Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Kommunestyre vedtok i sak 113/19 (12.12.2019) eiendomsskatt for alle typer eiendommer fra 1. januar 2020. Fritidsboliger er fritatt i 2020, og vil først bli beskattet fra 1. januar 2021. Eiendomsskatten er den eneste skatteformen der kommunene selv kan bestemme og regulere sine inntekter.

Hva er eiendomsskatt?
Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt (eiendomsskatteloven). For fastsetting av eiendomsskattetakst gjelder følgende hovedprinsipp i henhold til eiendomsskatteloven §8 A-2(1): "Verdet av eigedo
men skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."
Hva brukes eiendomsskatten på fritidsboliger til?

Nesbyen kommune er en av de siste hyttekommunene i landet som innfører eiendomsskatt, den siste i Hallingdal.

  • Frem til 2020 var det kun boliger i sentrum som betalte eiendomsskatt.
  • 01.01.2020 ble eiendomsskatten utvidet til å gjelde boliger i hele kommunen
  • 01.01.2021 ble eiendomsskatten utvidet til å gjelde også på fritidsboliger
    -Det er altså ikke innført eiendomsskatt, men grunnlaget er utvidet til å gjelde i hht. eigedomsskattelova § 3a.
    -En innbygger i kommunen som har hytte på fjellet betaler eiendomsskatt både for bolig og hytte - ca. halvparten av husstandene i kommunen har hytte på fjellet.

Kommunen har plikt til å gi kommunale tjenester til alle i alle deler av kommunen. Vi må legge til rette ut fra at vi i tillegg til ca. 1 700 boliger har ca. 4 000 fritidsboliger. I høysesonger er det opp mot 15 000 personer i kommunen, mot 3 300 innbyggere til daglig.

Tjenester
Alle med fritidsboliger i Nesbyen kommune har krav på akkurat de samme tjenestene som innbyggerne bortsett fra skole og barnehage. Dette gjelder tjenester som bl.a. Legehjelp/legevakt, Luftambulanse stasjonert i Hallingdal, Brann og Redningstjenester (ulykker) og leteaksjoner.

Nesbyen kommune har siste tiden brukt mye penger for at innbyggere og hyttenesninger skal trives. Her kan spesielt nevnes Trytetjernområde med sykkelstier, badeplass, vanntrampoline, handicapbrygge og til sommeren vil det stå klart toalettanlegg mm. Det er gledelig å se at mange hyttenesninger har benyttet dette området.

Kommunen har også bidratt økonomisk i sykkelstien Syningen – Nesbyen sentrum som er 15 km lang, og åpnes høst 2021.

Veien videre
Det er sendt ut forhåndsvarsel om eiendomsskatten til den enkelte hytteeier. Kommunen tar imot tilbakemeldinger og retter opp feil i takstgrunnlagene. Skattelistene legges ut til ettersyn siste uke i Februar. Formell klagefrist er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut.

Kommunen har observert at det er et sterkt ønske at kommunen skal være med å bidra mer til løypekjøring. Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak på å øke kommunens andel, som for tiden er 250 000,- kr, og skal gå til Hallingdalsløypene på øst- og vestsiden. Hvis kommunen skal åpne for å bruke noe av eiendomsskatten til eks. løypekjøring, vil det kunne danne grunnlag for at det vil komme flere som ønsker en bit av eiendomsskatten til andre gode prosjekter. Det kan føles urettferdig at kun en aktivitet skal nyte godt av eiendomsskatten. Dette er et tema som helt sikkert vil komme opp igjen ved en senere anledning. 

Hvordan beregnes eiendomsskatt?
For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som
beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatten. Kommunen har da hentet inn data fra Skatteetaten, og eventuelle klager på formuesgrunnlaget må rettes til Skatteetaten.
 
For de som ikke har formuesgrunnlag har kommunen foretatt takst. Dette gjelder i hovedsakelig våningshus og eneboliger på gårdsbruk, men også enkelte boligeiendommer. Alle boligeiere får tilsendt et informasjonsskriv for sin eiendom, hvor det opplyses om kommunen har foretatt takst eller om det er innhentet formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Informasjonsskrivet redegjør for hvordan eiendomsskatten er regnet ut og hva eiendomsskatten blir for den enkelte boligeier.
 
Retningslinjer ved taksering av eiendommer i Nesbyen kommune 2020 rev1.pdf
 
Bruk av indre faktor - presisering.pdf
 
Bruk av ytre faktor - presisering.pdf
Hvordan beregnes taksten der kommunen har foretatt takst?
Taksten som er beregnet for den enkelte eiendom er i hovedsak basert på fakta om eiendommen. Bygningstyper og bruksarealer er gitt ulike sjablongpriser (gjennomsnittpriser) pr. kvadratmeter bruksareal. I tillegg er det foretatt en skjønnsmessig vurdering av bygningenes standard ut fra byggeperiode. Dette benevnes som ‘Samlet faktor’ (indre faktor) på skattetakstskjemaet. Boliger og fritidsboliger er i tillegg gitt en ‘Sonefaktor’ for å justere taksten for beliggenhet i kommunen.
 
Taksten justeres også for forhold rundt eiendommen der dette er aktuelt. Dette benevnes som ‘Samlet faktor utenfor’ (ytre faktor) på takstskjemaet. Dette gjelder eksempelvis boliger og fritidsboliger som er nærmere enn 25 meter fra midtlinje riksveg eller jernbane, boliger og fritidsboliger som ligger mer enn 200 meter fra sommervei, og boliger og fritidsboliger med nærhet til kraftlinjer med mer enn 60 kV (Regional- og sentralnett).
 
Ved siden av en del faktaopplysninger som allerede finnes i offentlige registre om eiendommen, er det gjort en utvendig befaring og vurdering av den enkelte eiendom. Se retningslinjer ved taksering av eiendommer i Nesbyen kommune for mer detaljer om taksering av andre eiendomstyper.
 
Kommunen skal ved utskriving av eiendomsskatt redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0.7 i år 2020 (gir 30 % lovpålagt reduksjon).
 
Lovverket legger opp til spesiell vurdering av konsesjonspliktige landbrukseiendommer, på grunn av de avgrensninger som jord- og konsesjonsloven legger på omsetning av slike eiendommer. Landbrukseiendommer med tomt blir taksert med bruk av faktor satt til 0.7, i tillegg til reduksjonsfaktor på 0.7. Faktor 0.49 vil dermed framkommer som skattenivå på takstskjema.
Taksten på eiendommen gjelder til neste taksering, som normalt gjøres hvert tiende år.
Hvilken promillesats er vedtatt?
Kommunestyrets rolle er å bestemme nivået på eiendomsskatten. Nivået på skatten kan variere fra 2 til 7 promille, og dette fastsettes i kommunestyrets budsjettvedtak. Det samme gjelder bruk av eventuelt bunnfradrag og fritak. For 2024 blir næringseiendommer og kraftanlegg lignet ut med 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for øvrige faste eiendommer lignes ut med 3,7 promille. Kommunestyret har i tillegg vedtatt et bunnfradrag på kr. 200.000 per boenhet for øvrige faste eiendommer.
Hva skal være med i arealberegningen - hva er måleverdig areal?
For eiendommer med Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag legges P-rom til grunn som areal.
 
For eiendommer hvor kommunen har foretatt takst er det måleverdig bruksareal (BRA) som benyttes. Dette er definert i Norsk standard NS3940, og utgjør alt areal innenfor ytterveggene. Det skal ikke fratrekkes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler eller lignende innenfor bruksenheten. Areal under takutspring, f.eks. svalgang regnes ikke med. Se f.eks. http://www.advokat-bolig-eiendom.no/artikler/p-rom-s-rom-og-bra for mer info.
Kan noen eiendommer fritas for eiendomsskatt?
Eiendomsskatteloven åpner for at kommunestyret kan gi fritak med hjemmel i § 7. Kommunestyret har i sak 113/19 vedtatt at eiendommer som tilhører stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, i henhold til eiendomsskatteloven § 7 a). Nye boliger fritas i 10 år i henhold til § 7 c). Bygninger som har historisk verdi kan søke fritak i henhold til § 7 b).
Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken.
Søknad sendes til Nesbyen kommunes postmottak.
Jeg har tidligere hatt fritak for eiendomsskatt
Kommunestyret kan hvert år fatte vedtak om fritak for nye boliger, og har i forbindelse med budsjett for 2023 - sak 90/2021 - vedtatt at for 2023 så fritas nye boliger bygd siste 10 år.
 
Se mer informasjon om fritak etter § 7 i veileder utarbeidet av KS.
Hvordan sender jeg inn klage?
Det er anledning til å klage på eiendomsskattetaksten.
 
For eiendommer hvor kommunen har benyttet Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag følger klagefristen for eiendomsskatt Skatteetatens klage-/endringsfrister. Les mer om formuesverdi og klage på eiendomsskatten her (https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/)
Klage skal sendes Skatteetaten enten elektronisk ved å følge linken eller per post til: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.
 
Klagefristen for eiendomsskatt 2024 er torsdag 11. april 2024 kl. 12.00 for eiendommer hvor kommunen har foretatt takst. Det er ikke anledning til å klage på fakturaen for 2. termin. I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan skatteyter klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med utskriving av skatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
 
Klage må sendes skriftlig til postmottak i Nesbyen kommune. Henvendelser bes merket med: Eiendomsskatt, navnet ditt, telefon hvor du kan treffes på dagtid, gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse.
 
Dersom klagen gjelder feil arealberegning ber vi deg sende byggetegning eller skisse med påtegnede mål av etasjene innenfor yttervegg. Alle klager som går på faktafeil vil også bli vurdert av kommunens saksbehandlere innenfor byggesak etter plan- og bygningsloven.
 
Mottar skatteyter faktura på eiendomsskatten etter at klage er sendt, må denne betales selv om skatteyter kan få medhold i klagen. Rettelse av skattebeløp vil i så fall skje på neste termin.
Forvaltningstaksering
Hvert år befares eiendommer som har fått nyoppførte næring, bolig- og/eller fritidsbygg for å fastsette ny eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-3 punkt 5. Eiendommene som befares har fått ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller status tatt i bruk på sin eiendom. Eiendommene vil få utskrevet ny eiendomsskatt fra 01.01. året etter.
 
Ved takseringen benyttes de samme retningslinjene for taksering som ved hovedtakseringen, jfr. “Retningslinjer ved taksering av eiendommer i Nesbyen kommune”.
 
Befaring av eiendommen vil foregå utvendig, og det er ikke nødvendig for eier å være til stede. 
Utsendt informasjon
Informasjonsskriv om eiendomsskatt på boliger med formuesverdi i Nesbyen kommune.pdf
 
Informasjonsskriv om eiendomsskatt på boliger der kommunen har foretatt takst.pdf
 
Informasjonsskriv om eiendomsskatt på fritidsboliger.pdf
Eiendomsskattelister

Her legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn.

Fritidseiendommer

SkattelisteOffentligEttersyn Fritid_20240228_0821.pdf

Boliger med formuesverdi

SkattelisteOffentligEttersyn Formuesgrunnlag_20240228_0819.pdf

Andre eiendommer

SkattelisteOffentligEttersyn Andre_20240228_1100.pdf

Ofte stilte spørsmål

Vi har fått midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Hvordan påvirker dette eiendomsskatten ?

Eiendomsskatten påvirkes ikke av midlertidig bruksendring. Rutinen for taksering er beskrevet i eigedomsskattelova § 8 A-3. Der er det også beskrevet grunnlaget for å få ny eiendomsskattetakst.

 

Har kommune lov til å ta høyere eiendomsskatt en 1 promille første året?

Ja. Nesbyen kommune har i flere tiår skrevet ut eiendomsskatt etter eigedomsskattelova §§ 3b og 3d. Nesbyen kommune innførte derfor ikke eiendomsskatt i 2020, men utvidet skatteområdet til også å gjelde eigedomsskattelova § 3a. Se for øvrig sivilombudsmannens behandling i sak SOMB-2009-73, https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/eigedomsskattesatsar-forste-gongs-utskriving/.

 

Eiendomsskattetaksten er høyere enn omsetningsverdien på fritidsboligen?

Kontroller at du har forstått taksten riktig. Eiendomsskattetaksten er den summen som framkommer etter korreksjon for alder og standard (samlet faktor for) og beliggenhet (sonefaktor). Er du usikker på dette så kontakt eiendomsskattekontoret i kommunen, gjerne per telefon.
Dersom eiendomsskattetaksten er høyere enn omsetningsverdi, kan du klage på taksten. Vi anbefaler i så fall at du har en takst fra offentlig godkjent takstmann som ikke er eldre enn 1 år.

 

Hva er klagefristen?

Lister over all eiendomsskatt kommunen skriver ut legges ut på kommunens hjemmeside siste uka i februar. Klagefristen er 6 uker etter at listene er lagt ut. Klagefristen offentliggjøres på kommunens hjemmeside og i Hallingdølen.

 

Vi er flere eiere av en eiendom, og jeg har ikke fått tilsendt informasjon.

At flere kjøper/eier eiendom sammen har vi mange eksempler på. I slike tilfeller hefter alle tinglyste eiere solidarisk for kommunale avgifter, som beregnes samlet for hver eiendom og ikke hver enkelt eier. I slike tilfeller forholder derfor kommunen seg til en eierrepresentant for innkreving. Hvem dette er, er opp til de som står oppført som eiere å bestemme og gi kommunen beskjed om. Har vi ikke fått beskjed tar vi i utgangspunktet i den med størst eierandel.

 

Jeg har festetomt. Skal jeg betale eiendomsskatt av denne festetomten?

Ja. I en tolkningsuttalelse fra 2008 slår Finansdepartementet fast at så lenge festeren har ensidig rett til å forlenge festeavtalen, ansees festeren som eier av tomten når det gjelder eiendomsskattekravet.

 

Vi har lite sol og ingen utsikt. Hvordan påvirker dette eiendomsskatten?

Eiendomsskattetaksten er en grov takst og tar ikke hensyn til utsikt eller solforhold på enkelttomter. Fritidsboliger og boliger skattlegges ut fra størrelse, alder og beliggenhet i kommunen. Eiendomsskattetaksten bygger på soneinndelinger innenfor ulike større naturlige avgrensede områder i kommunen. Soneinndelingen gjenspeiler prisnivå innenfor de gitte avgrensede områdene, og tar ikke hensyn til utsikt eller solforhold på enkelttomter. Soneinndelingene er forhåndsbestemt i retningslinjene og kan ikke endres. 

 

Vi har enkel standard inne. Hvordan påvirker dette eiendomsskatten?

Fritidsboliger og boliger skattlegges ut fra størrelse, alder og beliggenhet i kommunen. Eiendommene er befart utvendig, og forholdene inne i boligen/fritidsboligen tas ikke inn i vurderingen. Mao. påvirkes ikke eiendomsskatten av om boligen/fritidsboligen har kjøkken fra IKEA, dårlig vannkvalitet eller stort behov for oppussing innvendig.
Dersom eiendomsskattetaksten er urimelig høy, kan du klage på taksten. Vi anbefaler i så fall at du har en takst fra offentlig godkjent takstmann som ikke er eldre enn 1 år.