Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Kommunestyre vedtok i sak 113/19 (12.12.2019) eiendomsskatt for alle typer eiendommer fra 1. januar 2020. Fritidsboliger er fritatt i 2020, og vil først bli beskattet fra 1. januar 2021. Eiendomsskatten er den eneste skatteformen der kommunene selv kan bestemme og regulere sine inntekter.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt (eiendomsskatteloven). For fastsetting av eiendomsskattetakst gjelder følgende hovedprinsipp i henhold til eiendomsskatteloven §8 A-2(1): "Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som
beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatten. Kommunen har da hentet inn data fra Skatteetaten, og eventuelle klager på formuesgrunnlaget må rettes til Skatteetaten.
 
For de som ikke har formuesgrunnlag har kommunen foretatt takst. Dette gjelder i hovedsakelig våningshus og eneboliger på gårdsbruk, men også enkelte boligeiendommer. Alle boligeiere får tilsendt et informasjonsskriv for sin eiendom, hvor det opplyses om kommunen har foretatt takst eller om det er innhentet formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Informasjonsskrivet redegjør for hvordan eiendomsskatten er regnet ut og hva eiendomsskatten blir for den enkelte boligeier.
 
Retningslinjer ved taksering av eiendommer i Nesbyen kommune 2020 rev1.pdf
 
Retningslinjer eiendomsskatt Nesbyen - kortversjon.pdf
 
Informasjon om eiendomsskatt på fritidsboliger.pdf

Hvordan beregnes taksten der kommunen har foretatt takst?

Taksten som er beregnet for den enkelte eiendom er i hovedsak basert på fakta om eiendommen. Bygningstyper og bruksarealer er gitt ulike sjablongpriser (gjennomsnittpriser) pr. kvadratmeter bruksareal. I tillegg er det foretatt en skjønnsmessig vurdering av bygningenes standard ut fra byggeperiode. Dette benevnes som ‘Samlet faktor’ (indre faktor) på skattetakstskjemaet. Boliger og fritidsboliger er i tillegg gitt en ‘Sonefaktor’ for å justere taksten for beliggenhet i kommunen.
 
Taksten justeres også for forhold rundt eiendommen der dette er aktuelt. Dette benevnes som ‘Samlet faktor utenfor’ (ytre faktor) på takstskjemaet. Dette gjelder eksempelvis boliger og fritidsboliger som er nærmere enn 25 meter fra midtlinje riksveg eller jernbane, boliger og fritidsboliger som ligger mer enn 200 meter fra sommervei, og boliger og fritidsboliger med nærhet til kraftlinjer med mer enn 60 kV (Regional- og sentralnett).
 
Ved siden av en del faktaopplysninger som allerede finnes i offentlige registre om eiendommen, er det gjort en utvendig befaring og vurdering av den enkelte eiendom. Se retningslinjer ved taksering av eiendommer i Nesbyen kommune for mer detaljer om taksering av andre eiendomstyper.
 
Kommunen skal ved utskriving av eiendomsskatt redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0.7 i år 2020 (gir 30 % lovpålagt reduksjon).
 
Lovverket legger opp til spesiell vurdering av konsesjonspliktige landbrukseiendommer, på grunn av de avgrensninger som jord- og konsesjonsloven legger på omsetning av slike eiendommer. Landbrukseiendommer med tomt blir taksert med bruk av faktor satt til 0.7, i tillegg til reduksjonsfaktor på 0.7. Faktor 0.49 vil dermed framkommer som skattenivå på takstskjema.
Taksten på eiendommen gjelder til neste taksering, som normalt gjøres hvert tiende år.

Hvilken promillesats er vedtatt?

Kommunestyrets rolle er å bestemme nivået på eiendomsskatten. Nivået på skatten kan variere fra 2 til 7 promille, og dette fastsettes i kommunestyrets budsjettvedtak. Det samme gjelder bruk av eventuelt bunnfradrag og fritak. For 2020 blir næringseiendommer og kraftanlegg lignet ut med 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for øvrige faste eiendommer lignes ut med 3,5 promille. Kommunestyret har i tillegg vedtatt et bunnfradrag på kr. 200.000 per boenhet for øvrige faste eiendommer.

Hva skal være med i arealberegningen - hva er måleverdig areal?

For eiendommer med Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag legges P-rom til grunn som areal.
 
For eiendommer hvor kommunen har foretatt takst er det måleverdig bruksareal (BRA) som benyttes. Dette er definert i Norsk standard NS3940, og utgjør alt areal innenfor ytterveggene. Det skal ikke fratrekkes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler eller lignende innenfor bruksenheten. Areal under takutspring, f.eks. svalgang regnes ikke med. Se f.eks. http://www.advokat-bolig-eiendom.no/artikler/p-rom-s-rom-og-bra for mer info.

Kan noen eiendommer fritas for eiendomsskatt?

Eiendomsskatteloven åpner for at kommunestyret kan gi fritak med hjemmel i § 7. Kommunestyret har i sak 113/19 vedtatt at eiendommer som tilhører stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, i henhold til eiendomsskatteloven § 7 a). Nye boliger fritas i 2 år i henhold til § 7 c). Bygninger som har historisk verdi kan søke fritak i henhold til § 7 b).
Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken.
Søknad sendes til Nesbyen kommunes postmottak.

Jeg har tidligere hatt fritak for eiendomsskatt

Tidligere har nye boliger hatt fritak for eiendomsskatt i 10 år. Dette gjelder ikke lenger. Kommunestyret kan hvert år fatte vedtak om fritak, og har i forbindelse med budsjett for 2020 - sak 113/19 - bestemt at fra 2020 så fritas nye boliger i 2 år.
 
Se mer informasjon om fritak etter § 7 i veileder utarbeidet av KS.

Hvordan sender jeg inn klage?

Det er anledning til å klage på eiendomsskattetaksten.
 
For eiendommer hvor kommunen har benyttet Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag følger klagefristen for eiendomsskatt Skatteetatens klage-/endringsfrister. Les mer om formuesverdi og klage på eiendomsskatten her (https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/)
Klage skal sendes Skatteetaten enten elektronisk ved å følge linken eller per post til: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.
 
Klagefristen for eiendomsskatt 2020 er 8. april 2020 for eiendommer hvor kommunen har foretatt takst. Det er ikke anledning til å klage på fakturaen for 2. termin. I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan skatteyter klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med utskriving av skatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
 
Klage må sendes skriftlig til postmottak i Nesbyen kommune. Henvendelser bes merket med: Eiendomsskatt, navnet ditt, telefon hvor du kan treffes på dagtid, gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse.
 
Dersom klagen gjelder feil arealberegning ber vi deg sende byggetegning eller skisse med påtegnede mål av etasjene innenfor yttervegg. Alle klager som går på faktafeil vil også bli vurdert av kommunens saksbehandlere innenfor byggesak etter plan- og bygningsloven.
 
Mottar skatteyter faktura på eiendomsskatten etter at klage er sendt, må denne betales selv om skatteyter kan få medhold i klagen. Rettelse av skattebeløp vil i så fall skje på neste termin.

Forvaltningstaksering

Hvert år befares eiendommer som har fått nyoppførte næring, bolig- og/eller fritidsbygg for å fastsette ny eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-3 punkt 5. Eiendommene som befares har fått ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller status tatt i bruk på sin eiendom. Eiendommene vil få utskrevet ny eiendomsskatt fra 01.01. året etter.
 
Ved takseringen benyttes de samme retningslinjene for taksering som ved hovedtakseringen, jfr. “Retningslinjer ved taksering av eiendommer i Nesbyen kommune”.
 
Befaring av eiendommen vil foregå utvendig, og det er ikke nødvendig for eier å være til stede. 

Utsendt informasjon

Informasjonsskriv om eiendomsskatt på boliger med formuesverdi i Nesbyen kommune.pdf
 
Informasjonsskriv om eiendomsskatt på boliger der kommunen har foretatt takst.pdf

Eiendomsskattelister

Her legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn.

 

Boliger med formuesverdi

Skatteetatens formuesgrunnlag.pdf


Næringseiendommer og boliger hvor kommunen har foretatt takst

Skattelist til offentlig ettersyn.pdf