lov om barnehager § 13.
 2. Barn med spesielle behov for stimulering og miljøforandring, og barn med spesielle behov grunnet sykdom.

Opptak etter kriteriene krever uttalelse fra sakkyndig instans. Med sakkyndig instans menes lege, helsestasjon, barnevern eller PPT.

En uttalelse kan ikke legges ved den elektroniske søknaden, men må leveres i Servicetorget eller sendes til Nesbyen kommune, Barnehagekontoret, 3540 Nesbyen og merkes ”Vedlegg til søknad om barnehageplass 2021/2022”.

En uttalelse skal sendes inn samtidig som den elektroniske søknaden blir sendt inn.

I tillegg blir følgende kriterium lagt til grunn ved tildeling av barnehageplass

   3. Minoritetsspråklige barn over 3 år
   4. Barn til enslige forsørgere – her må totalsituasjonen sees på under ett.
   5. Barn som søker barnehageplass de to siste år før skolestart

Kriterium 3 – 5 krever ikke uttalelse, og det skal ikke krysses av for ja/nei dersom barnet har rett til plass etter kriterium 3 – 5. Disse opplysningene kommer fram på søknadsskjemaet

Kontantstøtte

Barn som mottar kontantstøtte og som søker barnehageplass, vil få en avkortning i kontantstøtta etter hvor stor barnehageplass barnet får tildelt. En dag i heldagsbarnehage utgjør 8,5 timer.

Dersom barnet har plass 4 eller 5 dager i uka, vil det ikke bli utbetalt kontantstøtte.

Kontakt NAV for mer informasjon eller les her.

Oppsigelse, bytte av barnehage eller endring av tildelt barnehageplass

Det kan søkes om endring av tildelt barnehageplass.

Det kan søkes om følgende endringer

 • Søknad om utvidelse av plass
 • Melding om redusering av plass
 • Søknad om endring av dagvalg
 • Søknad om overføring til annen barnehage


Det skal brukes elektronisk skjema for å sende inn søknad om endring. I den elektroniske søknaden må datoen det blir søkt endring fra, føres opp.

Søknad om endring av barnehageplass blir tildelt etter venteliste ved ledig kapasitet. Dersom endringen gjelder redusering av plass, er det en måneds oppsigelsestid, regnet fra den 1. i måneden etter at kommunen har mottatt melding.

Dersom hele barnehageplassen skal sies opp, klikker man på blå lenke under «Oppsigelse av hel barnehageplass». Da kommer man inn i foresattportalen. Valget «Si opp plass» ligger knyttet til barn som har opphold i barnehagen. Når man klikker på «Si opp plass» får man felt for å registrere siste dag i barnehagen (ønsket dato). 

Ved hovedopptak i mars er oppsigelsestida tre måneder for nye søkere, samt de som søker om utvidet plass, dersom det ikke er mulig å tildele plassen til andre.

Ellers er det en måneds oppsigelsestid, regnet fra den 1. i måneden etter at kommunen har mottatt meldinga. Etter 1. april kan plassen kun sies opp dersom det er mulig å tildele den til andre (gjelder for barn som allerede går i barnehagen).

Betaling for plassen

Det må betales for ubenyttet plass dersom den ikke er sagt opp med en/tre måneders varsel. I utgangspunktet må man betale for hele barnehageåret (til og med 15.08) .

Barn som skal begynne på skolen, slutter innen 15.08., men det åpnes for at plassen kan avvikles fra 1.august dersom den sies opp før 1.juli. Plassen blir automatisk sagt opp fra 15.08. All ferie må være avviklet før barnet slutter.

Flytting

Ved flytting fra kommunen kan administrasjonen vurdere oppsigelsen i hvert enkelt tilfelle.

Søk om endringer

Oppsigelse av hel barnehageplass

Betalingssatser

Betalingssatser pr. måned fra 1. januar 2021 - heldagstilbud

5 dager pr uke kr 3.230
4 dager pr. uke kr 2.950
3 dager pr. uke kr 2.500

Søskenmoderasjon

Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn.

Betalingen skal skje innen den 1. i hver måned. Det betales kun for hele og halve måneder. Betalingen skjer elleve måneder pr. år. Samboerpar betaler likt med ektepar.

Manglende betaling

Ved manglende betaling i mer enn to måneder, sendes varsel fra kommunen om oppsigelse av plassen.

Oppstart om høsten

Oppstart mellom 1. til 15. i måneden betales for full måned. Oppstart fra og med 16. - 31. i måneden betales for halv måned.

For sen henting

Gebyr - for henting etter stengetid  kr. 350

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke ved full plass.

Inntektsgrensen er satt til 583 650 kr.

Ordningen gjelder fra oppstart nytt barnehageår det året barnet fyller 3 år. Beregning av inntektsgrunnlag blir på samme måte som redusert betalingssats.

Foreldrebetaling – redusert betalingssats

Regjeringa har innført en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Formålet med ordningen er å innføre en bedre sosial profil og sikre at de som tjener minst har mulighet for å benytte tilbudet.

En husholdning som kan dokumentere en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt på mindre enn kr 592 167,- kan søke om redusert betalingssats. Ved rett til redusert betalingssats, skal foreldrebetalingen regnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Ektefelle, registrert partner og samboer blir regna med i husholdningen. Dette gjelder også dersom denne ikke er foresatt til barnet. Dersom barnet har delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Inntekten til husholdningen skal dokumenteres. Gyldig dokumentasjon er siste selvanvisning samt dokumentasjon på annen inntekt som ikke er ført opp på selvangivelsen. Dersom det ikke eksisterer selvanvisning eller dersom inntekten er vesentlig endret fra siste selvanvisning, kan annen dokumentasjon på lønnsinntekt, stønader og annen inntekt sendes inn. Som hovedregel skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår om gangen. Vedtak som blir fattet om våren etter at ny selvansvisning er mottatt, kan også gjelde  for neste barnehageår. Det skal søkes om redusert betalingssats for hvert barnehageår og ny dokumentasjon skal legges fram ved hver søknad.

Det kan søkes om redusert betalingssats i løpet av et barnehageår dersom plassen blir tatt i bruk i løpet av året eller dersom inntektsgrunnlaget har endret seg vesentlig. Ved vesentlig endring i inntektsgrunnlaget, skal endringen dokumenteres. Ved vedtak om redusert betalingssats, vil endringen gjelde fra måneden etter at dokumentasjonen er mottatt.

Foreldre/foresatte må søke om redusert betaling/gratis kjernetid. Søknadsfrist er 01.06. for påfølgende barnehageår.

Søk om redusert betaling/gratis kjernetid

Planleggingsdager

Det er fem planleggingsdager hvert barnehageår (fra høst til vår). Da er barnehagene stengt.

Planleggingsdager for barnehageåret 2021/2022

Torsdag 12. august 2021

Fredag 13. august 2021

Mandag 22. november 2021

Fredag 27. mai 2022 (inneklemt fridag som arbeides inn på kveldstid) 

Tirsdag 7. juni 2022

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til utfylling av søknaden eller har spørsmål om opptaket og barnehagene i kommunen, kan du ta kontakt med barnehagekontoret, tlf 32 06 83 90, eller send e-post til else.tandberg@nesbyen.kommune.no 

Du kan også ta kontakt med Servicetorget, tlf 32 06 83 00.

Planer

Plan for godt psykososialt barnehagemiljø

Denne planen er utarbeidet av barnehageansvarlige i Hallingdal og gjelder for barnehagene i alle kommunene. Planen er ment å være både et arbeidsverktøy for ansatte og en informasjon for foresatte om hvordan barnehagene og foreldrene sammen kan håndtere dette temaet.

Plan  for godt psykososialt barnehagemiljø

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal

En likestillingsplan for Hallingdal er med på å sette fokus på arbeidet generelt og forplikte barnehagene til å jobbe med dette. Siden det er få menn som jobber i barnehagene, er det viktig at planen fokuserer på å beholde og rekruttere menn til yrket.

Planen er utarbeidet av barnehagefaglig ansvarlige i Hallingdal i samarbeid med gruppa «Menn i barnehage» (MIB).

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal.pdf

Felles løft – for tidlig innsats - Hallingdal

Prosjektet ”Felles Løft - for tidlig innsats” er et kompetansehevingsprosjekt knyttet til språkutvikling og sosial læring. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Statped Sørøst og Hallingdalsregionen.
Målgruppa er:  Ansatte i barnehage, skole, PPT, helsestasjon, barnevern og barnehagekontora i kommuneadministrasjon.
Hovedmålet med prosjektet er:

 1. Praksisendring når det gjelder å stimulere språkutviklingen til barn/elever i barnehage/skole.
 2. Ansatte i barnehage, skole og på helsestasjonene i regionene skal ha kompetanse og rutiner for å fange opp barn med svak språkutvikling/sosial utvikling, og sette inn tiltak tidlig.
 3. Etablere gode rutiner for samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon.

Arbeid med språk, kommunikasjon og atferd har vært sentrale satsingsområder både i barnehager og skoler i Hallingdal i flere år. Prosjektet ”Felles Løft - for tidlig innsats” er med på å videreutvikle tiltak som alt er i gang. Slik satsing er også i samsvar med prioriteringer og pålegg fra nasjonale styresmakter.

Framdriftsplan

Prosjektet er delt i steg 1, steg 2 og steg 3.

Steg 1
Som gjelder barnehagene med samarbeidspartnere har blitt gjennomført fra 2010 til 2012.
Sluttevaluering barnehagene med samarbeidspartnere

Steg 2
Som gjelder overgang fra barnehage til skole gjennomføres i perioden 2013 til 2014.
Sluttrapport felles løft for tidlig innsats

Steg 3
Som kun gjelder skole skal gjennomføres i perioden 2015 til 2017.

Prosjektledelse

Anne Aglen Brendmoe er prosjektleder og kontaktperson for Statped Sørøst. Wenche E. Olsen, Gol kommune, har vært prosjektleder og kontaktperson i den lokale prosjektgruppa i Hallingdal for steg 1 og 2. Gunn Berit Mythe Nergård, Hemsedal kommune, vil være prosjektleder for steg 3 Skole.   Kommunene i Hallingdal er eiere av det lokale prosjektet.

Statped nettside

Felles plan for barnehagene i Nesbyen

Felles plan for barnehagene i Nesbyen.pdf

Plakat smittsomme sykdommer barnehage Hallingdal

Plakat smittsomme sykdommer barnehage Hallingdal rev 1.pdf

Overgang barnehage-skole

Nesbyen kommune har utarbeidet egen overgangsplan mellom barnehage og skole. Denne planen er utarbeidet for å sikre sammenhengen i opplæringen for barn i Nesbyen kommune. En god sammenheng innebærer at barn opplever kontinuitet og progresjon i læringsinnholdet, og at de opplever å mestre overgangen.

Planen inneholder et årshjul der det er satt opp tiltak, når disse tiltakene skal skje og hvem som er ansvarlig for at de blir gjennomført.

Overgangsplanen skal:

 • Sikre at barn og foresatte opplever en god skolestart, inkludert en god start på SFO.
 • Sikre sammenheng og helhet i læringsinnholdet til barn, både faglig og sosialt
 • Sikre at barn opplever overgangen som trygg, spennende, utviklende og preget av mestring
 • Sikre informasjonsflyt mellom ansatte, og mellom ansatte og foreldre.
 • Sikre gode møteplasser mellom ansatte for å få til kompetanse og kultur som støtter intensjonene ovenfor.
 • Sikre gode møteplasser mellom barnehage, skole, helsestasjon, PPT og barnevern

Plan for overgang fra barnehage til skole - 5.utgave.pdf

Foreldreversjon overgangsplan.pdf

Skoleruta

Skoleruta gir oversikt over skoledager, ferie- og fridager i grunnskolen.

Skolerute 2021 - 2022 Nesbyen vedtatt.pdf

MIB - Menn i barnehagene

Det finnes MIB-nettverk over hele landet, også i Hallingdal.
MIB er et uformelt nettverk av og for menn/gutter som jobber i barnehage eller utdanner seg for å jobbe i barnehage.

Nettverket fungerer som et sosialt og/eller faglig møtested, der du treffer andre som jobber eller utdanner seg i retning denne sektoren.

Målet er og å få til et mannsmiljø på tvers av barnehagene uavhengig av kommune en jobber i. Flere menn opplever å være alene som mann på jobb sammen med mange kvinner og derfor er disse nettverkssamlingene nødvendige og nyttige for svært mange.

Kontaktperson i Nesbyen kommune:
Henrik Madsen Lundekvam, Styrer Friskussen barnehage, Nesbyen
Telefon: 32 07 00 90
E-post: Henrik.Madsen.Lundekvam@nesbyen.kommune.no

MIB Hallingdal
E-post: mib@hallingdal.no

Her finner du mer informasjon om menn i barnehagen:
www.mennibarnehagen.no

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540

Kontaktperson: Else Skogen Tandberg

Tittel: Tjenesteleder barnehage

Telefon: 32 06 83 00