Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kartlegging av oljeutskiller

Forhåndsvarsel - Krav om utslipp-/påslippsløyve til oljeutskiller – Kommunale oljeutskillere

5 av kommunene i Hallingdal har gått sammen og etablert enheten «Kommunalt avløpstilsyn og Vassforvaltning» forkorta til KAV. KAV skal føre tilsyn med spredt avløp i kommunene og pålegge utbetringer der anleggene har mangler/ikke tilfredsstiller dagens krav. I 2019 fikk kommunene pålegg fra Miljødirektoratet om opprydding i spredt avløp. Jf. dette pålegget skal alle avløpsanlegg innen 2027-2033 tilfredsstille forskrift. I etterkant av dette vedtok politikerne en tilsynsplan som legger føringene for hvilke anlegg som blir prioritert utbedret i tiden fremover.

Som en del av spredt avløp, ligger også arbeidet med  oppfølging av oljeutskillere etter kap. 15 i Forurensningsforskrifta. KAV har fått delegert myndighet fra kommunene, jf. vertskommuneavtalen som er signert av Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommune til og følge opp Forurensningslova av 1981-03-13-6 §§ 7, 11, 18 og 23.

Saksopplysninger

Forurensningsforskrifta  kom i 2007, og alle oljeutskillere som er etablert etter denne datoen har etter forurensningsforskrifta kap 15 krav om godkjent utslipp-/påslippsløyve. Påslipp er når avløpet er ført videre til kommunalt nett.

Kommunene har ikke fulgt opp denne forskrifta godt nok, og mange anlegg har i dag godkjent byggeløyve i tråd med krava i plan- og bygningslova, men ikke godkjent utslipp-/påslippsløyve etter kap. 15.

Før 2007 var det forurensningslova som var styrende, og har din bedrift utslipp-/påslippsløyve gitt før 2007 er dette fortsatt gyldig, men med endra krav jf. Forurensningsforskrifta §15-7.

KAV – Hallingdal ber om opplysninger og dokumentasjon på oljeutskiller som er registrert for de kommunale anleggene, i noen kommuner kan det være opptil flere anlegg, eller bygg som burde/skal ha oljeutskiller. Virksomhetene som er nevnt under har krav om oljeutskiller og med bakgrunn i dette har dere nå fått dette brevet.

Da det ikke er tvungen kommunal tømming av oljeutskiller har vi lite informasjon om det som er etablert i kommunene. Dette brevet er også sendt til bedrifter der vi ikke har registrert oljeutskiller, men som kan falle inn under kravet i forskrift.

  • Bensinstasjoner
  • Vaskehall for kjøretøy
  • Motorverksted
  • Bussterminaler
  • Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner, skinnegående materiell
  • Anlegg for understellsbehandling, som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Unntaket er dersom bygget ikke har innlagt vatn, eller ikke har utslipp av oljeholdig avløpsvatn. Gi beskjed dersom din bedrift ikke har krav om oljeutskiller, saken vil da bli avsluttet.

Om din bedrift/selskap har virksomhet som faller inn under definisjonene ovenfor og dere har utslipp-/påslippsløyve etter forurensningslova/forurensningsforskrifta ber vi om å få oversendt kopi av løyve, samt at du som eier/drifter dokumenterer de ulike komponentene på anlegget ved å registrere inn på vedlagt skjema og sende inn dette med tilhørende vedlegg. Kommunen vil da kunne oppdatere sine opplysninger.

Dersom ditt foretak ikke har utslipp-/påslippsløyve for oljeholdig avløpsvatn blir dere nå varslet om at det må søkes om utslippsløyve for deres anlegg ved å benytte skjema som er vedlagt dette brevet. Fyll da ut søknadsskjema og legg ved de vedleggene som er etterspurt, og KAV vil behandle søknaden om utslippsløyve.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål vedrørende søknad om løyve eller utfylling av skjema.

Krav til oljeutskiller jf. forurensningsforskrifta.

Krav i forskrift §15-7:

  • Ved utslipp av oljeholdig avløpsvatn skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.
  • Oljeholdig avløpsvatn skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akutt utslipp skal tas hensyn til.
  • Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene er overholdt.
  • Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvatnet fra nye renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratoriene som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Søknad om løyve og dokumenttilsyn vil bli fakturert etter medgått tid. Gjeldende gebyrsats for kontoret er i år kr 750,- pr./t.

KAV vil følge opp din bedrift utifra tilstanden på anlegget, og det vil bli gitt tidsfrister for å rette opp i eventuelle mangler utifra kompleksitet og omfang.

For å få godkjente utslippsløyve til oljeutskillere som er etablert i kommunene, samt å få oppgradert anlegg som tilfredsstiller krava i Forurensningsforskrifta §15-7 , forhåndsvarsler vi oppfølging av oljeutskillerne fremover.

Forhåndsvarsel

Med bakgrunn i overnevnte vil det nå bli forhåndsvarslet krav om og søke løyve etter kap. 15 i forurensningsforskrifta. Den som får et vedtak rettet mot seg skal jf. Forvaltningslova §16 forhåndsvarsles. Dette er å se som et forhåndsvarsel om og søke om løyve for utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvatn for de kommunale anleggene. Kommunen har hjemmel i kap. 15 i forurensningsforskrifta for å pålegge tiltak. Dersom du har merknadar til dette varselet skal de være mottatt av kommunen  senest 3 uker etter at brevet er mottatt. Med bakgrunn i eventuelle merknader vil kommunen vurdere å gjøre vedtak med pålegg om å søke om utslippsløyve / pålegg om oppgradering av anlegget.

Det er ingen klagerett på dette varselet, klageretten kommer først når et vedtak er fattet. Men eventuelle merknader skal tas hensyn til når en fatter vedtak.

Søknadskjema

Søknad oljeutskiller Bokmål.odt