Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Folkehelse

Hva er folkehelse

Nesbyen kommune skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven trådde i kraft 1.1. 2012. og stiller krav til systematisk og målrettet folkehelsearbeid. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal legges til grunn for kommunens planarbeid, innen alle samfunnssektorer og på alle nivå i kommunen.

Folkehelsearbeidet bygger på fem prinsipper:

  1. Utjevning, da helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen.  
  2. Helse i alt vi gjør, befolkningens helse ivaretas på tvers og i alle kommunens sektorer. 
  3. Bærekraftig utvikling, en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid. 
  4. Føre-var-prinsippet, tiltak for å redusere risiko og tiltak for å fremme helse.  
  5. Medvirkning, lokale muligheter til å påvirke beslutninger. Involvering og samarbeid med frivillig sektor.
Folkehelseprofil Nesbyen

Folkehelseprofil Nesbyen 2022.pdf

Folkehelseprofilen Nesbyen kommune 2021.pdf

Folkehelse i Nesbyen - 03.01.2020.pdf

Handlingsplan folkehelse Hallingdal 2018-2021

Oppvekstprofil Nesbyen kommune 2020.pdf