Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Koordinerende enhet

Om koordinerende enhet

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for rehabilitering jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Målet med en slik enhet er å samordne og sikre et helhetlig rehabiliteringstilbud til personer som trenger tjenester fra flere hold innenfor det offentlige hjelpeapparat. Koordinerende enhet skal sørge for at tjenesten til den enkelte skal ses i sammenheng. Det skal være kontinuitet i tiltakene.

Hva gjør koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) i Nesbyen kommune skal bidra til at pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester får tildelt koordinator og får tilbud om en individuell plan (IP).

KE skal bidra til at

  • De ulike tjenestene sees i sammenheng
  • De ulike tjenesteyterne samarbeider
  • Det er kontinuitet i tjenesteytingen
  • Den enkelte tjenestemottaker får mulighet til å være med i planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene han/hun mottar.

I Nesbyen kommune er KE organisert innenfor enhet Helse og omsorg.

KE samarbeider med alle avdelingene innen helse og omsorg, fastlegene, spesialisthelsetjenesten, barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT, oppfølgingstjenesten, NAV og evt. andre ved behov.

Lese mer om Koordinerende enhet

Henvendelse til koordinereende enhet

Pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, deres pårørende eller tjenesteytere kan ta kontakt med KE.

Benytt skjema Melding til koordinerende enhet, eller ta direkte kontakt med KE.

Melding til koordinerende enhet

Kontaktperson
Gunn Randi Myro
Tlf. 480 27 672
E-post: gunn.randi.myro@nesbyen.kommune.no