Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Brann og feiing

Hallingdal brann- og redningsteneste iks er et interkommunalt brannvesen mellom kommunene Nesbyen, Hemsedal, Ål, Gol og Flå.

De har tilhold på Torpomoen på Torpo

Kontaktinformasjon: 
Hallingdal brann- og redningsteneste iks
Torpomoen 27, 3579 Torpo
Mail: feieavdeling@hallingdal-brannvesen.no

Tlf: 966 25 425

Nødtelefon 110.

Skal du brenne bål? Meld fra til 110-sentralen i Drammen på tlf: 333 14 110

Arbeidsområder:

  • tilsyn ved særskilte brannobjekt
  • kurs,øving- og informasjonsvirksomhet
  • saksbehandling
  • tilsyn med fyringsanlegg
  • feiing av piper 

Feiegebyr

Forskrift om brannforebygging gjeldende fra 01.01.2016

Den nye forskriften har vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskriften på området. Tidligere skulle pipene feies minimum hvert fjerde år, og oftere hvis det var behov. Tilsyn med fyringsanlegg skulle gjennomføres hvert fjerde år. Fyringsanlegg betyr ovn/peis/fyrkjele inkl. røykrør og skorstein. Den nye forskriften setter ikke krav til hvor ofte det skal feies og gjennomføres tilsyn, det er risikoen for brann ved hvert enkelt fyringsanlegg som skal legges til grunn for hvor ofte feiing og tilsyn skal gjennomføres. I tillegg blir alle fyringsanlegg omfattet av forskriften, det betyr at alle fritidsboliger, hotell og næringsbygg også skal ha tilsyn og feiing dersom de har et fyringsanlegg.

Endringer for boliger

En utredning og risikovurdering som ble gjort i alle Hallingdals kommuner i 2016 viser at det skal gjennomføres feiing og tilsyn minimum hvert 8. år, og oftere hvis risikoen tilsier det. Feieren kartlegger risikoen for hvert enkelt fyringsanlegg/bolig etter alder og tilstand på anlegget, etter fyringsmønster, sotmengde og lignende.

Endringen for bostedseierne blir derfor at feieren kan komme sjeldnere eller oftere enn før. 

Endringer for fritidsboliger

Endringer i forskriften medfører betydelige endringer for kommunen sidan alle fritidsboliger nå blir omfattet av forskriften. I våre kommuner er det vesentlig flere fritidsboliger enn boliger. Det betyr at vi trenger mange flere feiere. Hvor mange vet vi ikke før vi har kartlagt omfanget. Det er i 2016 gjort ein utredning i alle kommunene i Hallingdal, denne beskriver fremdriften i arbeidet der vi begynner med en kartlegging. Alle hytteeiere vil få et skriv der de må registrere ulike opplysninger om fyringsanlegget og bruken av dette, og om en i det hele tatt har et fyringsanlegg i fritidsboligen. På bakgrunn av denne kartleggingen vil vi organisere feie- og tilsynstjenesten for fritidsboliger fremover. Målet er at dette skal være klart frå 1.1.2018. Inntil dette er klart kan hytteeiere som ønsker feiing eller tilsyn ta kontakt med oss for å avtale feiing og/eller tilsyn.

En annen utfordring når det gjelder feiing og tilsyn på fritidsboliger er at de stort sett bare blir benyttet i helgene og i feriene. Det blir vanskelig for kommunen å utføre feiing og tilsyn bare i helger og ferier. Hvis vi skal rekke over alle, er vi avhengig av å jobbe i ukedagene. I kartleggingen vil vi skaffe informasjon på om det er mulig å gjennomføre feiing og tilsyn i ukedagene.

Vi trenger hjelp av deg som hytteeier:

I våre kommuner er det flere fritidsboliger enn boliger, vi må derfor så snart som mulig få kartlagt omfanget. Alle hytteeiere vil få eit skriv der de må svara på ulike opplysninger om fyringsanlegget og bruken av dette. På bakgrunn av denne kartleggingen vil vi organisere feie- og tilsynstjenesten i fritidsboliger fremover. Målet er at planen skal være klar fra starten av 2018, men det kommer sannsynligvis til å ta flere år før vi klarer å gå tilsyn/feie på alle hyttene. Vi har også lagt ut spørreskjemaet på nett, og vi ønsker at dette blir fylt ut snarest mulig. Du kan altså svare enten på nett eller i brevs form.

Fyring med gass

Gasspeiser og sentralfyr er å regnet som fyringsanlegg, og derfor med i tilsynsordningen vår. Dette gjelder ikke dersom gassanlegget bare er knyttet opp til en koketopp eller lignende på kjøkkenet. Vi feier ikke piper som blir brukt til gassfyring, det blir i såfall etter forespørsel.

Feieren kommer

Det blir sendt ut varsel om feiing og/eller tilsyn noen dager før feieren kommer. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt. Dersom det ikke er klargjort for feiing (folk til stedes, feielapp utfylt og hengt ut, manglende sikring eller på annen måte gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiing ikke bli utført, du vil likevel bli belastet med gebyr for oppmøte.

Stige/trinn på tak

Vi vil også gjøre oppmerksom på at forskriftene setter krav om at feieren skal ha en stige eller trinn på taket for å utføre jobben forsvarlig og i henhold til forskriftskrav. Vi oppfordrer derfor eierne av fritidsboligene til å montere stige eller trinn på taket i løpet av året. Feieren har krav til å risikovurdere faren ved å gå på alle tak. Noen tak, slik som torvtak, kan de gå på uten stige/trinn når det er tørt og ikke is. Ved andre forhold medfører det en fare å gå på samme taket slik at jobben ikke kan utføres. Uansett er risikoen for uhell/ulykker større for en som går på 25 tak hver arbeidsdag hele året, enn for en som kanskje går på taket en gang i året. På grunn av den nye forskriften er det mange firma som tibyr salg og montering av takstige/taktrinn. Er du usikker på kravene til sikker tilkomst på taket for feieren, eller andre spørsmål kontakt Hallingdal brann- og redningsteneste IKS. 

Røykvarslere

Den nye forskriften krever at du har minst en røykvarsler i hver etasje.

Tall på røykvarslere du må ha etter den nye forskriften blir avgjort av inndelingen av boligen i soner, etasjer, tekniske rom og hvor mange soverom.

Har du flere etasjer, skal du nå ha en varsler per etasje. Med oppholdsrom i en del av huset, våtrom i en annen del, kan det være at du må ha enda flere varslere for å tilfredsstille  kravene i den nye forskriften om brannforebygging.

Sidan det er krav til at alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når alle dører er stengt, kan det være behov for både fire og fem brannvarslere i boligen.

Sjekkliste for røykvarslarar

1. Monter røykvarslere i alle oppholdsrom. (Det anbefales at du monterer røykvarslere i alle oppholdsrom og alle soverom).

2. Plasser røykvarslerne midt i taket. Røyk stiger opp til taket. Korrekt plassering av røykvarsler er derfor i midten av taket. Loven sier at den skal plasseres i taket, minimum ½ meter fra veggen.

3. Kjøp en optisk røykvarsler. En optisk røykvarsler reagerer mye tidligere enn en ionisk røykvarsler ved ulmebrann, og bare kort tid etter ionisk på en flammebrann.

4. Røykvarsleren skal kunne høres fra alle rom. Få en person i familien til å trykke på røykvarslerens testknapp mens du går fra rom til rom. En godkjent røykvarsler skal gi 60 dB, dette lydnivået kan samanlignes med å stå en meter unna en støvsuger.

5. Seriekople røykvarslerne. Har hjemmet ditt flere etasjer? Da bør du seriekople alle røykvarslerne sånn at de gir alarm samtidig, uansett hva slags røykvarsler som har utløst alarmen.

6. Test røykvarslerens batteri og elektronikk. Du bør jevnlig teste at batteri og elektronikk fungerer som det skal. Har du vært bortreist i mer enn 14 dager, anbefaler vi at du sjekker røykvarslerne når du kommer hjem.

7. Test røykvarslerens detektor. Du bør jevnlig teste at røykvarslerne reagerer på røyk ved å tenne en spesialfyrstikk.

Gebyr

Sidan vi tidligere skulle gå tilsyn hvert 4. år, ble branntilsynsgebyret delt på fire og fakturert med ¼ -del hvert år. Når det nå blir ulik frekvens på branntilsyn i boliger og fritidsboliger, vil vi fra i år fakturere for hele gebyret på en gang. Gebyret blir fakturert etter at tilsyn er gjennomført. Siden hele gebyret fra nå blir fakturert på en gang kan det oppleves som det har blitt en økning i gebyret, det er ikke tilfelle. 

I overgangen fra gammel til ny ordning vil det være en del som har betalt de siste årene uten å få tilsyn. De dette gjelder vil få fratrekk på det nye gebyret ut fra hvor mye du har betalt tidligere, og når du fikk tilsyn sist. 

Når det gjelder feiing blir det ingen endringer på hvorldan gebyret faktureres. Det vil bli fakturert etter at du har fått feiing sånn som før. For de som bruker fyringsanlegget sjelden kan det bli endret frekvens, og de vil oppleve at det blir en billigere løsning.

De som ønsker oftere feiing enn det som feieren foreslår, gir beskjed om det så får de feiing oftere.

Min eiendom

I portalen Min Eiendom finner du relevant informasjon knyttet til din eiendom. Du finner blant annet informasjon om eiendomsgebyrer, kart, renovasjon, feiing og tilsyn.

For å få tilgang til informasjonen må du logge deg på med Bank-ID.

Min eiendom

Meldeplikt til brannvesenet

Husk og at du har meldeplikt til ditt lokale brannvesen dersom du bygger ny ildsted, bytter ovn, eller endrer vesentlige forhold ved fyringssystemet ditt. Som for eksempel at du har oppdaget at muren til pipa di blir varmere enn før.

Eksterne lenker

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Nesbyen kommune

Forskrift om brannforebygging

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Besøksadresse:

Torpomoen 27
3579 Torpo

Kontaktperson: Hallingdal brann- og redningstjeneste iks

Telefon: 966 25 425