Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunedelplan for Nesfjellet under arbeid

Kommunedelplan for Nesfjellet skal legge til rette for at utviklingen av Nesfjellet som helårs helårsdestinasjon skjer på en måte som også bygger oppunder naturmiljøet, kulturmiljøet og bomiljøet i området.

Hovedtemaene i planarbeidet er:

 1. Sikre god mobilitet og kvalitet på Nesfjellet
 2. Avklaring av bruken av utmark
 3. Tilpasning til klimaendringer

Planprosessen er nå i fase 2: Høring planprogram.

Bilde1.png

Fase 1 - Forarbeid

Det gjennomføres grunnleggende kunnskapsinnhenting, planen forankres politisk og hovedprinsipper for planarbeidet fastsettes. Følgende politiske møter i hovedutvalg for plan og utvikling (tidligere kommuneplanutvalget) har vurdert planens innhold:

Juni 2023: PS 3/2023 Oppstart av planarbeid

August 2023: PS 4/2023 Avklaring av planavgrensning mot Fetjan

Oktober 2023:  Politisk orientering/drøftingsmøte

November 2023: PS 9/2023 Planprogram og innspillsveileder til behandling

Desember 2023:  PS 19/2023 Planprogram og innspillsveileder til behandling

Januar 2024: PS 4/2024 Ny vurdering av planavgrensning

Mai 2024: PS 25/2024 Ny vurdering av planavgrensning

Det har også vært avholdt samtaler med sentrale utbyggere og grunneiere på og rundt planområdet.

Fase 2 - Planprogram med høring

Planprosessen er i denne fasen nå.

Planprogrammet er planprosessen sin oppskrift. Planprogrammet er på høring frem til 15. september. I denne perioden inviteres det også til innspill om ny arealbruk.

Alle er velkomne på høringsmøte i Kaffistugu (inngang biblioteket) 21.08.2024 kl. 18.00.

Innspill til planprogrammet eller ny arealbruk kan sendes til kommunen på følgende måter. For innspill til ny arealbruk skal eget skjema brukes (punkt 3. nedenfor), eller medvirkningskartet (benytt linken nedenfor).     

Frist for innspill: 15. september 2024.

Dokumenter og kunnskapsgrunnlag i forbindelse med varsel om oppstart

 1. Planprogram:
  Planprogram KDP Nesfjellet_Høring24.pdf
 2. Varslingsgrense kart:
  Vedlegg 1_KDP Nesfjellet plangrense Høringsutkast.pdf
 3. Skjema for innspill om ny arealbruk:
  Skjema_Forslag til ny arealbruk på Nesfjellet_red_.pdf
 4. Veiledning til bruk av medvirkningskartet:
  Veiledning til innspill.pdf
Fase 3 - Siling

Periode: September – oktober/november 2024

Innspillene vurderes. De innspillene som ikke er i samsvar med føringene i planprogrammet lukes ut. De øvrige innspillene går videre til konsekvensutredning.

 • Dokument som utarbeides: Silingsnotat for innspill
 • Politisk behandling: Vedtak av silingsnotatet. Dette vedtaket kan ikke påklages.
 • Annen medvirkning: Møter i innspillsgrupper.
Fase 4 - Utredning 

Oktober/november 2024 – våren 2025

Innspillene til ny arealbruk som er vedtatt i fase 3 vurderes grundigere, i samsvar med planprogrammet. Det anbefales hvilke områder som bør legges inn i planen, eventuelt med hvilke hvilkår som bør følge.

 • Dokumenter som utarbeides: Konsekvensutredning av enkeltområder, vurdering av endringer i gjeldende utbyggingsformål
 • Politisk behandling: Vedtak av enkeltområder som inngår i planarbeidet. Eventuelle andre prinsipielle avklaringer som har oppstått.
 • Annen medvirkning: Møter i innspillsgrupper.
Fase 5 - Plandokument med høring

Våren 2025 – høsten 2025

Med utgangspunkt i vedtakene som er gjort i fase 4 vurderes samlede konsekvenser som beskrevet i planprogrammet. Utbyggingsområder vurderes på nytt og det fastsettes føringer. Plandokumentene utarbeides.

 • Dokumenter som utarbeides: Fagrapporter og plandokumenter (plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredninger og ROS-analyse)
 • Politisk behandling: Eventuelle prinsipielle avklaringer. Behandling av innspill til ny arealbruk.
 • Annen medvirkning: Regionalt planforum i forkant av høring. Planforslaget legges på høring i minst 6 uker, og det gjennomføres høringsmøte.
Fase 6 - Ferdigstilling av planen

Denne fasen kan bli både lang og kort. Dersom planen må endres mye som følge av innspillene som kommer inn i høringsfasen, vil fasen bli lang. Det kan er også mulig at planen må sendes på en ny høring. Dersom plandokumentene ikke må endres vesentlig vil planen kunne vedtas relativt raskt.

 • Dokumenter som utarbeides: Ferdig planforslag til endelig vedtak.
 • Politisk behandling: Vedtak av plan. Ved innsigelser må prinsipielle avklaringer for den videre prosessen avklares politisk.
 • Annen medvirkning: Det kommer an på hvilke temaer som må avklares før planen kan vedtas.
Organisering og fremdriftsplan for kommunedelplan for Nesfjellet

Kommunestyret vedtar planprogrammet og planen.

Hovedutvalg for plan og utvikling (HPU) er arbeidsutvalg og gjør vedtak underveis i planarbeidet, for eksempel siling av arealinnspill og legge planen på høring.

Prosjektgruppen bemannes av folk fra plan og byggesak, samt andre fagfelt innenfor miljø og teknikk.

I tillegg vil ressurser fra Nesbyen kommune og andre eksterne bidragsytere involveres ved behov i løpet av prosessen.

Medvirkning i arbeidet

Alle inviteres til å komme med tilbakemelding og innspill i høringsfasene. I disse fasene arrangeres det også høringsmøter. Planarbeidet blir varslet i Hallingdølen og på Nesbyen kommune sine hjemmesider. Grunneiere, relevante organisasjoner og sentrale aktører på Nesfjellet blir varslet med et eget høringsbrev.

Innspillsgrupper blir organisert for å gi tilbakemelding til planarbeidet i løpet av de første fasene.

Det opprettes følgende innspillsgrupper:

 • Utbygging – grunneierinteresser og næringsinteresser
 • Utmark – Villreininteresser, beitelag/stølslag og grunneiere
 • Friluftsliv – Friluftslivsorganisasjoner, hyttevelforening, løypekjørere, idrettslag

Innspillsgruppene skal møtes og gi tilbakemelding på hvilke utfordringer som finnes i planområdet og hvilke grep som eventuelt kan bidra til å bedre situasjonen.

Andre relevante innspill kan komme fra regionale og statlig forvaltning (fylkeskommune, NVE, Statsforvalter m.m.) eller andre kompetanseområder.

Barn og unges representant skal også involveres. Disse vil bli kontaktet direkte ved behov. Møte i Regionalt planforum vil bli benyttet før planen sendes på høring.  

Om kommunedelplaner

Kommunedelplanen er en arealplan der det bestemmes hva slags utvikling som er ønskelig i området, altså hvor det kan bygges hytter, veier, møteplasser, næringsområder eller hotell – og hvor det ikke skal bygges noen ting.

Kommunedelplanen er juridisk bindende. Det betyr at det i utgangspunktet ikke er lov til å bygge andre ting enn det som kommunedelplanen åpner for.

Planen består av tre hoveddokument:

 • Plankart med arealformål (farger som viser hva slags utbygging det åpnes for)
 • Bestemmelser som utdyper plankartet 
 • Planbeskrivelsen som beskriver hvorfor planen er blitt som den er blitt.

I tillegg følger det flere utredninger med planen, som for eksempel:

 • Konsekvensutredning – som utreder konsekvensene planen får for ulike tema, f.eks. naturmangfold, friluftsliv og folkehelse.
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse – som utreder hvilke risikoer som man må ta hensyn til, for eksempel flom, skogbrann, trafikkulykke etc.
 • En gjennomgang av eksisterende arealbruk, og en vurdering på om den skal videreføres eller endres.
 • Andre kartlegginger og utredninger, som for eksempel naturmangfold.
 • Innspill som har kommet til kommunen i løpet av planarbeidet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt: 

Jeanette Kaspersen, tjenesteleder Nesbyen kommune, tlf: 32 06 83 00, epost: jeanette.kaspersen@nesbyen.kommune.no

Signe Vinje, prosjektleder Sweco, tlf: 992 94 770, epost: signe.vinje@sweco.no