Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skoleskyss

Skyssruter for skoleåret

Rutetabeller finner du på Brakar AS sine nettsider. 

https://www.brakar.no/rutetabeller-og-linjekart/ruter/

Det vil bli kjørt taxi øverst i Rukkedalen.

Skoleskyss

Alle elever som kan, bør gå eller sykle til og fra skolen.

Etter opplæringslova har elever på 1. årstrinnet rett på fri skoleskyss dersom skoleveien er over 2 km, og elever på 2.-10. årstrinnet rett på fri skoleskyss ved skolevei over 4 km.

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengde. Det er kommunen som definerer farlig eller vanskelig skolevei, men vedtak vedr. enkeltelever kan påklages.

Ved flytting skal det skriftlig meldes om endring av skyssbehov til skolen.

Elever som på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen. I slike tilfeller må det legges fram legeerklæring som sier hvor lenge eleven har behov for skyss.

Det er Brakar AS som organiserer skyssen på vegne av kommunene i Buskerud. Opplysningen om kjørerute og annet finnes på www.brakar.no, evt. telefon 177.

Veiledende retningslinjer for skoleskyss i Buskerud grunnskolen.pdf

Kommunal forskrift om skoleskyss 2001.pdf