Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Bo og driveplikt

Bo og driveplikt

Formålet med konsesjonslova er å regulere og kontrollere oversettelsen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern av produksjonsarealene i landbruket og slike eier- og bruksforhold som er best for landbruket, jmf. konsesjonslova §1. Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensyn som skal trekkes inn:

  • Framtidige generasjoner sitt behov
  • Behovet for utbyggingsgrunn
  • Hensynet til miljøet, almenne naturverninteresser og friluftsinteresser
  • Hensynet til bosetningen
  • Erverv fra slekten (odel)

Personlig boplikt oppstår ved erverv av landbrukseigedom innen slekt, og gjelder bebygd eiendom der fulldyrka og / eller overflatedyrka jord er mer enn 35 daa, eller eiendommen har mer enn 500 daa produktiv skog. Oppfylling av den lovbestemte buplikta er en forutsetning for at noen med odelsrett eller i nær slekt kan erverve landbrukseigedom av en slik størrelse konsesjonsfritt.

Det er ikke lenger muligheter til å søke om utsetting eller fritak fra boplikta på disse eiendommene. Hvis en skal overta en eiendom innenfor disse arealgrensene og ikke vil/eller kan bosette seg på eiendommen innen et år fra overtaking av eiendommen må en søke kommunen om konsesjon for å få overta eiendommen. For å oppfylle buplikta må den nye eieren bo på eiendommen i minst fem år.

Annen erverv

Eiendom som overtaes utenom slekt er konsesjonspliktig dersom den er bebygd og har totalareal på over 100 daa, eller fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 daa. I konsesjonsvurderinga har landbruksstyresmaktene plikt til å vurdere om det er nødvendig å sette vilkår om buplikt på eiendommen, og om buplikta skal være personlig.

I kommuner som har innført 0-konsesjoner etter §7 i konsesjonslova vil boplikta gjelde alle eiendommer opp til 100 daa totalareal som er eller har vært i bruk som heilårsbustad. I slike tilfeller kan boplikta oppfylles ved bortleie.
Egenerklæringsskjema kan benyttes ved slike overdragelser når erververen på egenerklæringsskjema forplikter seg til at eiendommen skal benyttes som helårsbosted enten av seg selv eller andre.

Boplikta er oppfylt når

Eieren er registrert bosatt på eiendommen etter regler fastsetter i eller i medhold av lov 16. januar 1970 nr 1. om folkeregistrering.

Driveplikt

Jordbruksareal skal drives. Driveplikta gjelder fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Driveplikta er personlig på den måten at eier av jordbruksareal plikter at jorden drives så lenge vedkommende er eier. Driveplikta skal oppfylles ved at eier driver jorden selv eller ved at det blir inngått leigeavtale med andre om drift av arealene.

En slik leieavtale skal være

  • skriftlig
  • gjelde for minst 10 år
  • må føre til driftsmessige godgjøre løsninger

Inngåtte leieavtaler skal sendes kommunen som slik har mulighet til å kontrollere om vilkårene for bortleige etter jordlova er oppfylt.

Kommunen skal føre tilsyn med at driveplikta oppfylles, og kan gi pålegg om bortleie av jord. Det er i særskilte tilfeller mulig å søke kommunen om fritak fra driveplikta.

Driveplikta er fastlagt i jordlova § 8.