Kontakt oss Ledige stillinger Min side

NAV Hallingdal

NAV Hallingdal

Kontorinformasjon for Nav Hallingdal

www.nav.no har åpent hele døgnet

NAV-kontoret på Nesbyen er åpent torsdager kl. 10:00 - 14:00

Vi svarer også på telefon 55 55 33 33 kl. 09.00 - 15.00 - Det er også muglig å bestille timeavtale.

Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36

Vakttelefonen 482 76 130 kl. 09.00 - 15.00 - ved nødhjelp/krisehjelp de dagene mottaket er stengt.

Statens tjenester i NAV-kontoret

NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere. NAV har også ansvar for ei rekke ytelser, som kompenserer for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter.

Ditt kontaktpunkt i forhold til disse tjenestene vil i all hovedsak være NAV Hallingdal. Du kan ta kontakt på telefon eller ved personlig oppmøte på kontoret.

Ønsker du nærere informasjon om de ulike tjenestene og ytelser fra NAV, kan du besøke våre nettsider på www.nav.no.

En rekke søknadsskjema er tilgjengelig for elektronisk utfylling og innsendelse.

NAV Hallingdal`s oppgaver

NAV Hallingdal utfører oppgaver på vegne av kommunen og staten. Det lokale NAV-kontoret har ansvaret for følgende sosiale tjenester:

 • Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)
 • Generelle råd og veiledning
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
 • Startlån
Startlån

Startlån og tilskudd fra kommunen

Info og søknadsskjema

Økonomisk sosialhjelp

Info og søknadsskjema

Ved tilsagn om sosialhjelp kan det være vilkår som tar sikte på å gjøre mottakeren mer selvhjelpen.

 • Sosialtenesten stiller vilkår om arbeid og aktivitet for å motta stønad.
 • Du må være registrert som arbeidssøker. Nav Hallingdal kan gi rettledning om dette.
 • Du må ha sjekke eventuell rett til bostøtte fra Husbanken. Informasjon om dette får du hos Nav
 • Bekreftelse fra Likningskontoret (skatteetaten):
  Har du pengar i banken, aksjer, leieinntekter, kapitalvarer eller annen formue, kan Nav kreve at disse verdiene blir brukt eller solgt før det kan gis sosialhjelp.

Søknadsskjema (papir)

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Målgruppen er personer med store gjeldsbyrder i forhold til betalingsevne. NAV gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer.

Rådgivningen kan være

 • hjelp til å sette opp et realistisk budsjett
 • omfatte forhandlinger med kreditorer
 • hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale.

Hvis du ønsker å snakke med en gjeldsrådgiver kan du ringe 800GJELD (800 45 353)

Du kan lese mer om de øvrige ulike tjenestene her.

Opplysning, råd og veiledning

Generelt har alle offentlige kontor plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning om sin egen virksomhet (Jf. forvaltningslova §11). NAV - kontoret har i tillegg en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning som ikke bare er begrenset til eget fagområde (jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen).

Opplysning, råd og veiledning

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Les mer om midlertidig botilbud

Bostøtte

Husbanken og NAV samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtaka, men det er NAV som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Les mer om bostøtte

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Info om kvalifiseringsprogrammet (KVP)