Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Offentlig ettersyn - Eiendomsskatteliste for Nesbyen kommune 2024

Eiendomsskattelister

Eiendomsskatteliste for Nesbyen kommune er legges ut til offentlig ettersyn i Servicetorget, Embetsgarden, i 3 uker fra og med 29.02.24.

SkattelisteOffentligEttersyn Formuesgrunnlag_20240228_0819.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn Fritid_20240228_0821.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn Andre_20240228_1100.pdf

Eiendomsskatten forfaller i fire terminer (mars, mai, september og november) og blir fakturert sammen med øvrige kommunale avgifter. Selv om du klager skal fakturert eiendomsskatt betales.

Du kan finne kopi av dine fakturaer eller søke om betalingsutsettelse på Min side (gjelder private kunder)

Bakgrunn

Eiendomsskatten skrives ut med bakgrunn i kommunestyrets vedtak (KS-sak 84/18) der det er vedtatt utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Nesbyen kommune. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 107/2023 om utligning av eiendomsskatt på 3,7 promille for 2024 for boliger og fritidsboliger. For 2024 sendes det ut egne skattesedler til skatteytere som har fått ny eller endret skattetakst i forhold til 2023. Det sendes også ut skattesedler til alle hvor kommunen har benyttet Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag, da det har blitt noe endring på disse. Gjeldende takst og skattebeløp fremkommer av skatteseddelen.

Klage

For eiendommer hvor kommunen har benyttet Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag følger klagefristen for eiendomsskatt Skatteetatens klage-/endringsfrister. Les mer om formuesverdi og klage på eiendomsskatten. Klage skal sendes Skatteetaten enten elektronisk ved å følge linken eller per post til: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.

Eventuell klage på utskrevet eiendomsskatt på øvrig eiendom må sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Eiendomsskattekontoret, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no.

Klage må være kommunen i hende innen torsdag 11.04.2024 kl. 12.00. Selv om du klager skal fakturert eiendomsskatt betales.

Hvis du mener taksten fortsatt er for høy og ønsker å klage på dette, anbefaler vi å legge ved (alternativt ettersende) takst fra offentlig godkjent takstmann som ikke er eldre enn 1 år.

Klagene behandles først etter at klagefristen er gått ut, og er gjenstand for politisk behandling. Svar på klagen kan derfor tidligst forventes i juni 2024.

Mer informasjon

Informasjon og spørsmål om eiendomsskatt

Andre kunngjøringer

Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Nesbyen kommune

Eventuelle høringsinnspill og justeringer behandles av formannskapet den 20.03.2024. Justeringer av godtgjøringer som følger av budsjettvedtak 14.12.23 ivaretas som del av denne prosessen.

Forskriften behandles endelig av kommunestyret i møte den 25.04.2024, og skal kunngjøres i Norsk Lovtidend samme dag som den fastsettes, jf. forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c.

2024_Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder Nesbyen.PDF

Høringsinnspill sendes til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 15.03.24