Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Gårdskart - oppdatering arealressurskartet (AR5)

Informasjon til søkere av produksjonstilskudd med arealendringer på jordbruksareal som ikke er lagt inn i Gårdskart, eller som mener at Gårdskart viser feil arealtype.

Frist for å melde inn forslag til kartendringer på jordbruksareal til kommunen er 18.07.2022, men forslag bør helst sendes inn så tidlig som mulig slik at kommune kan rekke å få det inn i kartet tidsnok.

Slik gjøres det

Sjekk kart og arealinfo i Gårdskart. Velg «bakgrunnskart» og trykk på «flyfoto» i lista på venstre side, tegn inn endringer og trykk på lag «pdf for utskrift/lagring», se eksempelbilde 1 under. En kan også skive ut kartet og tegne direkte på papirkartet.

Gårdskart.jpg
Eksempelbilde 1: beskrivelse på hvordan du får opp flybilde og utskriftskart av eiendommen din.

Tegn inn der det er behov for endringer (digitalt eller på papirkart) og send kart med markeringer til kommunen. Legg gjerne ved foto av området (gjelder spesielt innmarksbeite).
Send kart og bilde til e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no eller til: Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.  

Oppdatering av AR5 i Gårdskart, generell info

Hvis innsendt dokumentasjon tyder på feil klassifisering i Gårdskart- AR5, vil kommunen foreta en selvstendig vurdering og eventuelt befare området før arealet eventuelt justeres.

Det er ikke klageadgang på kommunes avgjørelser om arealklassifisering, men søkere av produksjonstilskudd kan klage på utbetaling av arealtilskudd hvis de mener at arealgrunnlaget for utbetaling er feil.

Kommunen skal holde arealressurskartet (AR5) oppdatert og legge inn endringer på jordbruksarealet. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) oppdaterer også Gårdskart-AR5 hvert 4. – 8. år. Dette blir hovedsakelig gjort ved hjelp av flybilder og eldre kart. De fleste oppdateringer som blir gjort, skyldes endringer i landskapet, som nydyrking, nedbygging, tilplanting eller gjengroing. Det kan også være at kartet inneholder feil.

På noen jordbruksareal trengs det en ekstra fysisk kontroll, dette gjelder særlig for innmarksbeite. Kommunen tar sikte på å starte med fysisk kontroll av jordbruksareal i juni/ juli 2022, de det gjelder vil bli kontakta på forhånd av kommunen.

Klassifisering av jordbruksareal

Jordbruksareal er samlebetegnelse for arealtypene fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Det er disse arealkategoriene som blir brukt i søknad om arealtilskudd i jordbruket. Det er tilstanden til arealet som skal legges til grunn for klassifiseringa, ikke bruken av arealet.

Fulldyrka jord, definisjon:

Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan brukes til åkervekster eller eng, og som kan fornyes ved pløying.

 • Jorddybde på mer enn 30 cm til fast fjell
 • Skal kunne grøftes på minst 80 cm ved behov
 • Minste registeringsareal – 0,5daa Minste fratrekksareal (øy i arealet) – 0,2 daa
Overflatedyrka jord, definisjon:

Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevnet i overflata, slik at maskinell høsting er mulig.

 • Kan høstes maskinelt med f.eks. tohjulstraktor
 • Skal ha organisk jordlag
 • Jordlaget er for grunt til å kunne pløyes
 • Stein og blokk er ikke fjerna til vanlig pløyedybde
 • Minste registeringsareal – 0,5daa
 • Minste fratrekksareal (øy i arealtypen) – 0,5 daa 
Innmarksbeite, definisjon:

Jordbruksareal som kan brukes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av kulturgras og beitetålende urter. Ved nyetablering tar det vanligvis flere år å få etablert et tilfredsstillende gressdekke, avhengig av beitetrykk, opprinnelig vegetasjonstype og skjøtsel.

 • Kan ikke høstes maskinelt
 • Minst 50 % av arealet skal ha kulturgras og beitetålende urter (skogsgras, siv og starrarter er ikke kulturgras eller beitetålende urt)
 • Tydelig kulturpreg fra beiting og skjøtsel
 • Arealet kan ha ujevn overflate
 • Arealet kan være oppstykket av treklynger, stubber og steiner
 • Minste registeringsareal – 0,5daa
 • Minste fratrekksareal (øy i arealet) – 1,0 daa

For mer detaljer om markslagsklassifisering i AR5, se kildehenvisning under.

Nydyrking generell info

Nydyrking kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. Dette gjelder opparbeiding av innmarksbeite og udyrka areal til fulldyrka eller overflatedyrka jord. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal skrives på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og sendes til kommunen.

Kilder

Beiterettleiar_Nibio_20200515.pdf

Microsoft PowerPoint - Beiteflora_2020 (nibio.no)

20180117_Innmarksbeite_enkel forklaring_Nibio.pdf

20180117_Innmarksbeite_enkel forklaring_Nibio_nn.pdf

NIBIO Brage: AR5 Klassifikasjonssystem (unit.no)

På NIBIO sine nettsider kan du finne mer informasjon om AR5 kart.