Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Reguleringsplaner

Kommunen har ansvaret for planleggingsoppgaver og er planleggingsmyndighet. Kommunestyret skal påse at det blir utarbeida reguleringsplan for de områdene i kommunen der dette følger av lov eller av kommuneplanens arealdel og der det er behov for å sikre planavklaring for gjennomføring av bygge- og anleggstiltak.

Om planprosessen

En planprosess har fire faser og kan startes opp av det offentlige eller av private.

1. Planoppstart

Det skal kunngjøres oppstart (igangsetting) av planarbeid i avis og på internett, med frist for mulighet til å gi innspill til planen.

2. Planprogram

For alle regionale planer og kommuneplaner, og planar som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram. Planprogrammet skal vise formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som skal vurderes og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig som varsel om planoppstart.

3. Offentlig ettersyn

Når planforslaget er behandlet i politisk utvalg (1. gangs behandling) sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med en fastsatt frist for å gi innspill. Alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organ, private organisasjoner og saksparter som blir berørt av planforslaget har rett til å gi innspill. Planforslaget skal gjøres tilgjengelig på internett, og kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg.

4. Vedtak av plan

Alle arealplaner må vedtas av kommunestyret før de trer i kraft.

Områderegulering

Områdereguleringsplan lages der kommuneplanens arealdel /kommunedelplan fastsetter at det skal lages en overordnet plan for å gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken for et avgrenset område. Kommunen kan også se behov for å få laget en områdereguleringsplan uten at det er fastsatt i kommuneplanen eller kommunedelplaner. En slik plan utarbeides av kommunen og det er kommunen som er ansvarlig for hele planprosessen.  I en slik plan kan kommunen også velge å samarbeide helt eller delvis med private aktører slik at de kan stå for utarbeidelsen av planen. Det er allikevel kommunen som setter rammene for arbeidet og som driver hele prosessen frem til egengodkjenning av områdereguleringsplanen.

Detaljregulering

Detaljreguleringsplan brukes for å følge opp og konkretisere de arealdisponeringer som overordnede planer (kommuneplan/kommunedelplan/områdereguleringsplan) har vedtatt. Dette er en detaljert reguleringsplan som legger til rette for konkrete gjennomføringer av tiltak.

Private aktører kan utarbeide detaljreguleringsplaner, men det er et krav at detaljreguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. En slik plan vil være så konkret at den er bestemmende for arealet innen plangrensen (kartet er juridisk bindende), det utarbeides reguleringsbestemmelser (juridisk bindende), planbeskrivelse, vann og avløpsplan, temakart mm. Hva som skal innleveres vil være bestemt i kommunens oppstartsmøte.

1. Oppstart av planarbeid (pbl. §12-8)
Innhenting av rammer Forslagsstiller

Planarkiv 
Annen veiledning

Bestilling av oppstartsmøte Forslagsstiller Skriftlig henvendelse
Innkalling til oppstartsmøte Nesbyen kommune

Saken fordeles til saksbehandler. Brev til forslagsstiller med frist
for innsending av nødvendig materiale og dato for møtet.

Oppstartsmøte Nesbyen kommune Det skrives referat fra møtet.
2. Varsel om oppstart og kunngjøring (pbl. §12-8)
Varsling/kunngjøring Forslagsstiller Kunngjøring om oppstart av planarbeidet annonseres i Hallingdølen og på forslagsstillers hjemmeside. Parter varsles i brev.
Gjennomgang av innkomne forhåndsuttalelser Forslagsstiller Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen, se pkt. 3.
3. Utarbeidelse av planforslaget (pbl. Kap. 4,5 og 12)

Planforslag: komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal utarbeides etter krav gitt i oppstartsmøte, evt. andre krav satt av kommunen og behandles etter pbl. §12-10. Det skal bestå av forslag til plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, VA-plan, illustrasjoner og utredninger / analyser. Fra komplett privat detaljreguleringsforslag er mottatt i kommunen starter tidsfristen på tolv uker å løpe.

Utredninger, registreringer m.m Forslagsstiller

Nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig som mulig. Eksempel biologisk mangfold, arkeologiske registreringer, trafikkrapporter m.m. 

Utforming av planforslag Forslagsstiller Forslaget forutsettes utarbeidet iht. Miljøverndepartementets veiledere og spesifikasjoner og kommunens maler.
4. Innsending av planforslaget (pbl. §)
Innsending av planforslag Forslagsstiller

E-post sendes til: postmottak@nesbyen.kommune.no

Digital arealplan (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget.

Gjennomgang av planforslaget Nesbyen kommune Intern gjennomgang.
Bekreftelse til forslagsstiller Nesbyen kommune Bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler.
Komplettering Forslagsstiller Ved behov.
5. Behandling av reguleringsplan (pbl. §§12-10 og 12-11)
Tidsfrister Nesbyen kommune Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv
uker fra komplett planforslag er mottatt.
Saksfremlegg til politisk behandling iplanutvalg Nesbyen kommune Rådmannen lager saksfremstilling.
Vedtak om offentlig ettersyn / høring Planutvalget / Nesbyen kommune Minimum 6 ukers høringsfrist.
Kunngjøring om offentlig ettersyn / høring Nesbyen kommune Brev til grunneiere/berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Evt. folkemøte vurderes.
Merknadsbehandling Nesbyen kommune Kommunen saksbehandler merknadene. 
Evt. ytterligere dokumentasjon Forslagsstiller Ved behov.
Evt. endringer Nesbyen kommune

Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring. Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.

6. Vedtak av reguleringsplan (pbl. §12-12)
Saksfremlegg til politisk behandling i  Nesbyen kommune Rådmannen lager saksframstilling.
Planutvalgets behandling Planutvalget Innstilling til kommunestyret.
Vedtak om egengodkjenning Kommunestyret Endelig vedtak
Kunngjøring av vedtatt plan Nesbyen kommune Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunene internettsider.  3 ukers klagefrist fra kunngjøringsdato.
Evt. innsigelse   Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.
Endring av reguleringsplaner

Det er mulig å endre/utfylle en eksisterende reguleringsplan. Pbl § 12-14 gir kommunen adgang til å foreta mindre endringer av planen. Mindre endring kan være f.eks. en justering av tomt eller adkomst, eller en liten justering av reguleringsbestemmelsene. Det er kommunen som avgjør hva som kan behandles som en mindre endring. Ønsker du å søke mindre endring ber vi deg ta kontakt med kommunens planavdeling. Det skal utarbeides en søknad (her bør man vurdere om en arealplanlegger skal engasjeres), og kommunen utarbeider naboliste. Søknad sendes på høring til naboer og regionale fagmyndigheter der det er nødvendig. Hvis ingen har merknader i høringsperioden, vil kommunen kunne fatte vedtak i saken. Skulle det komme inn merknader i høringen som ikke er forenelig med å saksbehandle søknaden etter pbl § 12-14 vil man kunne behandle søknaden etter de ordinære regler for plansaker. En endring skal ikke være spesielt stor før lovverket krever full planbehandling.

Kommunekart

Kommunekart

Via kommunens innsynsløsning Kommunekart finner du gjeldende arealplaner. Klikk på nedtrekksmenyen øverst til venstre for å velge kartlag Reguleringsplaner eller Kommuneplan.

Når du klikker på et punkt i en plan vil du få opp en meny på høyre side. Her finner du planID, plannavn, m.m. Planens bestemmelser er tilgjengelig via lenken til WebPlan Hallingdal. 

Planarkiv

Vedtatte planer - Planarkiv

Her finner du bestemmelser og andre dokumenter som hører til kommunens arealplaner. For å søke opp en plan kan du bruke plannavn eller planID. Hvis du ikke vet plannavn eller planID kan du finne den via kartløsningen, Kommunekart.

Dispensasjoner og endringer av planen vil også være tilgjengelig i planarkivet.

Selv om det ligger en PDF med arealplankart i planarkivet, vil det alltid være det digitale kartet som viser gjeldende plan.