Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Dispensasjoner

Dispensasjoner

Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser. Det er plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 19 som regulerer kommunens anledning til å gi dispensasjonen.

Vil man å utføre tiltak som er i strid med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan, må det søkes om dispensasjon. Det skal sendes inn en begrunnet søknad til kommunen. Kommunen vurderer hvem som er å anse som part i saken (naboer og regionale fagmyndigheter) og saken sendes på høring.

Etter at saken har vært til høring, skal den behandles i kommunen. Det er pbl § 19-2 som legges til grunn for vedtaket. Her er det to vilkår som begge må være oppfylt før kommunen kan gi dispensasjon:

  • Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Det er verdt å merke seg at selv om begge vilkår i § 19-2 er oppfylt kan kommunen allikevel komme til at dispensasjon ikke skal gis.

Dispensasjonsveileder for Oslo og Viken 2022.pdf

Presisering og justering av innhold i dispensasjonsveileder.pdf

Søknad

Dersom dispensasjonen gjelder et søknadspliktig tiltak vil det være en fordel om byggesak og dispensasjonssøknad sendes inn samtidig. Da vil kommunen få et bedre grunnlag for å vurdere søknaden. Hvis dispensasjonssøknaden bli avslått blir det ikke sendt gebyr for byggesaksbehandling.

Det kan søkes om dispensasjon uten at det er søkt byggesak, men kommunen vil ofte kreve målsatte tegninger, situasjonsplan og en beskrivelse av tiltaket.

Søknad må inneholde:

  • Hva det søkes dispensasjon fra (hvilken plan, hvilke bestemmelser)
  • Beskrivelse av tiltaket
    Situasjonsplan, målsatte tegninger
  • Begrunnelse
  • Nabovarsel

Dersom saken er av prinsipiell karakter kan administrasjonen legge frem saken til politisk behandling.

Søk om dispensasjon fra byggeregler

Vedtak og videre behandling

Dersom kommunen innvilger dispensasjonen blir byggesøknaden behandlet hvis komplett søknad allerede er levert. Dersom det ikke foreligger byggesøknad, og dispensasjonen gjelder et søknadspliktig tiltak, må det søkes på vanlig måte etter at dispensasjon er behandlet. Selv om det gis dispensasjon, gis det ikke automatisk igangsettingstillatelse, da dispensasjonsvedtaket kun gjelder en tillatelse til å fravike arealplan (og evt. bestemmelser i plan- og bygningsloven). Tiltaket kan derfor ikke påbegynnes før byggesøknad er ferdig behandlet.

Gebyr

Kommunen fakturerer gebyr for behandling av dispensasjonssaker (også ved avslag). Vi ber om at fakturamottaker opplyses ved oversendelse av søknad.

Avgifter og gebyrer

Saksbehandlingstid

Dispensasjonssaker skal normalt avgjøres innen 12 uker fra komplett søknad er mottatt. Dersom saken sendes på høring til regionale/statlige myndigheter forlenges fristen med 4 uker.

Planendring eller dispensasjon?

I enkelte tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å endre en plan fremfor å søke om dispensasjon. Dette gjelder særlig tomtearrondering, endring av veg, flytting av tomter og lignende.

Ta kontakt med arealplanlegger dersom du har ytterligere spørsmål.
postmottak@nesbyen.kommune.no.