Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan for Nesbyen skole

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har teknisk utvalg vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Nesbyen Skole (planID: 01202109) på 1. gangs offentlig ettersyn. Det er gjort forandringer i kart og bestemmelser etter teknisk utvalg har behandlet saken.

01202109 Planbeskrivelse Nesbyen skole mm 10082022 v9.pdf

01202109, Nesbyen skole og mindre del av sentrum, - detaljreguleringsplan 1. gangs behandling.pdf

3040_01202109_Rp_Nesbyen-skole_plankart_høring1_A0.pdf

V02_01202109_Reguleringsbestemmelser_endringer 311022.pdf

V03 ROS-analyse Nesbyen skole mm 10.08.2022.pdf

V08 KP Nes og KDP Nesbyen trafikk- og støyanalyse 2012.pdf

V09 220401 A3 Situasjonsplan - skisse REV 01.04.2022.pdf

V10 Knutepunkt buss SørArkitekter 03032022.pdf

V11 A3 - 01 Prinsippskisse - utbyggingsmuligheter alt 2.pdf

V12 Nesbyen Mulighetsstudie 28012021.pdf

Frist for høring er satt til den 03.04.23.   Merknader sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller på e-post til postmottak@nesbyen.kommune.no.

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunen

Andre kunngjøringer

Anmodning om forslag til nye veinavn for adressering

Nesbyen kommune ønsker forslag til veinavn for adressering på veier i områdene Søre Buhovd, Natten, Brøtset, Tohovda, Briskebyen og Brennelihytta.

Anmodning om forslag til nye veinavn for adressering - Søre Buhovd, Natten, Brøtset, Tohovda, Briskebyen og Brennelihytta.PDF

Kart Briskebyen 2.PDF

Kart Søre Buhovd vei 1338 - 1342.PDF

Kart Søre Buhovd vei 1343 - 1346.PDF

Kart Tohovda reguleringsplan.PDF

Kart vei 1417 - skogsbilvei Brennatten.PDF

Kart vei 1418 Syningen 2.PDF

Kart vei 1419 Seterfeltet 2.PDF

Kart vei 1420 ved Brynhildstjern.PDF

Kart vei 1421 - område F9.PDF

Forslag til navn sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 02.05.2023.

Anmodning om forslag til navn på Embetsgarden sitt tunområde

Nesbyen kommune ønsker å fastsette et navn på denne plassen.

Anmodning om forslag til navn på Embetsgarden sitt tunområde.PDF

Kart tunområde Embetsgarden.PDF

Forslag til navn sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no innen 02.05.2023.

Detaljregulering for Moan, Nesbyen kommune - varsel om oppstart av plan og utbyggingsavtale(-er)

I tråd med plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan for Moan.  Planarbeidet varsles på vegne av Nesbyen kommune. Det er Sør Arkitekter som er konsulent for arbeidet.  Planen har fått planID 01202203.

Formålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse og boligbebyggelse med tilhørende anlegg på Moan sør for Nesbyen sentrum hovedsakelig i tråd med Kommunedelplan for Nesbyen.

03_Varselsbrev_rp_Moane_v4.pdf

Planinitiativ_Moan_v3.pdf

Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med forhandling om utbyggingsavtale(-er) i henhold til pbl. §17-4.

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden eller via epost: post@sorarkitekter.no.  Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 35 02 95 00.

Kopi kan sendes til Nesbyen kommune på epost postmottak@nesbyen.kommune.no eller til Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.

Innspill må være mottatt innen 10. april 2023.