Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skogbruk

Skogbruk

Nesbyen kommune følger opp skogfond, tilskuddsordninger i skogbruket, landbruksveger, rentemidler, håndhevelse av skogbruksloven med forskrifter.

Lover og retningslinjer

Samarbeidspartnere

Statsforvalteren i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Viken skog, Hallingskog, Nesbyen skogeierlag.

Skogfond

Alle skogseiendommer over 10 dekar produktiv skog skal avsette skogfond ved avvirkning.

Ved avvirkning på eiendommer under 10 dekar hvor det blir avsatt skogfond blir innestående midler betalt til skogeier uten opphold, jfr. Forskrift om skogfond o.a. § 13.

Det kan settes av mellom 4 og 40 % av brutto tømmerinntekt.

Skogfondet kan brukes til følgende tiltak:

 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • Skogbruksplanlegging
 • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
 • Forsikring av skog
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
 • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene. Merk at dekking av merverdiavgift ikke gir skattefordel.

Kommunen godkjenner fakturabilag for utbetaling fra skogfond. Undertegnede fakturabilag godkjennes også som søknad for tilskudd.

Fakturabilagene skal være underskrevet og det skal informeres om det ønskes tilskudd og om det skal utbetales merverdiavgift.

Bilagene sendes til:
Nesbyen kommune v/skogbrukssjefen,
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

For eget arbeid gjort i skogen anbefales bruk av disse skjemaene.

Dette skjemaet brukes for alt av skogkulturtiltak:

Skjema for utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Dette skjemaet brukes til skogforsikring, grensearbeid, kurs, bioenergi tiltak og veitiltak.

Skjema for utbetaling fra skogfond til diverse formål

Dette skjemaet brukes til grøfting og gjødsling.

Skjema for utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling

Hvis skogeier selger skogsflis, ved eller juletrær skal det rapporteres og betales skogfond

Rapportering av skogfond og måleopplysninger

Tilskudd

NMSK – tilskuddene forvaltes etter felles tiltaksstrategi for Hallingdal. Satsene fastsettes årlig ut fra tiltaksbudsjettet og tildelingen fra fylkesmannen.

Det gis tilskudd til:

 • Markberedning
 • Ungskogpleie/avstandsregulering

Ved hogst i vanskelig terreng skal det sendes melding til kommunen før tiltaket starter, dette er for at kommunen skal forhåndsgodkjenne driftene.

Det gis nasjonale tilskudd til følgende:

Tettere planting:

Ordningen er et klimatiltak og det gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/ daa over det som er fastsatt minimums plantetall for boniteten, se tabell under.

Det gis også tilskudd til suppleringsplanting.

Tilskuddssatsen er 60 % for inntil 50 planter forutsatt at plantetallet etter planting er over minimumsantallet for boniteten. Tilskuddet gis for suppleringsplanting hvor det er et ønske om å øke tettheten, selv om minimumsantallet er nådd.

Tilskuddet gis i etablerte plantefelt og felt med naturlig foryngelse hvor tettheten er for lav.

Ved søknad om tilskudd bruk skjema

LDIR-909. Legg ved faktura og kart.

Tiltaket skal kartfestes.

Det opplyses om at kommunen skal gjennomføre risikobasert kontroll av minimum 10 % av feltene som får tilskudd.

Mer informasjon om tettere planting finnes her.

Bonitet

Minimum plantetall pr. dekar

Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)

26

220

220- 270

23

220

220- 270

20

200

200- 250

17

180

180- 230

14

160

160- 210

11

130

130- 180

8

100

100-150

Gjødsling

Det gis tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak. Gjødsling av skog øker tilveksten som igjen øker CO2-fangsten i skogen.

Søknadsfrist for tilskudd er 15. september. Samme fristen gjelder for refusjonskrav fra skogfond til gjødsling. 

Mer informasjon om gjødsling av skog som klimatiltak

Landbruksvei

Nyanlegg og utbedring/opprustning av landbruksveier og skogsbilveier skal godkjennes av kommunen.

Her finnes skjema for:

Mer informasjon finnes på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet

Det finnes også en egen nettside om landbruksveier: www.skogsvei.no

Vernskog

Vernskogen er skog som skal tjene som vern for annen skog. Hogst i vernskog skal meldes til kommunen senest en måned før driften startes. 

Tiltaket skal kartfestes.

Kart over vernskog finnes på kilden.nibio.no

Det ligger også tilgjengelig som kartlag på gårdskart på internett

Skjema

Melding om hogst i vernskog-Nes.pdf