Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Detaljreguleringsplan for Felt F9 Natten-Tverrlie - offentlig ettersyn

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har Nesbyen kommune i teknisk utvalgsmøte 01.07.2022 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Felt F9 Natten-Tverrlie (planID: 01201606) på 1. gangs offentlig ettersyn.

Felt F9 Natten-Tverrlie - Arealplankart vertikalnivå1.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Arealplankart vertikalnivå2.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Bestemmelser.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - planbeskrivelse.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Saksfremlegg.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie -Vedtak i teknisk utvalg.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie -ROS-analyse.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Helningskart.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - VA-plan.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - VA-plankart.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Oppstartsmøte.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Veg og VA-anlegg.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Kulturminneregistrering.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Synlighetsstudie alternativ 1.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Synlighetsstudie alternativ 2pdf.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Plan og profil veg del 1.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Plan og profil veg del 2.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Plan og profil nedfart 1 del 1.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Plan og profil nedfart 1 del 2.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Dimensjonringsgrunnlag forsyningsområde.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Rettsforlik.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - BKB1.pdf

Felt F9 Natten-Tverrlie - Festeavtale.pdf

Dokumentene i saken kan fås oversendt ved henvendelse til kommunens servicetorg. Frist for høring er satt til den 10.01.2023.

Merknader sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller på e-post til postmottak@nesbyen.kommune.no.

Årsbudsjett 2023, økonomiplan 2023 – 2026 - offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2023, økonomiplan 2023 – 2026, samt gebyrregulativ 2023

Saksfremlegg Årsbudsjett 2023, økonomiplan 2023-2026.PDF

Økonomiplan 2023-2026 etter formannskapsmøte 22.11.2022.pdf

Formannskapets behandling og innstilling Årsbudsjett 2023, økonomiplan 2023-2026.pdf

Satser i betalingsreglement for 2023 - Oppvekst og kultur.pdf

Betlingssatser for pleie- og omsorgstjenester fra 01.01.2023.pdf

Betalingssatser for bading Elverhøy Nesbyen kommune fra 01.01.2022.pdf

Saksfremlegg Gebyr for tekniske tjenester 2023.PDF

Formannskapets behandling og innstilling Gebyr for tekniske tjenester Nesbyen kommune 2023.pdf

Gebyrregulativ Nesbyen kommune VAR 2023.pdf

Gebyrregulativ Nesbyen kommune 2023 tekniske tjenester.PDF

Kommunestyret behandler saken i møte 08. desember 2022. Eventuelle merknader sendes til postmottak@nesbyen.kommune.no eller til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen innen 07. desember 2022 kl. 15:00.

Andre kunngjøringer

Endring av reguleringsplan for Liaberg/Liaset

Kommunestyret har i sitt møte den 30.08.2022 Sak 58/2022 vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Liaberg/Liaset med planid 01201201 i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14.

LiabergLiaset - plankart.pdf

LiabergLiaset - Bestemmelse.pdf

LiabergLiaset - Søknad om endring av reguleringsplan.pdf

LiabergLiaset - saksframlegg til sluttbehandling.pdf

LiabergLiaset - Sluttbehandling i kommunestyret.pdf

LiabergLiaset - Sluttbehandling i Teknisk utvalg.pdf

LiabergLiaset - Plan- og profiltegning avløp.pdf

LiabergLiaset - VA-plan.pdf

LiabergLiaset - VA-plankart.pdf

LiabergLiaset - Veiprofiler.pdf

I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9, jfr forvaltningslovens kap. IV, kan dette vedtaket påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt som man er gjort kjent med vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 29. En eventuell klage sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunen.

Detaljreguleringsplan for Buvasslie - melding om vedtak

Kommunestyret i Nesbyen kommune har i sitt møte den 30.08.2022 sak 59/2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Buvasslie hyttegrend med planid 01201707, i medhold av plan og bygningslovens § 12-12. I samme sak er detaljreguleringsplan for Buvatn med planid 01200506 vedtatt opphørt.

Buvasslie hyttegrend - vedtak i kommunestyret.pdf

Buvasslie hyttegrend - saksframlegg til kommunestyret.pdf

Buvasslie hyttegrend - bestemmelse.pdf

Buvasslie hyttegrend - planbeskrivelse.pdf

Buvasslie hyttegrend - Arealplankart.pdf

Buvasslie hyttegrend -ROS-analyse.pdf

Buvasslie hyttegrend - VA-kart.pdf

Buvasslie hyttegrend - kulturminneregistrering.pdf

I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 12.12.2022.

Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommune innen 3 – tre- år.

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunen.

Detaljreguleringsplan for Brynhildstjern - melding om vedtak

Kommunestyret i Nesbyen kommune har i sitt møte den 30.08.2022 sak 60/2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Brynhildstjern med planid 01201501 i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

Brynhildstjern - Vedtak i kommunestyret.pdf

Brynhildstjern - Saksfremlegg til sluttbehandling.pdf

Brynhildstjern - Bestemmelser.pdf

Brynhildstjern - Planbeskrivelse.pdf

Brynhildstjern - Arealplankart.pdf

Brynhildstjern - ROS-analyse.pdf

Brynhildstjern - VA-plan.pdf

Brynhildstjern - Veiprofiler.pdf

Brynhildstjern - Flomfarevurdering.pdf

I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 12.12.2022.

Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommune innen 3 – tre- år.

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunen.

Detaljreguleringsplan for Eidalsmarka 2 - melding om vedtak

Kommunestyret har i sitt møte den 30.08.2022 Sak 61/2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Eidalsmarka 2 med planid 01202104 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. I samme sak er detaljreguleringsplan for Eidalsmarka med planid 01200608 vedtatt opphørt.

Eidalsmarka 2 - Vedtak i kommunestyret.pdf

Eidalsmarka 2 - Saksframlegg til sluttbehandling.pdf

Eidalsmarka 2 - Bestemmelser.pdf

Eidalsmarka 2 -Planbeskrivelse.pdf

Eidalsmarka 2 - Arealkart.pdf

Eidalsmarka 2 - ROS-analyse.pdf

Eidalsmarka 2 - VA-plan.pdf

Eidalsmarka 2 - VA-plan suppleringsnotat.pdf

Eidalsmarka 2 -Veiprofiler V2.pdf

Eidalsmarka 2 - Veiprofiler V4-6.pdf

Eidalsmarka 2 - Veiprofiler V7-9.pdf

I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9, jfr forvaltningslovens kap. IV, kan dette vedtaket påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt som man er gjort kjent med vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 29.

En eventuell klage sendes Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 12.12.2022.

Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommunen innen 3 – tre- år.

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunen.

Detaljreguleringsplan for Buvatn Nes østmark - melding om vedtak

Kommunestyret i Nesbyen kommune har i sitt møte den 30.08.2022 sak 62/2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Buvatn Nes østmark med planid 01202001 i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

Buvatn Nes østmark - Vedtatt i kommunestyret 30.08.2022.pdf

Buvatn Nes østmark - Saksfremlegg til sluttbehandling.pdf

Buvatn Nes østmark - bestemmelser.pdf

Buvatn Nes østmark - Planbeskrivelse.pdf

Buvatn Nes østmark - Arealplankart.pdf

Buvatn Nes østmark - Kulturminneregistrering.pdf

Buvatn Nes østmark - ROS-analyse.pdf

Buvatn Nes østmark - Skredrapport.pdf

Buvatn Nes østmark - VA-planbeskrivelse.pdf

Buvatn Nes østmark - VA-plankart.pdf

Buvatn Nes østmark - Veiprofiler V3-V5.pdf

Buvatn Nes østmark - Veiprofiler V6-V7.pdf

Buvatn Nes østmark - Veiprofiler V8.pdf

Buvatn Nes østmark - Veiprofiler V9-V10.pdf

Buvatn Nes østmark- Helningskart.pdf

I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse.

Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 15.12.22 eller 3 uker fra mottak av brev.

Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nesbyen kommunen innen 3 – tre- år.

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunen.

Nye veinavn for adressering vedtatt i hytteområde Einan 4

Den 25.10.2022 gjorde Teknisk utvalg vedtak for seks nye veinavn for adressering. Vedtaket gjelder hvilket navn veiparsellene skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn).

Seks nye veinavn for adressering hyttefelt Einan 4 - vedtak.PDF

Valg av navn på veiparsellen etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 12.

Eventuell klage sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 12.12.2022.