Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Deling av landbrukseiendom

Deling av landbrukseiendom

Eiendom som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk kan ikke deles uten samtykke fra departementet, dvs. kommunen.

Formålet med jordlova er å legge forholdene slik til rettet at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som hører til (arealressursane), kan brukes på den måten som er mest fornuftig for samfunnet og de som har yrket sin i landbruket.

Formålet med delingsforbudet i jordlovas §12 er å sikre at gårdens ressursgrunnlag ikke reduseres. Forbudet mot deling omfatter eiendommer som er benyttet eller kan benyttes til jord- og skogbruk.

Med eiendom mener en også retter som ligger til eiendommen og parter i sameie. Forbudet mot deling gjelder også forpakting, tomtefeste og liknende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stiftet for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleigaren).

Søknadsskjema

Søknad om deling 

Kartutsnitt som viser omsøkt fradelt areal kan en finne på

Kommunekart

Søknadsskjemaer og kartutsnitt kan en også få ved henvendelse til Servicetorget i kommunen.

Saksgang

Grunngitt søknad om deling vedlagt nabovarsel skjemaer og kartutsnitt skal sendes kommunen.