Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Psykisk helse/rusomsorg

Psykisk helse for barn og unge

Målgruppe: Barn og ungdom (0-18 år) som har eller står i fare for å få sviktende psykisk helse og deres foresatte.
Tjenesten er organisert som en del av helsestasjonstilbudet. Det gir oss mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om bl.a:

 • Kartlegging og samtaler rundt mors psykiske helse ( EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden
 • Ulike støtte og veiledningssamtaler med målgruppen.
 • Foreldreveiledningsgrupper ( basert på ICDP)
 • Grupper for barn som har mor og far i hvert sitt hjem ( P.I.S. – grupper ) på skolen
 • Støttesamtaler ved angst/depresjon m.m. hos barn / ungdom.
 • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
 • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov / ønske
 • Utarbeidelse av individuell plan
 • Koordinering av tjenester ved sammensatte problemstillinger

Viktige samarbeidspartnere: Fastlegen til barnet, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT og psykisk helse voksne i kommunen.

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som søker å hjelpe barna og deres familier. Arbeidet er der organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge plassert på Ål evt. Hønefoss. Spe-og småbarnsteamet som er organisert fra Ringerike sykehus kan komme ut i kommunene for veiledning i familier og av fagpersonell. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Det er nødvendig med henvisning fra helsestasjon/ skolelege eller fastlege

Kontaktperson:

Tove Moen
Fagansvarlig Psykisk helse barn og unge
E-post: tove.moen@nesbyen.kommune.no
Tlf: 40909267

Psykisk helse og rusomsorg voksne - hvilke tilbud finnes?

Personer med sviktende psykisk helse eller pårørende gis tilbud om tjenester.

Det kan også gis tilbud om samtale til personer som har det vanskelig etter en krisesituasjon f.eks dødsfall, ulykke og lignende.

Alle tjenester er gratis, og omfatter

 • vurdering av hjelpebehov
 • samtaler
 • sosial trening
 • hjelp til tilrettelegging av hverdagen
 • følge til aktiviteter, lege og andre offentlige instanser
 • utarbeidelse av individuell plan
 • koordinering av tjenester
Dag-/kveldssenter

Aktiviteter: Bygge nettverk og ha en aktiv og meningsfylt hverdag gjennom sosialt samvær og deltakelse i aktiviteter.

 • Åpent hus med sosialt samvær, spill- og hobbyaktiviteter
 • Baking eller annen matlaging
 • Servering av frokost og enkel varm lunsj
 • Gå tur i nærmiljøet
 • Kafebesøk og mulighet for å gjøre ærender i Nes
 • Handleturer
 • 2 - 3 utflukter i året

Åpningstider

Mandag

09.30 - 14.30

 

Dagsenter psykisk hel

Tirsdag

 

 

09.30 - 14.30

12.00 - 13.00

 

Dagsenter psykisk helse

Kafebesøk 1. tirsdag i mnd.

 

Onsdag

 

09.30 - 14.30

 

Dagsenter psykisk helse

 

Torsdag

 

 

10.30 - 14.30

13.30 - 15.00

Dagsenter psykisk helse

Psykisk helse svømming

 

Fredag 11.00 - 13.00 Fredags-lunsj 

Ettervernsgruppen

Har du spørsmål angående andre tilbud, kontakt erfaringskonsulenten på 907 19 855

Kontaktperson dag/ kveldssenter:
Mona Aasen Levorsen
Miljøarbeider
Tlf, 902 18 049, E-post: Mona.Aasen.Levorsen@nesbyen.kommune.no

IPS Ung Hallingdal

IPS står for individuell jobbstøtte.

Det gis støtte til personer som ønsker hjelp til å komme i/bli værende i utdanning eller jobb.

Målgruppen er unge voksne mellom 16 og 30 år.

IPS Ung består av et team med jobbspesialister og metodeveileder som er ansatt i NAV Hallingdal.

Jobbspesialist samarbeider med psykisk helse i kommunen, og henvendelser om deltakelse går gjennom psykisk helse i kommunen.

Les mer om IPS Ung og kontaktinformasjon

Film om IPS ung (MP4, 122 mB)

Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Pasienter med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal ha tilbud om kommunalt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. I Hallingdal er disse plassene organisert som et interkommunalt samarbeid, og lokalisert ved Hallingdal sjukestugu. Det er legen som legger inn pasienter ved disse plassene. Lokalt samarbeidsutvalg i Hallingdal har vedtatt retningslinjer for dette.

Disse retningslinjene er i samsvar med den nasjonale veilederen "kommunes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold" som presiserer og avgrenser hvilke pasienter innen psykisk helse og rus som er aktuelle for innleggelse på denne typer plasser.

Det betyr at tilbudet gjelder personer med lettere og moderate psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer med en opplevd psykisk krise og/eller akutt funksjonsnedsettelse på ulike livsområder og der innleggelse kan roe/avhjelpe en vanskelig livssituasjon. Pasientene kan ha behov for observasjon og oppfølging med omsorg, struktur og støtte.

Hvordan søke?

Bruk vårt søknadsskjema "Søknad om helse og omsorgstjenester", eller kontakt tildelingskontoret tlf: 32 06 83 00

Du trenger ikke søke før du kommer til dagsenteret.

Kontakttelefon for psykisk helse og rusomsorg i Nesbyen kommune tlf. 409 09 296.

Telefonen er bemannet alle dager, hele døgnet.

Når telefonen ikke er betjent eller det ikke oppnås kontakt, kan det gis beskjeder til botiltaket i psykisk helse som alltid er bemannet, tlf.nr. 481 24 887 eller legevakt, tlf. 116 117.

Selvhjelp i Hallingdal

Selvhjelp i Hallingdal - nett.jpg

Selvhjelp i Hallingdal er et nettverk med samhandling mellom kommunene i Hallingdal for å fremme selvhjelp og selvhjelpsgrupper. Et samarbeid mellom fag og frivillighet lokalt og Selvhjelp Norge nasjonalt. For å synliggjøre dette har vi utarbeidet en brosjyre med illustrasjoner og kontaktinfo.

I tråd med podcasten Gullet i dritten er målet å gjøre selvhjelp mer tilgjengelig, øke kunnskapen om selvhjelpsgrupper som verktøy for livsmestring, samt senke terskelen for å ta kontakt.

Er du nysgjerrig på hva dette er, og hva det kan bety for deg?

Slå på trå’n, send sms eller e-post til en av våre kontakter; du finner de i brosjyren her.

Kontakttelefon for psykisk helse og rusomsorg

Kontakttelefon for psykisk helse og rusomsorg i Nesbyen kommune, tlf. 409 09 296, er bemannet alle dager, hele døgnet.