Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Husleiekontrakter på flere språk

Husleiekontrakt

En husleiekontrakt også kalt leiekontrakt er en juridisk bindende avtale som er til fordel for både utleier og leietaker. Denne skrives hvis en av partene krever det og skal signeres av begge.

Kontrakten regulerer rettigheter og plikter hva gjelder varighet, leieobjektet, husleie, depositum, husordensregler, og mye mer. Avtalen skal være i samsvar med husleieloven, og sikrer at man ikke stiller dårligere enn det som er lovfestet.

Når man skal flytte inn i en hybel, leilighet eller enebolig bør/er krav om at leiekontrakten inneholde disse punktene:

 • Leievarighet?
 • Hva er husleien i beløp?
 • Depositum og hvor skal pengene settes inn?
 • Når kan husleien øke?
 • Hva husleien dekker.
 • Hvilken plikter man eventuelt har mens man leier.
 • Om det er lov med husdyr.
 • Oppsigelsesfrist på leieforholdet.

Forbrukerrådet har utviklet en husleiekontrakt mal på norsk som er tilgjengelig for nedlasting her.

Eiendomsrett.no har husleiekontrakter tilgjenglig på flere språk som norsk, engelsk, russisk, ukrainsk, spansk, litauisk, polsk og holder på å utarbeide maler for enda flere språk. Malene finner du ved å trykke her eller gå inn på www.eiendomsrett.no

Leasing contract

A lease is a legally binding agreement/contract that benefits both the landlord and the tenant. This is written if either party requires it and shall be signed by both. The contract regulates rights and obligations in terms of duration, rental, cost, deposit, house rules, and much more. The agreement shall comply with the law "Husleieloven".

When moving into a apartment or house these points mentioned under should/are required in the lease:

 • Rental duration?
 • What is the rent amount?
 • Deposit, and where should the money be deposited?
 • When can rent increase?
 • What the rent covers.
 • What duties you may have while renting.
 • If pets are allowed.
 • Notice period for terminating the tenancy.
Forbrukerrådet/ The Consumer Council has developed a rental contract template in Norwegian that is available for download here.
Eiendomsrett.no has rental contracts available in several languages such as Norwegian, English, Russian, Ukrainian, Spanish, Lithuanian, Polish and is preparing templates for even more languages. The templates can be found by clicking here or entering the www.eiendomsrett.no