Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Nydyrking

Nydyrking

Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjendyrking av jordbruksareal som har ligget unytten i over 30 år blir også reknet som nydyrking.

Planer om nydyrking skal godkjennes av kommunen. Det gjelder uavhengig av størrelsen på arealet. Det er fastsatt eiet Forskrift om nydyrking som er heimlet i § 11 i jordlova.

Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan få for natur- og kulturlandskapsverdiene. Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det er sjeldne miljøverdier på arealet og hvor sjeldne miljøverdiene er. Det skal også legges vekt på om det ut fra § 1 i jordlova er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for driftsendringen og om nydyrkingen legger til rette for driftsmessige gode løsninger.

Søknad og saksgang

Søknad om nydyrking skal sendes kommunen på eget søknadsskjema. Ved søknaden skal det legges ved kart som viser det planlagte nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring. Servicetorget i kommunen kan hjelpe til med å skaffe kart.

Kommunen ønsker som regel å foreta en inspeksjon før søknaden tas til behandling. Denne inspeksjonen kan gjerne tas før søknaden blir sendt. Ta gjerne kontakt med Næringsavdelinga på forhånd dersom du har planer om nydyrking. Inspeksjonen må nødvendigvis gjøres på barmark.

Alle søknader om nydyrking skal sendes på høring til Buskerud fylkeskommune. Ofte ønsker de en egen inspeksjon, spesielt dersom det er registrert kulturminner i området tidligere. Dersom nydyrkinga kan berøre vesentlige miljøverdiar blir saken også sendt på høring til Fylkesmannen. Uttalefrist er minimum 1 måned.

Dersom nydyrkinga omfatter mer enn 14,9 dekar over en 3-årsperiode vil tiltakshaver få krav om å dekke kostnadene til kulturminneundersøkingen.

Behandlingstid kan variere sterkt avhengig av saken sin karakter og hvilken tid på året den blir sendt kommunen.

Søke om nydyrking - Landbruksdirektoratet