Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Folkehelse

Folkehelsearbeidet har som mål å fremme god helse, forebygge uhelse og utjevne sosiale ulikheter i helse. Målet er en god livskvalitet hele livet. For å nå dette målet med et helsefremmende og forebyggende fokus kreves det god og langsiktig planlegging i alle sektorer.

Folkehelsearbeidet er basert på kunnskap, og med et langsiktig framtidsperspektiv på befolkningens helse. Kunnskapen er hentet fra tilgjengelig og oppsummert data, fra ulike kilder med statistikk, forskning og medvirkning fra innbyggerne. Samfunnsdelen i kommuneplanen er et viktig plandokument for et langsiktig, forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunen.

Folkehelse i Nesbyen

Nesbyen kommune skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven fra 1.1. 2012 stiller krav til systematisk og målrettet folkehelsearbeid. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal legges til grunn for kommunens planarbeid, innen alle samfunnssektorer og på alle nivå i kommunen.

Folkehelsearbeidet bygger på fem prinsipper:

  1. Utjevning, da helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen.  
  2. Helse i alt vi gjør, befolkningens helse ivaretas på tvers og i alle kommunens sektorer. 
  3. Bærekraftig utvikling, en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid. 
  4. Føre-var-prinsippet, tiltak for å redusere risiko og tiltak for å fremme helse.  
  5. Medvirkning, lokale muligheter til å påvirke beslutninger. Involvering og samarbeid med frivillig sektor.

Les mer om komunalt folkehelsearbeid her

 

Oversiktsdokument over folkehelsa i Nesbyen

Gjennom folkehelseloven er kommunene pålagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, samt utjevner sosiale ulikheter i helse.

Oversiktsdokumentet skal oppdateres hvert fjerde år og skal gi et bilde av dagens helsetilstand blant innbyggerne i Nesbyen kommune, og hva som påvirker helsen vår positivt og negativt. I dokumentet blir de viktigste folkehelseutfordringene i Nesbyen presentert med tilhørende forslag på hva kommunen kan gjøre for å imøtekomme disse utfordringene. Oversiktsdokumentet er ikke fullstendig, og statistikk på enkelte temaområder er kun indikatorer på utviklingstrekk for Nesbyen. Det vil derfor være behov for ytterligere kartlegging av flere temaområder i årene fremover.

Les oversiktsdokumentet her: Folkehelse i Nesbyen - Status og utfordringer 2020

Folkehelseprofilen 2022

Tema for årets folkehelseprofil er livskvalitet, og er viktig både for folkehelsa og for samfunnsutviklinga. Livskvalitet omfatter både objektive faktorer som økonomi, boforhold og deltagelse i samfunnet, og subjektive faktorer som glede, mening, engasjement og tilfredshet.

Forhold som kan redusere livskvaliteten er dårlige oppvekst- og levekårsforhold, helseproblem, traume, utenforskap og negativ sosial evaluering. Dette er stressende på mennesket, og stress er negativt for opplevelse av egen livskvalitet.

Kommunen kan bidra til å styrka livskvaliteten for innbyggerne gjennom gode planar og utforming av tilbud og tjenester. Dette kan oppnås ved å blant annet fremme gode oppvekst- og levevilkår, som trygge og inkluderende skoler og barnehager, gode arbeidsvilkår, legge til rette for tilgang til meningsfulle aktiviteter, møteplasser, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og kulturarenaer, og dessuten legge til rette for fellesskap gjennom deltaking i frivillig arbeid og medvirkning.

I utforminga til kommunen av tilbud og tjenester kan et nyttig spørsmål være om innbyggerne har mulighet til å oppleva «hverdagsgledens 5»:

Bilde_Hverdagsgledens fem.png

Les hele folkehelseprofilen her: Folkehelseprofil Nesbyen 2022

Oppvekstprofilen 2022

Tema for årets oppvekstprofil er sosial ulikhet og betydningen dette har for barns helse og oppvekstsvilkår.

Den sosioøkonomiske statusen til familien legger rammer for framtida til barna. De totale ressursene til foreldre, som inntekt, materielle eiendeler, bolig, utdanning, kunnskap, kulturell praksis, venner, familie og kollegaer har stor betydning for hvordan barn har det i oppveksten. Desto tidligere i livsløpet man klarer å oppnå en jevnere fordeling av ressurser og muligheter, desto større er sjansen til å påvirke framtidige forskjeller i helse og oppvekstsvilkår. Tiltak retta mot barn og unge er derfor viktige og kan gi stor effekt for framtiden deres.

Les hele oppvekstprofilen her: Oppvekstprofil Nesbyen 2022

Ungdata

NESBYEN barneskole Nøkkeltallsrapport 2021

NESBYEN ungdomsskole Nøkkeltallsrapport 2021

HALLINGDAL - Sammenligningsrapport barneskoler 2021

HALLINGDAL - Sammenligningsrapport ungdomsskoler 2021

Trafikksikker kommune

Nesbyen kommune er godkjent som trafikksikker kommune. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir oss et tryggere lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Kommunen er en viktig aktør i sikkerhetsarbeidet, og har valgt å ivareta dette ansvaret gjennom konseptet trafikksikker kommune, levert av Trygg Trafikk i samarbeid med Viken fylkeskommune. Å bli godkjent som trafikksikker kommune er ingen garanti for fravær av ulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målrettet og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Les mer her om trafikksikker kommune 

Hallinghelse

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeid som jobber for at alle innbyggere i Hallingdal skal få likeverdige helsetjenester.

Gå til Hallinghelse 

Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern omfatter alle miljøforhold som direkte eller indirekte kan ha en innvirkning på befolkningens helse. Dersom en identifiserer forhold ved miljøet som kan påvirke helsa i negativ retning, handler miljøretta helsevern om å forbedre disse forholda.

Det interkommunale samarbeidstiltaket Miljøretta helsevern Hallingdal (MHVH) utfører tjenester for kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. MHVH har kontor på Gol, samlokalisert med Mattilsynet.

Kommuneoverlegene i Hallingdal er de faglig overordna og utgjør styringsgruppa for arbeidet med miljøretta helsevern.

Web. http://www.mhvh.no
E-post: post@mhvh.no

Ingunn Håverstad
Tlf: 40 90 92 56

Line Aasli Moen
Tlf: 40 90 92 57

Helserelaterte kurs

Oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud

Selvhjelpsgrupper i Hallingdal

Oversikt over sjelvhjelpsgrupper i Hallingdal

Informasjon finner du på www.kursihallingdal.no og Selvhjelp i Hallingdal sin facebookside. Ta kontakt med igangsetter/gruppeleder om du ønsker mer informasjon eller å melde deg til noen av gruppene. Det står oppført hvilke grupper som ikke krever påmelding; lavterskeltilbud der du bare kan møte opp. Igangsetterer i nettverket har vært gjennom kurs i regi av Selvhjelp Norge og/eller er fagpersonar innen helse.

Lytt til podcasten "Gullet i dritten", en podcast om selvhjelpsarbeidet i Hallingdal.

Kontakt folkehelserådgiver i Nesbyen

Folkehelserådgiver i Nesbyen kommune:

Magnhild Medgard Skår
Tlf: 32 06 83 00
E-post: magnhild@nesbyen.kommune.no