Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Andre kunngjøringer

Forslag til navn på Embetsgarden sitt tunområde - høring

Den 23.05.2023 vedtok Teknisk utvalg å legge navneforslag på høring frem til 06.08.2023.

Saksprotokoll Forslag til navn på Embetsgarden sitt tunområde.PDF

Forslag til navn på Embetsgarden sitt tunområde.PDF

Kart tunområde Embetsgarden.PDF

Navneforslag.PDF

Navneforslag Embetsgarden sitt tunområde.PDF

Forslag til navn på tunet utenfor Embetsgarden.pdf.PDF

Eventuelle merknader og innspill til foreslåtte navn sendes Nesbyen kommune innen 06.08.2023.

Forslag til nye veinavn for adressering – Søre Buhovd, Natten, Brøtset, Tohovda, Briskebyen og Brennelihytta - høring

Den 23.05.2023 vedtok Teknisk utvalg å legge ut ti nye forslag til veinavn for adressering på høring frem til 06.08.2023.

Saksprotokoll Forslag til nye veinavn for adressering - Søre Buhovd, Natten, Brøtset, Tohovda, Briskebyen og Brennelihytta.PDF

Forslag til nye veinavn for adressering - Søre Buhovd, Natten, Brøtset, Tohovda, Briskebyen og Brennelihytta(2).PDF

Kart Søre Buhovd vei 1343 - 1346.PDF

Kart vei 1419 Seterfeltet 2.PDF

Kart vei 1418 Syningen 2.PDF

Kart vei 1421 - område F9.PDF

Kart vei 1420 ved Brynhildstjern.PDF

Kart Tohovda reguleringsplan.PDF

Kart Briskebyen 2.PDF

Kart vei 1417 - skogsbilvei Brennatten.PDF

Kart Søre Buhovd vei 1338 - 1342.PDF

Navneforslag vei 1421.PDF

Eventuelle merknader og innspill til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 06.08.2023.

Vedtatte detaljreguleringsplaner for Briskebyen 2 og Syningen 2

Det vises til kommunestyremøte den 09.03.23 der det ble fattet følgende planvedtak:

Sak 13/2023 - Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12 er detaljreguleringsplan for Briskebyen 2 med planid 01202008 vedtatt.

3040_01202108_Briskebyen2_bestemmelser_vedtatt.pdf

3040_01202108_Briskebyen2_saksfremlegg_sluttbehandling.pdf

3040_01202108_Briskebyen2_saksprotokoll_KST.pdf

3040_01202108_Rp_Briskebyen2_planbeskrivelse.pdf

3040_01202108_Rp_Briskebyen2_plankart_vedtatt_A1.pdf

3040_01202108_Briskebyen2_ROS-analyse.pdf

3040_01202108_Briskebyen2_VA-plan_sluttbehandling.pdf

Sak 14/2023 - Med hjemmel i pbl § 12-12 er detaljreguleringsplan for Syningen 2 med planid 01201907 vedtatt.

Med hjemmel i pbl § 12-14 er bebyggelsesplan for Syningen med planid 02199901 opphørt fra samme tidspunkt.

3040_01201907_Rp_Syningen 2_vedtak_KST.pdf

3040_01201907_Rp_Syningen 2_sluttbehandling.pdf

3040_01201907_Rp_Syningen 2_bestemmelser_vedtatt.pdf

3040_01201907_Rp_Syningen 2_planbeskrivelse_vedtatt.pdf

3040_01201907_Rp_Syningen2_plankart_vedtatt_A0.pdf

3040_01201907_Rp_Syningen 2_VA-plan.PDF

3040_01201907_Rp_Syningen 2_VA-plankart.PDF

I medhold av pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens kapittel IV, kan ovennevnte vedtak påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken av parter eller andre med rettslig klageinteresse.

Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller sendes per e-post til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato (18.04.23) eller fra mottak av brev.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommune innen 3 – tre- år.

Planens dokumenter kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg.