Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) i Nesbyen kommune skal bidra til at pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester får tildelt koordinator og får tilbud om en individuell plan (IP).

KE skal bidra til at
  • De ulike tjenestene sees i sammenheng
  • De ulike tjenesteyterne samarbeider
  • Det er kontinuitet i tjenesteytingen
  • Den enkelte tjenestemottaker får mulighet til å være med i planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene han/hun mottar.

Pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, deres pårørende eller tjenesteytere kan ta kontakt med KE.

Benytt skjema Melding til koordinerende enhet, eller ta direkte kontakt med KE.

Melding til koordinerende enhet

I Nesbyen kommune er KE organisert innenfor enhet Helse og omsorg.

KE samarbeider med alle avdelingene innen helse og omsorg, fastlegene, spesialisthelsetjenesten, barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT, oppfølgingstjenesten, NAV og evt. andre ved behov.

Lese mer om Koordinerende enhet

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre der dette blir regnet som det beste for brukeren.

Ordningen gjelder personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den omfatter frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre til mindreårige barn som foreldre har omsorgsplikt for.

Omsorgsgiver vil selv kunne søke omsorgsstønad.

Søknad om omsorgsstønad

Info om omsorgsstønad Helse Norge

Ledsagerbevis

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangement

Søknadsskjema ledsagerbevis.pdf

Info om ledsagerbevis Helse Norge

TT- kort

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Viken mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

Pris for tjenesten
Det skal ikke betales egenandel for reiser betalt med TT-kort fra Viken.

Veiledning og hjelp til utfylling av søknadsskjema gis på servicetorget.

Det er ingen søknadsfrist.

Søknaden sendes til
Viken fylkeskommune, TT Transportforvaltning, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Søknad om TT-kort

Info om transport for funksjonshemmede

Parkeringskort

Kommunen kan tildele parkeringsbevis som gir rett til å parkere på reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

Beviset gir også rett til å parkere avgiftsfritt og utover lengste fastsatte parkeringstid.

Bevis gis til personer som har en bevegelseshemming og evt. til organisasjoner som transporterer bevegelseshemmede.

Søk om parkeringstillatelse

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse.pdf 

Søknad sendes til 
Nesbyen kommune, Tjenester for funksjonshemmede, Elverhøy helsetun, 3540 Nesbyen