Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskuddsordninger

Kontaktinformasjon i kommunen

Folkehelserådgiver: Magnhild Medgard Skår

Telefon: 32 06 83 00

Tjenesteleder kultur: Tor-Even Lysfjord

Telefon: 32 06 83 00

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et verktøy som kan brukes for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekt. Verktøyet er tilgjengelig for kommunens ansatte og alle lag og foreninger i kommunen.

  • Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt.
  • Tilskuddsportalen gir en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.
  • Nesbyen kommune har inngått en avtale med Tilskuddsportalen som gir alle lag og foreninger i kommunen gratis tilgang til portalen.

Gå inn på www.tilskuddsportalen.no, registrer epostadressen og motta en mail der passord opprettes.

Informasjon om tilskuddsportalen og tips for bruk finnes inne på portalen, under fanen «Wiki».

Statlige tilskudd for frivillige organisasjoner

Tilskudd fra staten finansierer frivillig aktivitet på de fleste samfunnsområder.

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. Nøkkeltallene viser tildelt tilskudd fordelt på departementer, tilskuddsforvaltere, type tilskuddsmottakere og geografi.

Klikk her for å åpne portalen tilskudd.no 

Inkludering av barn og unge

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) administrer tilskuddsordningen inkludering av barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, at barn og unge kan være med på ferie- og fritidsaktiviteter og få fullføre utdanningen sin.

Se mer om tilskuddsordningen inkludering av barn og unge på bufdir`s hjemmeside

Tiltak for inkludering barn og unge har det vært fokusert på og arbeidet med i kommunen over lengre tid. Folkehelsekoordinator er kommunal kontaktperson for tilskuddsordningen og for arbeidet med inkludering av barn og unge. Arbeidet koordineres i tett samarbeid med oppvekst og kultur sektoren og er tema på tverrfaglige og tverrsektoriell møter.

For henvendelser om tilskuddordningen og arbeidet med inkludering av barn og unge ta kontakt med Folkehelsekoordinator. 

Kommunale tilskudd til kulturformål

Målgruppe

Frivillige og ideelle organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner.

Kriterier/vilkår

Fordeling av tilskudd til kulturformål i henhold til de gjeldende retningslinjer (se høyre side). Det gis veiledning om og formidling av fylkeskommunale/statlige tilskuddsordninger. Tilskudd må benyttes i samsvar med de forutsetningene som er knyttet til de ulike ordningene. Regnskap leveres innen fastsatt frist, der det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Nesbyen kommune

Oversikt over tilskuddsordninger

  • Driftstilskudd
  • Prosjekttilskudd
  • Tilskudd nyanskaffelser/investeringer
  • Startbidrag

Andre formål, (søknad om kommunal delfinansiering for å utlyse tilskudd fra statlige o.a. tilskuddsordninger)

Søknadsbehandling

Tildeling av kulturmidler vedtas av Oppvekst,- skole- og kulturutvalget eller kulturleder.

Du skal få svar innen en måned etter at søknaden er mottatt.

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd til kulturarbeid og drift

Søknad om midler til nyanskaffelser

Søknadsfrist

Annonseres i Hallingdølen, samt i eget skriv til lag/foreninger. Enkelte stønadsordninger har ingen søknadsfrist. Søknadsskjema lastes ned øverst til høyre på denne siden.

Søknaden sendes til

Nesbyen kommune v/kulturenheten, 3540 Nesbyen.

Oversikt over andre sentrale tilskuddsordninger

Miljødirektoratets søknadssenter

Helsedirektoratet, Tilskudd og finansiering

Viken Fylkeskommune, Tilskudd og støtte

Tilskuddsordninger for lag, foreninger og organisasjoner 2023

Denne oversikten er utarbeidet for å gi lag, foreninger og organisasjoner oversikt over ulike ordninger som det er mulig å søke om tilskudd fra for å realisere gode prosjekter og tiltak.

Det tas forbehold om at informasjon om den enkelte ordning kan endres av de som gir tilskuddet, uten at vi har fanget det opp. Kontakt oss gjerne om du oppdager eventuelle feil eller om det er relevante tilskuddsordninger som vi bør ha med i oversikten. Kontaktperson: Folkehelserådgiver.

Tittel på tilskuddsordningen

Søknadsfrist

Hvem kan søke?

Tilskudds info

Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurser

15. januar

Sentral- eller fylkesleddet i frivillige organisasjoner eller sentrale institusjoner for barn og unge som er registrert i Enhetsregisteret

Miljødirektoratet

Tilskudd til vilttiltak

15. januar

Lag og organisasjoner, og i visse tilfeller institusjoner, kommuner, privatpersoner

Miljødirektoratet

Tilskudd til nasjonale turiststier

15. januar

Destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd.

Miljødirektoratet

Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

15. januar

Vassområdeutval, interkommunale vassprosjekt, kommunar, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, private verksemder

Miljødirektoratet

Tilskudd til universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon

20. januar

Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Gavetildeling til allmennyttige formål

31. januar

Lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige foretak/prosjekter.

Skue sparebank

Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

1. februar

Lag og foreninger

Viken fylkeskommune

Tilskudd til store arrangementer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

1. februar og 1. september

Friluftslivsorganisasjoner som skal arrangere samlinger med nasjonal/internasjonal betydning.

Viken fylkeskommune

Tilskudd Aktiv i Viken

1. februar

Frivillige organisasjoner, spillemiddelberettigede, kommune, interkommunale samarbeid, forskningsmiljøer

Viken fylkeskommune

Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder

1. februar

Frivillige organisasjoner, interkommunale friluftsråd og kommuner

Viken fylkeskommune

Gave til drift av lag og foreninger, skiløyper og prosjekt/arrangement

1. februar

Lag og organisasjoner

Sparebankstiftelsen Hallingdal

Tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser

1. februar

Alle innbyggere i Viken med vekt på særlige utsatte grupper, samt barn og unge, frivillige organisasjoner og andre som er registrert i frivillighetsregisteret

Viken fylkeskommune

Mangfolds og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

16. februar

Frivillige lag og foreninger, komunale fritidsklubber eller ungdomshus.

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Magnfold og inkluderingsstøtten 1. mars, 1. juni og 1. oktober Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge LNU

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

1. mars og 15. september

Lag, foreninger og organisasjoner, frivilligsentraler, fritidsklubber, interkommunale friluftsråd

Gjensidigestiftelsen

Støtte til helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse

Tidligere 15. mars (ikke oppgitt for 2023 enda)

Frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam

Stiftelsen DAM

Støtte til allmennyttige formål

31. mars og 30. september

Lag, foreninger, organisasjoner, kommuner

Olav Thon Stiftelsen

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

1. april, 1. september og 1. desember

Organisasjoner, privat virksomhet med ideelt formål, skole og barnehage, kommuner

Sparebankstiftelsen DNB

«Vi heier på»-konkurransen – støtte til gode formål og prosjekter som Storebrand mener gir en fremtid å glede seg til

1. april

Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger

Storebrand

«Statskogmillionen» – tilskudd til friluftsliv og bruk av norsk natur

30. april og 31. august

Organisasjoner

Statskogmillionen

Magnfold og inkluderingsstøtten 1. juni, 1. oktober og 1. mars Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge LNU
Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser

15. mai

Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Samarbeid med andre offentlige eller private aktører er mulig.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Driftstilskudd (Gis kun til foreninger/lag o.a. som hovedsakelig driver med barne- og ungdomsarbeid.)

Mai/juni

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune

Tilskudd til nyanskaffelser/inventar og investeringer.

Mai/juni

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune

Tilskudd til andre formål.

Lag og foreninger o.a. som ønsker å benytte seg av de ulike statlige tilskuddsordninger hvor det er aktuelt med kommunalt bidrag, kan søke om dette.

Mai/juni

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune

«Statskogmillionen» – tilskudd til friluftsliv og folkehelse

31. august og 30. april

Organisasjoner

Statskogmillionen

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

1. september, 1. desember og 1. april

Organisasjoner, privat virksomhet med ideelt formål, skole og barnehage, kommuner

Sparebankstiftelsen DNB

Støtte til helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse

Tidligere 15. september (ikke oppgitt for 2023 enda)

Frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam

Stiftelsen DAM

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

15. september og 1. mars

Lag, foreninger og organisasjoner, frivilligsentraler, fritidsklubber, interkommunale friluftsråd

Gjensidigestiftelsen

Støtte til allmennyttige formål

30. september og 31. mars

Lag, foreninger, organisasjoner, kommuner

Olav Thon Stiftelsen

Magnfold og inkluderingsstøtten 1. oktober, 1. mars, og 1. juni  Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge LNU

«Vi heier på»-konkurransen – støtte til gode formål og prosjekter som Storebrand mener gir en fremtid å glede seg til

Tidligere 1. oktober (ikke oppgit for 2023 enda)

Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger

Storebrand

Tildkudd til inkludering av barn og unge

18. november

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører

Bufdir

Tilskudd til tiltak for barn og unge (0-25år)

1. desember, 1. april og 1. september

Organisasjoner, privat virksomhet med ideelt formål, skole og barnehage, kommuner

Sparebankstiftelsen DNB

Mobilisering mot ensomhet

1. desember

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) og bedrifter

Helsedirektoratet

Gave til prosjekter og arrangementer

Løpende, hele året

Lag, foreninger, og frivillige organisasjoner

Sparebankstiftelsen Hallingdal

Støtte til barn og unge (musikk, teater, dans osv.)

Løpende, hele året

Lag, forening, organisasjon, gruppe

Frifond

Tilskudd til kulturarv og friluftsliv med spesielt fokus på kulturhistoriske veier/stier og tilrettelagte ferdselsminner i Buskerudgeografien

Løpende, hele året, ikke lyst ut for 2023

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner

Viken Fylkeskommune

Tilskudd til prosjekt. En tidsavgrenset aktivitet, fortrinnsvis i lokalmiljøet.

Prosjekt kan være for eksempel konserter, teater, seminar, kurs, utstillinger, temakvelder.

Løpende

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune

Startbidrag.

Nystartede foreninger/lag kan gis startbidrag.

Løpende

Lag/foreninger/og andre i Nesbyen

Nesbyen kommune