Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontaktordningen er en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meiningsfull fritid eller kan gi råd om gjøremål i dagliglivet.

Tyngdepunktet i oppgavene til støttekontakten ligger i kontakt og støtte etter brukeren sine ønsker.

Støttekontaktvirksomheten blir utøvd av privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn.

Støttekontakt er gratis

Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester §3-2, nr.6 bokstav b

Kriterier for tildeling av støttekontakt

behovet blir vurdert etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 bokstav b) støttekontakt

 • brukeren må forplikte seg til å holde avtaler og følge plan for oppdraget
 • timene skal brukes til deltagelse på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelser og egenaktivitet
 • støttekontakt blir som hovedregel ikke innvilget til personer under 8 år, da denne gruppen sjelden har et selvstendig kultur og fritidsliv, uavhengig av forutsetninger
 • personer med forsørgeransvar, ektefelle eller samboer, søsken eller andre nære pårørende skal ikke være støttekontakt for brukeren
 • personer med 1:1 bemanning, får som hovedregel ikke innvilget støttekontakt.
Vil du være støttekontakt?

En støttekontakt hjelper et annet menneske til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner, og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid.

En støttekontakt må

 • være over 18 år
 • være interessert i å arbeide med menneske
 • være stabil og pålitelig
 • ha evne til samarbeid
 • kunne sette grenser

Det kan være en fordel å disponere bil, men det er ikke et vilkår.

Mennesker som har behov for støttekontakt er ulike og har ulike behov, derfor må også støttekontaktene være ulike. Alder, kjønn, personlighet og interesser er avgjørende når vi skal kople rett støttekontakt og bruker.

Hvem har behov for støttekontakt?
 • Barn, ungdom og voksne med sosiale, og/eller psykiske problemer
 • Mennesker med rusproblemer
 • Fysisk funksjonshemmede
 • Innvandrere
 • Psykisk utviklingshemmede
 • Barn i forebyggende barnevern
Hovedmålet til en støttekontakt

Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker hjelp til å utnytte fritida på en positiv og meningsfull måte. Avhengig av brukerens behov, ønsker og interesser kan støttekontakten nyttes til individuelt samvær eller som en brobygger til fritidsaktiviteter eller andre mennesker. Å være  støttekontakt innebærer å være medmenneske, være positiv, aktiv, kreativ og kanskje litt idealistisk. Støttekontakt skal ikke være behandler/terapeut eller "bestevenn".

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

Lønn m.m.

Oppdrag som støttekontakt er lønnet pr. time. Støttekontaktene får i tillegg dekket utgiftene sine inntil et visst beløp pr. måned mot dokumentasjon, og kilometergodtgjørelse med inntil 300 km pr. måned. Støttekontakten får tilbud om rettledning og oppfølging. Støttekontakten har taushetsplikt, og må skrive under på taushetsløfte. Støttekontakter som skal jobbe med barn/ungdommer må ha politiattest.

Hvem trenger vi?
 • Vanlige folk
 • Menn og kvinner
 • Eldre
 • Yngre
 • Deg som er sporty
 • Deg som ikke er sporty
 • Liker kino, musikk, kunst og håndarbeid
 • Liker fotball og svømming
 • Liker shopping og kafebesøk
 • Deg som er flink til å lytte
 • Har forståelse for andres ulike behov og reaksjoner
 • Kan se menneske som de er bak fasadene
 • Har et åpent hjerte
 • Har respekt for egne og andres meininger