Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Elverhøy helsetun

Bolig sykehjem

For å søke om bolig i sykehjem må du

  • ha sammensatte pleiebehov som ikke kan dekkes av hjemmetjenesten

Tjenesten blir tildelt utifra en samlet vurdering av bruker, pårørende, lege og tverrfaglig team

Søk om bolig i sykehjem

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 408 01 966

Husleie etter gjeldende takster

Avlastningsopphold

For å søke om avlastningsopphold må du

  • være pårørende med store og langvarige omsorgsoppgaver
  • trenge avlastning

Søk om avlastningsopphold

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 408 01 966

Avlastningsopphold er gratis

Korttidsopphold

For å søke korttidsopphold i sykehjem må du

  • ha en forbigående funksjonssvikt som medfører behov for heldøgns omsorg i institusjon
  • ha behov for å kartlegge funksjonsnivå og behov for omsorgstjenester
  • ha behov for nødvendig pleie, medisinsk tilsyn, ernæring og aktivisering

Avdelingen har tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut 3 dager i uka.
Varmtvannsbassenget på Elverhøy kan også benyttes til opptrening/behandling.

Søk om korttidsopphold

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 408 01 966

Rehabilitering

For å søke rehabiliteringsopphold må du ha behov for gjenopptrening etter operasjon, sykdom eller skade

Rehabiliteringsopphold vil omfatte medisinsk tilsyn, ernæring, aktivisering , fysioterapi og nødvendig pleie.

Avdelingen har tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut 3 dager i uka.
Varmtvannsbassenget på Elverhøy kan også benyttes til opptrening/behandling.

Søk om rehabiliteringsopphold

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 408 01 966

Dagopphold i institusjon

For å søke om dagopphold må du

  • trenge sosial stimulering, opptrening/vedlikeholdstrening
  • ha pårørende som trenger avlastning

Søk om dagopphold

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 408 01 966

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktige hverdagsaktiviteter i livet ditt som du ønsker å mestre?»

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i daglige gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt.

Hva får du?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, vernepleier  og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Krav til søker

Ønsker du å gjenvinne eller gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, kan du ha utbytte av hverdagsrehabilitering.

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Søknad

Det er ønskelig med skriftlig og signert søknad fra bruker / verge /eller nærmeste pårørende med fullmakt, der det opplyses om faktiske forhold, hjelpebehov og nødvendige helseopplysninger. Der dette er vanskelig vil muntlige søknader behandles på samme måte.

Søk om hverdagsrehabilitering

Dagsenter for eldre

Dette tilbudet er for hjemmeboende eldre med funksjonssvikt, sviktende helse og og/eller sosial isolasjon.

Brukerne skal oppleve trygghet, respekt, sosialt felleskap og kan trene for å opprettholde sine funksjoner.

«Hva er viktig for deg?» er sentralt i tjenestetilbudet ved at aktivitetene tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

Aktivitetsavdelingen holder til på Elverhøy helsetun og er åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Søk om plass på dagsenter

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 408 01 966

Institusjonskjøkken

Elverhøy helsetun har et eget institusjonskjøkken som lager hjemmelaget, fersk mat daglig. Det blir levert 4 måltider til 6 forskjellige avdelinger. Vi har 2 dagsenter som vi lager mat til og 2 dagsenter vi server. Vi har i tillegg middagsombringing til hjemmeboende daglig.

Fredager får ansatte tilbud om kjøp av fredagslunsj, som er et populært tilbud. Det er også mulighet for kjøp av middag til pårørende og de ansatte.

For spørsmål eller bestilling ring kjøkkenet tlf. 32 06 85 25 / Kjøkkensjef Mette Sandanbråten, tlf. 90 58 42 88. 

Priser for omsorgstjenester

Egenbetaling for omsorgstjenester

Tjenestestandarder

Rehabiliterings-og-korttidsopphold.pdf
Heldøgnsbemanna bolig.pdf
Dagopphold i institusjon.pdf