Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskuddsordninger

SMIL - økonomisk støtte

Det er igjen mulig å søke om økonomisk støtte til tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap.

Eksempler kan være tiltak for å

 • planleggings- og tilretteleggingsprosjekt
 • fremme biologisk mangfold
 • sette i stand gamle kulturbeiter
 • legge til rette for oppleving av kulturlandskapet med f.eks. stier
 • skjøtsel på og omkring kulturminner / -miljø
 • restaurere verneverdige bygninger
 • tiltak som reduserer forurensing fra jordbruket f.eks. høytørke, hydrotekniske anlegg
 • andre tiltak i kulturlandskapet

Det kan også søkes støtte til andre tiltak som er viktige for jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensning fra jordbruket. Søkere av produksjonstilskudd i jordbruket blir prioritert. Det forutsettes at foretaket har sprøytejournal og gjødselplan.

Tiltaksstrategi for SMIL 2020-2023 Hallingdal_.pdf

Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL - søknad

Søknadsfrist, 1. mars og 20. august

Det er imidlertid en stor fordel om dere tar kontakt før dette, da enkelte tiltak krever befaring i forkant.

Næringsfondet

Nes kommune har følgende fond som under visse vilkår kan benyttes til etablering og utvikling av næringsvirksomhet

 • Næringsfond
 • Konsesjonsavgiftsfond
 • Landbruksfond
 • Vassfarfond

Tildeling fra fondene kan skje etter søknad som lån eller tilskudd. Det forutsettes at tiltak som søkes finansiert på denne måten tilfredsstiller de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vedtekter for fondene.

Målgruppe

Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker nyetablering og/eller videreutvikling av egen bedrift.

Kriterier/vilkår for lån og/eller tilskudd

Retningslinjer for bruk og utbetaling av næringsfondene (pdf)

Vedtekter for bruk av ulike næringsfond (pdf)  

Om søknadsprosessen

Søknader om lån og/eller tilskudd fra næringsfondet behandles av Nesbyen formannskap som næringsutvalg.

Tilskudd på inntil kr.10.000,- behandles av administrasjonen.

Lån på inntil kr. 200.000,- og tilskudd på inntil kr. 50.000,- behandles av Nesbyen formannskap.

Lån og tilskudd ut over sistnevnte beløp behandles av Nesbyen kommunestyre.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister eller søknadsskjemaer for støtte fra næringsfondet.

Søknaden sendes til

Utfyllende søknad i h.h.t. vedtatte retningslinjer og vedtekter sendes til:

Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen merket Næringsstøtte. Eller til: postmottak@nesbyen.kommune.no