Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv  

Offentlig ettersyn av detaljregulering Briskebyen 2 planid 01202108

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Briskebyen 2 (planID: 01202108) ut til høring og offentlig ettersyn etter politisk vedtak i teknisk utvalg om 1. gangs behandling, fattet den 26.04.2022, sak 26/2022.

Planområdet er i samsvar med vedtatt kommunedelplan. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og utearealer.

01202108, Briskebyen 2 - detaljreguleringsplan - 1. gangs behandling.pdf

Saksprotokoll 01202108, Briskebyen 2 - detaljreguleringsplan - 1. gangs behandling.pdf

Briskebyen 2 - Arealplankart.pdf

Briskebyen 2 - Planbeskrivelse.pdf

Briskebyen 2 - Planbestemmelser.pdf

Briskebyen 2 - ROS-analyse.pdf

Briskebyen 2 - VA-plan.pdf

Briskebyen 2 - Veiprofil GS.pdf

Briskebyen 2 - Veiprofil V1.pdf

BioFokus rapport 2021-028 - Vurdering av konsekvenser for den fredede apollosommerfuglen.pdf

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken kan fås ved henvendelse til Servicetorget i Nesbyen kommune, tlf. 32 06 83 00.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Nesbyen kommune ved teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 18. juni 2022.

Offentlig ettersyn detaljregulering Eidalsmarka 2, planid 01202104

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Eidalsmarka 2 (planID: 01202104) ut til høring og offentlig ettersyn etter delegert vedtak for 1. gangs behandling, fattet den 07.04.2022. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles gjeldende reguleringsplan for Eidalsmarka (planID: 01200608) opphørt fra det tidspunkt detaljreguleringsplan for Eidalsmarka 2 vedtas.

Planområdet er i samsvar med vedtatt kommuneplan. Hensikten med planarbeidet er å fortette eksisterende hyttefelt gjennom å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur.

01202104, Eidalsmarka 2 - detaljreguleringsplan - Høring av planforslag.pdf

Eidalsmarka 2 - Planbeskrivelse.pdf

Eidalsmarka 2 - Planbestemmelser.pdf

Eidalsmarka 2 - Arealplankart.pdf

Eidalsmarka 2 - Helningskart.pdf

Eidalsmarka 2 - VA-plan.pdf

Eidalsmarka 2 - VA-plan suppleringsnotat.pdf

Eidalsmarka 2 - Veiprofiler V2.pdf

Eidalsmarka 2 - Veiprofiler V4, V5 og V6.pdf

Eidalsmarka 2 - Veiprofiler V7, V8 og V9.pdf

Eidalsmarka 2 - ROS-analyse.pdf

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, kan fås ved henvendelse til Servicetorget i Nesbyen kommune, tlf. 32 06 83 00.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Nesbyen kommune, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 22. mai 2022.

Andre kunngjøringer

Lokal gebyrforskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg - høring

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Høringsbrev.pdf.pdf

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg.pdf.pdf

Høringsfrist: 13. juni 2022

Forslag til nye veinavn for adressering Einan 4, Natten, Eidalsmarka og Toenmarka - høring

Den 26.04.2022 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 16 nye veinavn for adressering på høring frem til 23.05.2022.

Dokumentene ligger her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/964951640/DmbMeeting/82

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 24.05.2022.