Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vegarbeid og vegmeldinger

Her vil du finne informasjon om stengte veger eller andre omfattende trafikkreguleringer for kommunale veger.  For riks og fylkesveger vises det til vegvesenets nettsider. Det bes om at drift og anleggspersonell blir tatt hensyn til både når små og store oppgaver utføres.

Vegmeldinger

Esso plassen

Store områder på Esso plassen blir brukt som lager-plass for arbeider med å skifte ut vann-ledninger i sentrum. Det vil i den forbindelse være endel anleggstrafikk til og fra plassen. 

Det bes om at all annen bruk av området begrenses til et minimum.

Planlagt vegarbeid

Nedenfor er planene for vedlikehold og investeringer på kommunale veger (eller veger som er delvis kommunale) frem til 2028. Vedtatt i kommunestyret 13.09.18 (sak 42/18).

Untatt er tiltak som kan måtte iverksettes på grunn av uforutsette hendelser (flom, skred, etc). Trafikksituasjonen kan i tilegg bli påvirket ved rehabilitering av vann og avløpsnettet.

 

2019

Alt vegarbeid for 2019 utsatt til 2020 grunnet budsjettkutt.

2020

Espesetvegen

 Asfaltering av 220m utelatt ved siste asfaltering grunnet problemer med grøftevann.

Beiavegen med tverrgate

Fra Alfarvegen mot idrettsplassen ca.450m med asfalt.

Garnåsvegen

Asfaltering og gjenoppbygging fra Rv.7 opp forbi avkjøring til meteorittkrater.

Kirkevegen

Asfaltering av 235m mellom 2017 asfaltering.

Neslevegen

Asfaltering.

Mykingvegen

Første 100m med asfalt

Fuglestigen

Asfaltering fra barnehagen.

Vassfarvegen

Asfaltering fra slutten av 50-sona opp til slutten av asfalt.

Alfarvegen

To småstrekninger, en ved Monter og en ved Lysverkeboligene.

Brekkebråten

Asfaltere grusdel av veg, ca.10m.

Tiurvegen

Asfaltering av ca. 250m med mye hull og sprekker.

Jerpenvegen

To strekninger med asfaltering på ca 15m. hver.

Gudbrandsrudvegen

Fjerne asfalt og gjengruse 300m av nederste del.

Børdalsvegen

Oppgrusing av hele vegen.

Vassfarvegen

Lys på nederste del av Vassfarvegen (ca 200m). Mulig avhengig av støtte til trafikksikkerhetstiltak.

Nesbyen rundt turløype

Belysning langs turløype.

Fotgjengeroverganger sentrum

Gatelys ved fotgjengeroverganger. Mulig avhengig av støtte til trafikksikkerhetstiltak.

2021

Liamarkvegen

Gruse opp og grøfte kommunal del av vegen.

Sagtomta

Asfaltering av plass, ved behov.

Tyrivegen

Asfaltering av grusveg

Stasjonsvegen

Asfaltere og relegge stein utenfor Power-Fortuna.

Alfarvegen

Asfaltere fra Sjong mot Smedsgården

Tovegen

Grusing, grøfting, sprenging og delvis masseutskifting på strekningen etter Toengbrua.

Fløtenvegen

Ny ferist og noe grøfting.

Rukkedalsvegen

Gang og sykkelveg fra slutt gang-sykkelveg til innkjøring til museet. Mulig avhengig av støtte til trafikksikkerhetstiltak.

2022

Tovegen

Grusing, grøfting, sprengning og delvis masseutskifting på strekningen før Toengbrua.

Soleivegen

Asfaltering.

Jordeslykkja

Asfaltering.

Vassfarvegen

Innsmalning og asfaltering fra slutt asfalt.

Benterudvegen

Grusing av hele vegen.

Geitsundvegen

Grusing av hele vegen.

Liavegen

Grusing av hele vegen.

2023

Vassfarvegen

Opprettelse av gang- sykkelveg langs nedre del av Vassfarvegen. Mulig avhengig av støtte til trafikksikkerhetstiltak.

2024

Bækenlia

Asfaltering av hele vegen.

Halandvegen

Asfaltering av hele vegen.

Steinmogutu

Fortau langs Nesbyen rundt trasé

2025

Alfarvegen

Gang- sykkelveg fra slutt gang- sykkelveg til Lysverkeboligan.

2026

Brekkebråten

Asfaltering av hele vegen.

Sjåheimsvegen

Asfaltering av hele vegen.

Høvabakken

Asfaltering av hele vegen.

2028

Tetuvegen

Asfaltering hele vegen.

Harestigen

Asfaltering hele vegen.

Austebakkan

Asfaltering.

Fiolvegen

Asfaltering hele vegen.

Blingsmovegen

Asfaltering mot Lassegård.

Veg til boligbyggerlag

Asfaltering hele vegen.

Mogopvegen

Asfaltering hele vegen.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Ole Vidar Støvik

Tittel: Oppsynsmann

Telefon: 952 45 021

Kontaktperson: Knut Erik Vinje

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 32 06 83 00