Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Syningen 2 planid 01201907

Nesbyen kommune har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Syningen 2 (planid 01201907) til offentlig ettersyn. Dette er et planområde beliggende øverst i Natten i Nesfjellet. Det tilrettelegges for 32 nye tomter til fritidsbebyggelse. I tillegg åpner planen for konsentrert bebyggelse, turistformål, hotell mm. Planforslaget består bl.a. av arealplankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, vann- og avløpsplan, skredvurdering, veiprofiler og kulturminnerapport.

01201907, Syningen 2 - detaljreguleringsplan - melding om vedtak om offentlig ettersyn.PDF

3040_01201907_Rp_plankart_høring1_A0.PDF

631138-01_HB300_220706.PDF

631138-01_HB301_220706.PDF

631138-01_HC301_220706.PDF

631138-01_VA-plan Syningen2_ver2.PDF

Helningskart_A3_090622.PDF

Lengdeprofil_V5_A1_1000_500_190422.PDF

Lengdeprofil_V6 - V9_A1_1000_500_190422.PDF

Planbeskrivelse Syningen 2 150622.pdf.PDF

Planbestemmelser_Syningen 2_200722.PDF

rapport fra kulturminneregistrering(1).PDF

ROS-analyse - Syningen 2 160622.pdf.PDF

Skred_19474-01-1.PDF

Vedlegg_oppstart_210421.PDF

Saksdokumentene kan også fås tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg.

Høringsinnspill til planforslaget sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller på epost: postmottak@nesbyen.kommune.no innen 20. september 2022.

Offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for Einan 6

Teknisk utvalg har i møte den 01.07.2022 sak 32/2022 vedtatt å legge ut forslag til områderegulering for Einan 6 på offentlig ettersyn. Dette er et planområde på om lag 1405 dekar beliggende i Nesfjellet om lag 12 km fra Nesbyen sentrum. Områdereguleringen knytter sammen utbyggingsområder, tilrettelegger for utvidelse til 18 hulls golfbane, åpner for nye hyttefelt bestående av både frittliggende og konsentrert bebyggelse og bedre tilrettelegging av stier og løyper.

Planforslaget består av arealplankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, ROS-analyse, vann- og avløpsplan, notat om naturmangfoldet, støyvurdering, landskapsvurdering, ringvirkningsanalyse, trafikknotat og veiprofiler.

01202105, Einan 6 - områderegulering - 1. gangs behandling.PDF

Saksprotokoll 01202105, Einan 6 - områderegulering - 1. gangs behandling.PDF

Regplan Einan6 211220.pdf.PDF

Planbeskrivelse Einan 6 21.12.2021.pdf.PDF

Bestemmelser Einan 6 20.12.2021.pdf.PDF

Einan 6 - landkapsvurdering.pdf.PDF

Einan6 naturmangfold Notat.pdf.PDF

Einan6 notat støy 20.12.2021 (1).pdf.PDF

HB100.pdf.PDF

Ringvirkningsanalyse Nesfjellet.pdf.PDF

ROS-analyse Einan 6 20.12.2021.pdf.PDF

TC101A 211220.pdf.PDF

TC101B 211220.pdf.PDF

TC102 211220.pdf.PDF

TC103 211220.pdf.PDF

TC104 211220.pdf.PDF

TD101 211220.pdf.PDF

TD102 211220.pdf.PDF

Trafikknotat Grasdokk krysset.pdf.PDF

VA-plan.pdf.PDF

Høringsinnspill til planforslaget sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller på epost: postmottak@nesbyen.kommune.no innen 15. september 2022.

Offentlig ettersyn av detaljregulering Tohovda planid 01202006

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Tohovda (planID: 01202006) ut til høring og offentlig ettersyn etter delegert vedtak for 1. gangs behandling, fattet den 20.07.2022.

Planområdet er i samsvar med vedtatt kommunedelplan. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

01202006, Tohovda - detaljreguleringsplan - Høring av planforslag.pdf

Tohovda - Forslagsstillers kommentar til redusert byggegrense langs vassdrag.pdf

Tohovda - Planbestemmelser.pdf

Tohovda - Arealplankart.pdf

Tohovda - Helningskart.pdf

Tohovda - VA-plan.pdf

Tohovda - VA-plankart.pdf

Tohovda - Plantegning av veg og tomter.pdf

Tohovda - Planbeskrivelse med ROS-analyse.pdf

Tohovda - Tverrprofil veg A1.pdf

Tohovda - Tverrprofil veg A2.pdf

Tohovda - Tverrprofil veg B.pdf

Tohovda - Tverrprofil veg C.pdf

Tohovda - Tverrprofil veg D.pdf

Tohovda - Tverrprofil veg E.pdf

Tohovda - Tverrprofil veg F.pdf

Tohovda - Tverrprofil veg G.pdf

Tohovda - Lengdeprofil veg A1.pdf

Tohovda - Lengdeprofil veg A2.pdf

Tohovda - Lengdeprofil veg B.pdf

Tohovda - Lengdeprofil veg C.pdf

Tohovda - Lengdeprofil veg D.pdf

Tohovda - Lengdeprofil veg E.pdf

Tohovda - Lengdeprofil veg F.pdf

Tohovda - Lengdeprofil veg G.pdf

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i Nesbyen kommune, tlf. 32 06 83 00.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Nesbyen kommune ved teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 10. september 2022

Andre kunngjøringer

Strategisk plan for kultursektoren 2015 – 2025. Revidering 2022 - Høring.

«Strategisk plan for kultursektoren 2015 – 2025. Revidering 2022. Høringsforslag» er ute til høring.

Strategisk plan for kultursektoren - revidert utgave pr 2022 - II.pdf

Kommentarer/innspill/forslag til endringer skal være skriftlig og sendes til: postmottak@nesbyen.kommune.no eller Nesbyen kommune, Embetsgarden, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen

Kommentarer/innspill/forslag til endringer må være kommunen i hende senest 6. september 2022.

Høringsforslag sendes ut til lag/foreninger og andre innen 10. august.

Gjeldende Strategiske plan for kultursektoren

Vedtak i navnesak - Båtstjern- /Bostjern og Lyseren mfl.

2014/61606 – Båtstjern- /Bostjern

2016/61607 – Lyseren mfl.

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av noen stedsnavn i Nesbyen kommune. Vedtakene er gjort med hjemmel i § 7 i lov om stadnamn. Hjemmelshavere til eiendomsrett og festerett som har eiendommer med bruksnavn som er berørt, vil få tilsendt eget brev. 

Navneliste i sak 2016-61606 - Nesbyen kommune.PDF.pdf

Vedtak i navnesak 2014-61606 – Båtstjern--Bostjern- – Nesbyen kommune.PDF.pdf

Navneliste i sak 2016-61607 - Nesbyen kommune.PDF.pdf

Vedtak i navnesak 2016-61607 – Lyseren mfl. – Nesbyen kommune.PDF.pdf

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos Statens kartverk.

Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk post@kartverket.no med kopi til Nesbyen kommune postmottak@nesbyen.kommune.no innen 29.08.2022.