Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

SMIL - økonomisk støtte

Det er igjen mulig å søke om økonomisk støtte til tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap.

Eksempler kan være tiltak for å

  • fremme biologisk mangfold i kulturlandskapet
  • legg til rette for oppleving av kulturlandskapet
  • bevare og skjøtte kulturmiljø (f.eks. beiterydding)
  • restaurere freda og verneverdige bygninger i landbruket.

Det kan også søkes støtte til andre tiltak som er viktige for jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensning fra jordbruket. Søkere av produksjonstilskudd i jordbruket blir prioritert. Det forutsettes at foretaket har sprøytejournal og gjødselplan.

Tiltaksstrategi for SMIL 2020-2023 Hallingdal_.pdf

Spesielle miljøtiltak i landbruket

Miljøplan

SMIL - søknad

Søknadsfrist, 1. april og 1. oktober

Det er imidlertid en stor fordel om dere tar kontakt før dette, da enkelte tiltak krever befaring i forkant.

Næringsfondet

Nes kommune har følgende fond som under visse vilkår kan benyttes til etablering og utvikling av næringsvirksomhet

  • Næringsfond
  • Konsesjonsavgiftsfond
  • Landbruksfond
  • Vassfarfond

Tildeling fra fondene kan skje etter søknad som lån eller tilskudd. Det forutsettes at tiltak som søkes finansiert på denne måten tilfredsstiller de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vedtekter for fondene.

Målgruppe

Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker nyetablering og/eller videreutvikling av egen bedrift.

Kriterier/vilkår for lån og/eller tilskudd

Retningslinjer for bruk og utbetaling av næringsfondene (pdf)

Vedtekter for bruk av ulike næringsfond (pdf)  

Om søknadsprosessen

Søknader om lån og/eller tilskudd fra næringsfondet behandles av Nesbyen formannskap som næringsutvalg.

Tilskudd på inntil kr.10.000,- behandles av administrasjonen.

Lån på inntil kr. 200.000,- og tilskudd på inntil kr. 50.000,- behandles av Nesbyen formannskap.

Lån og tilskudd ut over sistnevnte beløp behandles av Nesbyen kommunestyre.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister eller søknadsskjemaer for støtte fra næringsfondet.

Søknaden sendes til

Utfyllende søknad i h.h.t. vedtatte retningslinjer og vedtekter sendes til:

Nesbyen kommune, Helse- og servicesenteret, 3540 Nesbyen merket Næringsstøtte. Eller til: postmottak@nesbyen.kommune.no

Landbruksdirektør G. Tandbergs legat

Landbruksdirektør G. Tandbergs legat ble opprettet ved testamente av 10.12.1928.

Legatet gir stipend til studenter/elever fra Nesbyen som utdanner seg i jordbruk, skogbruk og gårdsdrift. Tilskudd kan også gis til 4H-klubber o.l. som arbeider for landbruket.

Legatet ledes av et styre på tre personer, to oppnevnes av Nesbyen kommunestyre og ett medlem av Fylkesmannen i Buskerud.

Søknad om stipend og tilskudd sendes styret etter annonsering  Hallingdølen.

Legatet kan også tildele diplom og pengepremier til personer som har gjort verdifull innsats i jord- og eller skogbruk i Nesbyen.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Kommunalsjef

Telefon: 32 06 83 00