Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Barneskolen

Grunnskoleopplæring for elever i 1. til 7. årstrinn. Nesbyen kommune har én kommunal barneskole, Nesbyen barneskole i Nesbyen. Skolen legger vekt på tilpasset opplæring med vekt på de grunnleggende ferdigheter. I tillegg til undervisning, tilbyr skolen SFO. Skolen har godt utdannede lærere i alle skolefag og det er idrettshall og svømmehall i nær tilknytning.

Kontaktinformasjon

Rektor: Kari Tovsrud Brenno

Telefon: 32 06 84 50

Skolefaglig ansvarlig: Hanne Brunborg

Telefon: 32 06 83 00

Nesbyen barneskole

Nesbyen barneskole omfatter 1.-7. klasse med 2 paralleller på de fleste trinn.

I tilknytning til skoleanlegget har vi idrettshall, svømmehall og et stort idrettsanlegg som vi bruker i undervisningen. Like i nærheten av skolen har vi også et flott naturområde hvor vi har anledning til å drive uteskole med elevene.

De ytre forutsetningene for å få til en god skole er tilstede.

Skolen er delt i to avdelinger: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse. Hver avdeling har sin egen avdelingsleder.

Skolens pedagogiske personell består av en fin blanding av unge og litt eldre lærere som sammen gir skolen et faglig pedagogisk innhold vi kan være stolte av. Alle ansatte spiller en viktig og nødvendig rolle i vår organisasjon. Derfor er vi også veldig glad for å ha så mange dyktige medarbeidere med oss i tillegg til det pedagogiske personalet.

Ukeplaner/Visma

Ukeplaner Nesbyen barneskole

Visma foresattportal

Visma Flyt

Målgruppe

Barn i opplæringspliktig alder bosatt i kommunen.

Kriterier/vilkår

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring. Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når opphodet har vart i tre måneder.

Pris for tjenesten

Grunnskoleopplæring i offentlig grunnskole er gratis.

Samarbeidspartnere

Skole samarbeider tett med barnehagene og ungdomskolen for å sikre gode overganger mellom enhetene.
Familiens hus gjennom helsesykepleier er en viktig samarbeidspartner for skolen.

Helsesykepleier har eget kontor på skolen, og er til stede hver skoledag.

Skolen samarbeider med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) for å sikre likeverdig opplæring for barn og ungdom med særlige behov.

Barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP) hører til på Hønefoss, men har en avdeling på Hallingdal Sjukestugu. Vi samarbeider med begge når det er behov.

Lover og retningslinjer
Elevenes skolemiljø

Opplæringslovens § 9a sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Hvis du opplever at ditt barn ikke har det trygt og godt, vil vi at du skal ta kontakt med skolen gjennom kontaktlærer slik at tiltak kan iverksettes.

Les mer om elevenes rettigheter her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

Skolemiljøarbeid

Det er utarbeidet detaljerte planer i arbeidet for et godt skolemiljø.

Handlingsplan for godt skolemiljø NB.pdf

Ordensreglement.pdf

Rutiner for å sikre brukermedvirkning_barneskolen.pdf

IKT-regler for grunnskolen

IKT-reglement Nesbyen barneskole.pdf

Utsatt eller fremskutt skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning eller har behov for ett ekstra utviklingsår før skolestart må du søke om dette.

Søknadsfristen er 1. desember

Informasjon og søknadsskjema

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nesbyen barneskole i august 2023, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november. Dette gjelder barn født 2017 og eventuelle barn født 2016 med vedtak om utsatt skolestart. Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen og elever som flytter til kommunen i tida fram mot skolestart, må ta kontakt med skolen snarest mulig. Dette for at alle elever som skal begynne i 1. klasse ved Nesbyen barneskole skal få vedtak om innskriving. 

I innskrivingsvedtaket er det blant annet gitt melding om at barnet er skrevet inn ved Nesbyen barneskole.  Vedtaket er sendt ut uten forutgående søknad (endret rutine iverksatt i 2018). Vedtaket sendes som hovedregel ut elektronisk, men til dem som ikke mottar brev elektronisk så sendes det automatisk videre pr post til adresse oppgitt i Folkeregisteret. Dersom nåværende adresse ikke stemmer med det som står i Folkeregisteret, må foresatte melde fra til Folkeregisteret om korrekt adresse snarest. Se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ for mer informasjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nesbyen barneskole, Beiavegen 4, 3540 Nesbyen eller telefon 320 68 450 kl. 08.30 – 14.00

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Tilflytting av elever i 2. – 7./8.-10. klasse

Så snart dere har bestemt dere for å flytte til Nesbyen, så er det fint om foresatte i 2. – 7. klasse tar kontakt med Nesbyen barneskole. Foresatte til 8. – 10. klasse kan ta kontakt med Nesbyen ungdomsskole. Sørg for at skolen dere flytter fra, sender flyttemelding til skolen på Nesbyen så snart som mulig. Barn og unge har både rett og plikt til grunnskoleopplæring og skal dermed møte i ny skole etter avtale med skolen, uten ugrunnet opphold.  

Vi minner også om at flytting skal meldes til Folkeregisteret senest 8 dager etter flytting. Se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ for mer informasjon.

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Søknad om undervisningsfri

Søknader om fri gjøres via skjema på Visma. Rett til fri reguleres av opplæringsloven § 2-3a og § 2-11, og rektor er delegert myndighet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klageinstansen.

Se for øvrig opplæringsloven § 15-2. (Departementet har delegert beslutningsmyndigheten i klagesaker til Fylkesmannen.)