Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Offentlig ettersyn - valg av meddommere for perioden 2025-2028

Nesbyen kommune legger ut til høring forslag til meddommere for perioden 01.01.2025 - 31.12.2028.

Offentlig ettersyn - Meddommere.pdf

Høringsfrist: 05. juli 2024. 

Har du merknader eller innvendinger til forslagene, må dette meldes postmottak@nesbyen.kommune.no, eller per post: Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.

Offentlig ettersyn detaljregulering for Moan (planID: 01202203)

01202203, Moan - detaljreguleringsplan. 1. gangs behandling.PDF

Saksprotokoll 01202203, Moan - detaljreguleringsplan. 1. gangs behandling.PDF

3322_01202203_Rp_Moan_plankart_1gangsbehandling_A0.PDF

V02_Planbestemmelser_Moan_v8_NK.PDF

PLANBESKRIVELSE_rp_Moan_v5_20240423.PDF

V07_ROS analyse_Moan_rp_v2.PDF

V10_Illustrasjoner_Moan.PDF

VA-plan Moan.pdf.PDF

01202203, Moan - detaljreguleringsplan - avklaring av enkeltområder.PDF

Saksprotokoll 01202203, Moan - detaljreguleringsplan - avklaring av enkeltområder.PDF

Saksdokumentene kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg.

Høringsinnspill til planene sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller på epost: postmottak@nesbyen.kommune.no innen den 30. juni 2024.

Offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for Østenfor panorama (planID: 01202303)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10  og § 12-11 har Nesbyen kommune vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Østenfor panorama (planID: 01202303) ut til offentlig ettersyn.

01202303, Østenfor panorama - detaljreguleringsplan - fastsetting av planprogram.PDF

Saksprotokoll 01202303, Østenfor panorama - detaljreguleringsplan - fastsetting av planprogram.PDF

Saksprotokoll 01202303, Østenfor panorama - detaljreguleringsplan. 1. gangs behandling.PDF

01202303, Østenfor panorama - detaljreguleringsplan. 1. gangs behandling(2).PDF

3322_01202303_Rp_Østenfor-Panorama_plankart_1gangsbehandling_A3.PDF

Detaljregulering Østenfor panorama_bestemmelser_NK_4.PDF

Planbeskrivelse Østenfor Panorama 040324.pdf

02 Overordnede premisser for Geoteknisk prosjektering.pdf.PDF

03 Trafikkstøyberegninger Ostenfor Panorama.pdf.PDF

04 Beskrivelse VA-rammeplan Østenfor Panorama.pdf.PDF

05 VA-plan Østenfor Panorama.pdf.PDF

Østenfor Panorama revidert Planprogram 101023.pdf.PDF

Saksdokumentene kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg.

Høringsinnspill til planforslaget sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller på epost: postmottak@nesbyen.kommune.no innen den 30. juni 2024.

 

Andre kunngjøringer

Høring av sak PS 29/2024 - vedtak om "Privatisering av kommunale veier"

Nesbyen kommune har forslag om å nedklassifisere til sammen 15 km av det kommunale vegnettet.  

Dette innebærer at kommunen ikke tar på seg det videre ansvaret for drift og vedlikehold av vegstrekningene etter at endelig vedtak er fattet.

Hovedutvalget for plan og utvikling behandlet saken 04.06.2024. Der ble det besluttet å legge saken ut på høring. Frem til høringsfrist er det mulig å komme med høringsinnspill og merknader til saken.

Følgende veier er berørt av vedtaket: 

Bilde1.png

For mer opplysninger om saken: 

Utvalgsmøte: Sak nr: PS 29/2024 - Privatisering av veger - høring

Innspill kan sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller på e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no

Høringsfrist: 1. august 2024

Høring - reduksjon i politisk møtegodtgjørelse

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder har vært til ny behandling i Formannskapet 06.06.2024.

Vedtaket fra Formannskapet: «Møtegodtgjørelse for Kommunestyre, Formannskap, Administrasjonsutvalg, Hovedutvalg for Plan og utvikling, Hovedutvalg for Livsløp og Kontrollutvalg settes til 0,12% pr utvalgsmøte. Kjøregodtgjørelse gis i forbindelse med møter innad og utad i Nesbyen kommune. Den faste årlige godtgjøringen utgår.»

Forslaget til forskrift legges ut til nytt offentlig ettersyn før endelig vedtak i kommunestyret. Høringsinnspill sendes til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 04.09.2024.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder.PDF

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gudbrandsrudvollen

Det vises til vedtak i Nesbyen kommunestyret den 30.05.2024 sak 51/2024. Kommunestyret har i sitt møte vedtatt detaljreguleringsplan for Gudbrandsrudvollen (planID: 01201706) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. Fra samme tidsrom bringes detaljreguleringsplan for Myking, del av 61/4 med planid 01199801, til opphør.    

01201706, Gudbrandsrudvollen - detaljreguleringsplan. Ny sluttbehandling.PDF

Saksprotokoll 01201706, Gudbrandsrudvollen - detaljreguleringsplan. Ny sluttbehandling.PDF

3322_01201706_Rp_Gudbrandsrudvollen_plankart_vedtatt_A2.PDF

Gudbrandsrudvollen - planbestemmelser.PDF

Gudbrandsrudvollen - Planbeskrivelse.PDF

Gudbrandsrudvollen - ROS-analyse.PDF

Gudbrandsrudvollen - VA-plan.PDF

Gudbrandsrudvollen - Veiprofiler.PDF

Notat Gudbrand tilleggsopplysninger 020223.pdf.PDF

Veg og bebyggelse_Gudbransdsrudvollen.PDF

I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kapittel IV, kan dette vedtaket påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken av parter eller andre med rettslig klageinteresse.

Klagefristen er tre uker. En eventuell klage skal fremmes skriftlig og være underskrevet til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller sendes per e-post til postmottak@nesbyen.kommune.no

Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommune innen 3 – tre- år.

Høringsfrist: 6. juli 2024