Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd til drenering

Tilskudd til drenering

Det kan bare gis tilskudd til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet. Grøfteplanen må beskrive hva som skal gjøres, vise grøfteavstand, grøftedybde, rørdimensjoner, filtermaterialer og sikringstiltak for kanaler, kummer og utløp. Grøftekartet skal vise hvor det skal dreneres med omriss, slik at arealet kan bestemmes. Grøfter, kummer og utløp skal merkes av på kartet. Eventuelle kjente automatisk fredete kulturminner og biologiske verdier skal tegnes inn på kartet.

Beregning av tilskudd

Tilskuddet utgjør kr. 2000 pr. daa ved systematisk grøfting (jf definisjoner i § 2), og kr. 30 pr. løpemeter grøft ved annen grøfting, dvs. avskjæringsgrøfter og (tilfeldige) grøfter for å drenere mindre partier på jordet. Også i disse tilfellene skal tilskuddet avgrenses til kr. 2000 pr. daa berørt areal.
Beregnet tilskudd under kr. 3000 kommer ikke til utbetaling

Definisjoner for tilskudd til drenering av jordbruksjord

Drenering

Tiltak for å fjerne overflødig vann fra et areal ved å lede bort overflatevann eller vann i jordprofilet.

Grøfting

Anlegging av åpne grøfter eller lukka drensledninger for oppsamling og bortledning av vann.

Systematisk grøfting

Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.

Profilering

Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning på arealet.

Omgraving

Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevnen.

Info og regelverk

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema

Søknadsskjema