Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Folkehelseoversikt Nesbyen, 2024-2027

Lurer du på hva som er status på folkehelsa i Nesbyen? Hvordan vi har det her i bygda? Hvordan befolkningen er sammensatt? Hvordan er oppvekst og levekår? Er miljøet rundt oss bra? Hvordan er helsetilstanden vår - og vår helserelaterte adferd? Og hva med skader og ulykker?

Hvis du er interessert i dette kan du lese oversiktsdokumentet over folkehelsa, som gir en status på dette. En oppsummering får du under, men hele dokumentet med forklaringer, hovedfunn, utfordringer og forslag til fokus de neste årene kan du lese i oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nesbyen kommune 2024-2027.


I. BEFOLKNINGEN

 • Nesbyen har hatt en svak befolkningsvekst de siste årene, etter mange år med befolkningsnedgang
 • Fødselstallene varierer mye fra år til år, og var i 2022 relativt høyt med 27 fødte
 • Andel innbyggere i yrkesaktiv alder er noe lavere enn i resten av Hallingdal og landet som helhet
 • Det er en lavere andel aleneboende over 45 år enn i resten av Hallingdal
 • Befolkningen er eldre enn landsgjennomsnittet og forventet levealder er på nivå med resten av landet

II. OPPVEKST OG LEVEKÅR

 • Det er full barnehagedekning i Nesbyen kommune. Barnehagene oppfyller bemanningsnormen, men ikke pedaognormen til enhver tid
 • Nasjonale prøver i lese- og skriveferdigheter på 5. og 8. trinn er på
  nivå med landsgjennomsnittet eller bedre
 • Blant ungdom er det lavere trivsel og mindre tro på et godt
  og lykkelig liv i fremtiden enn tidligere*
 • Det er god gjennomføringsgrad ved videregående skole
 • Innbyggerne i Nesbyen har lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet
 • Det er lav arbeidsledighet og inntektsulikheten er statistisk lik som hele landet
 • Andelen unge som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring er stigende, og høyere i Nesbyen enn resten av Hallingdal og snittet for hele landet

III. BIOLOGISK, KJEMISK, SOSIALT OG FYSISK MILJØ

 • I Nesbyen er det lite støy og forurensning, og god drikkevannskvalitet
 • Det er noen utsatte områder for radon i kommunen, spesielt nede i dalen ved Hallingdalselva
 • Kvaliteten på barnehager og skoler er varierende og har forbedringsbehov
 • Ungdommen er mindre fornøyd med lokalmiljøet og treffsteder enn tidligere og det er økning i andel ungdom som er plaget av ensomhet*
 • Ungdommen opplever i stor grad trygghet i nærmiljøet*


IV. HELSETILSTAND

 • Befolkningen på Nesbyen har relativt god helse
 • Det er en lavere andel ungdom som har psykiske helseplager enn resten av kommunene i Hallingdal og hele landet*
 • Det er økning i antall nye tilfeller av kreft, samt økning i antall legemiddelbrukere av medikamenter mot KOLS og astma, og høyere andel av befolkningen med demens enn hele landet
 • Andelen av befolkningen som har muskel- og skjelettplager er lavere enn hele landet, men det er flere unge enn ellers i landet med disse plagene
 • Nesbyen ligger over landsgjennomsnittet på antall brukere av sovemidler og diabetesmedikamenter


V. HELSERELATERT ADFERD

 • I Nesbyen har befolkningen god vaksinasjonsdekning
 • Det registreres en økning i andelen ungdom som er lite eller ikke fysisk aktive*, men Nesbyen kommer bedre ut enn alle andre kommuner i Hallingdal
 • Nedgang i deltakelse i organisert aktivitet og markant økning i skjermtid* 
 • Andel ungdom som rapporter om søvnplager og alkoholbruk er økende*
 • Bruken av reseptfrie, smertestillende legemidler har gått opp, og er høyere enn landssnittet og alle andre kommuner i Hallingdal
 • Kostholdet blant innbyggerne i Nesbyen bør også bli bedre


VI. SKADER OG ULYKKER

 • Det har vært en økning i antall trafikkulykker i Hallingdal siste årene
 • Ulike regionale og nasjonale tiltak er nødvendige for å imøtekomme behov innenfor trafikksikkerhet
 • Nesbyen har en høyere forekomst av hoftebrudd enn de fleste andre kommunene i Hallingdal og landsgjennomsnittet
 • Forebyggende fokus er viktig for langsiktig helsegevinst

* tall fra Ungdata som er innhentet under Covid19 pandemien, ny Ungdata gjennomføres i 2025 og det forventes en del endringer i tallene

Les mer om folkehelse i Nesbyen her.

Foto: Lars Storheim

Sist endret: 11.07.2024